Tekstin koko: A+ A-

Päätöksiä 2013

2013

Kokous 24.10.2013

 

Kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen

Kirkkolain muutos (1008/2012), joka koskee virkamiesoikeudellisia säännöksiä, tuli voimaan 1.6.2013.

virkasäännön 11 §:n 2 momentissa määrätään viran täyttävästä viranomaisesta. Sen mukaan, jos viranomaisesta ei ole määräystä ohje- tai johtosäännössä tai jos kirkkovaltuusto ei ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen, viranhaltijan ottaa kirkkoneuvosto. Ilman kyseistä delegointisäännöstä päätösvalta asiassa kuuluu kirkkovaltuustolle.

Jos päätösvalta viranhaltijan ja työntekijän ottamiseen halutaan jatkossakin delegoida vastaavalla tavalla kirkkoneuvoston tehtäväksi, on asiasta syytä ottaa määräys kirkkoneuvoston  ohjesääntöön.

Parhaiten määräys voidaan sijoittaa kirkkoneuvoston malliohjesäännön (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 2/2005) 12 §:n yhteyteen sen 3 momentiksi. Uusi 3 momentti voisi kuulua seuraavasti:

”Kirkkoneuvosto ottaa viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteeseen, jollei kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä, johtosäännöstä tai tämän ohjesäännön 15 tai 16 §:stä muuta johdu taikka jollei kirkkovaltuusto ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen.”

Kn: esitys

Esityksen mukainen, esitetään edelleen kirkkovaltuuston

hyväksyttäväksi.

Kv:n päätös

 

Esityksen mukainen

 

Veroprosentti vuodelle 2014

 

Seurakunnan talous on kiristynyt oleellisesti. Verotulot eivät ole kasvaneet entiseen malliin. Yleinen taloustilanne suomessa on heikentynyt  ja se näkyy myös Toholammilla. Lisäksi veronmaksajat ovat  hieman vähenneet. Menoja täytyisi vähentää ja tuloja saada lisää. Menojen vähentäminen on vaikeaa. Toholammin seurakunta on aina elänyt säästeliäästi. Tällaisessa tilanteessa on vaikea kovin paljon löytää menojen vähennyksiä. Aina vähän voidaan löytää säästöjä, mutta rajansa on siinäkin. Vuoden 2012 tilinpäätös oli alijäämäinen 132 000 €.

Jos veroprosentti nostettaisiin 1,90 %, niin saataisiin verotuloja n. 70 000 € lisää.

Kn:n esitys

Esityksen mukainen, esitetään edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kv:n päätös

Kirkkovaltuusto kävi asiasta laajan yleiskeskustelun. Todettiin veroprosentin noston vaikuttavan hyvin vähän yksittäisen seurakuntalaisen menoihin. Lisäksi todettiin seurakunnan diakoniatyöltä olevan mahdollista saada apua talousvaikeuksiin. Keskustelussa Heimo Karjalainen esitti veroprosentin nostoa 2 %:iin, esitystä ei kannatettu. Paavo Paloranta esitti veroprosentiksi 1,95 %, esitystä ei kannatettu.

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti korottaa veroprosentin kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti 1,90 %:iin.

 

Kokous 12.12.2013

 

Toimintasuunnitelma ja Talousarvio vuodelle 2014

 

Johtokunnat ovat laatineet toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset. Esitykset on kopioitu sellaisenaan suunnitelmaan. Toimintasuunnitelma on liitteenä kokouskutsussa.

Talousarvion loppusumma on menojen osalta 944 230 €, toimintatuotot 78 200 €, verotulot 930 000 €, vuosikate 32 670 €, alijäämä poistojen 50 200 € jälkeen -17 530 €.

Investointeja ovat Toholammin kirkon katon maalaus 40 000 €, Lestijärven kirkon katon tervaus 20 000 €, Lestijärven pappilanpuron kaavateiden rakennuttamiseen 128 000 €. Lestijärven kirkon urkujen hankkimiseen määräraha 31 000 €.  Tulopuolella Kirkkohallituksen avustus 31 200 € kirkkoihin, Lestijärven tonttien myyntiä 79 000 € . Lisäksi määräraha 5 000 € Toholammin kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen suunnitteluun.

Kv:n päätös

Kirkkovaltuusto hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion esityksen ja liitteen mukaisesti. Todettiin toimintasuunnitelmassa toiminnan olevan vilkasta ja laaja-alaista. Kasvatustoiminnassa on nyt huomioitu lapset päiväkerhotoiminnasta alkaen jatkuen nuorten aikuisten toimintaan.

Talousarvio on laadittu tiukaksi  mutta realistiseksi. Vuosikate on 32 670 €, poistojen jälkeen budjetti on alijäämäinen -17 530 €.

Toholammin kirkon katon maalaukseen ja Lestijärven kirkon katon tervaukseen anotaan avustusta Kirkkohallitukselta.