Tekstin koko: A+ A-

Päätöksiä 2015

Päätöksiä 2015

Kokous 28.1.2015

Valitaan kirkkovaltuustolle puheenjohtaja vuosiksi 2015 - 2016.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Liisa Hovila.

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Timo Lappi.

 

Valitaan kirkkoneuvostolle varapuheenjohtaja vuosiksi 2015 - 2016.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Heikki Liinamaa.

Henkilökohtaiseksi varajäseneksi Erkki Järvenoja.

 

Valitaan kirkkoneuvoston viisi (5) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2015 - 2016.

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Harju Ulla-Riitta

Itäniemi Aimo

Koskela Jouko

Keskitalo Alpo

Similä Marketta

Tervala Mona

Polso Eero

Hopeavuori Jari

Ali-Haapala Virpi

Finnilä Ulla

Kokous 15.4.2015

18 § Asia

 Kirkkoneuvoston ohjesäännön uudistaminen

Vuonna 2014 kirkkoneuvoston kirkkovaltuustolle lähettämän ja siellä hyväksytyn kirkkoneuvoston uuden ohjesäännön yksityiskohdissa oli ristiriitaisuuksia nykyisten kirkkoa koskievien säädösten kanssa, joten tuomiokapituli ei voinut vahvistaa kirkkovaltuuston hyväksymää ohjeääntöä. Syy tapahtumien kulkuun on se, että kirkkohallituksen ylläpitämillä sivuilla ollut malliohjesääntö ei ollut ajanmukaisten säädösten mukainen. Sama tapahtumien kulku oli useissa seurakunnissa. Kirkkoneuvoston ohjesääntö pitää siksi käsitellä uudestaan.

Liite 2

Kn:n esitys

Kirkkoneuvosto muutti kohtaa 2 luku 6 §, puheenvuoro voi kestää enintään 10 min., tällä muutoksella kirkkoneuvosto hyväksyi ohjesäännön esityksen mukaisesti ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Kv:n päätös

Kirkkovaltuuston päätös esityksen mukainen

 

 

19 § Asia

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Liitteenä toimintakertomus ja tilinpäätös.

Tilinpäätös on ylijäämäinen 10 439 €. Vuosikate 14 642 €.  Toimintatuotot

87 294 €, toimintakulut 963 290 €. Verotulot 928 365 €, satunnaiset tuotot nettona 29 781 € Lestijärven rantatonttien myynnistä.

 

Liite 3

 

Kn:n esitys

Kirkkoneuvosto keskusteli toimintakertomuksesta vilkkaasti. Todettiin toiminnan olleen monipuolista ja vilkasta seurakunnassa. Tilinpäätöksestä käsiteltiin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase tarkemmin.

Kirkkoneuvosto hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen yksimielisesti ja esittää edelleen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Kv:n päätös

Kirkkovaltuuston keskusteli toimintakertomuksesta vilkkaasti. Todettiin toiminnan olleen monipuolista ja vilkasta. Syketoiminnan toimintakertomus oli jäänyt pois kertomuksesta, kertomus käsiteltiin erikseen kokouksessa. Valtuusto antoi kiitoksen työntekijöille monipuolisesta toiminnasta. Talouden todettiin olevan vahvan tällä hetkellä. Kirkkovaltuusto hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kokonaisuudessaan vuodelta 2014.

 

20 § Asia

Toholammin kirkon lämmitysjärjestelmän muutos

Liinamaa Heikki, Jouko Koskela, Jukka Salo ja Tp kävivät tutustumassa maalämpöön  Ylikiimingin kirkossa. Kirkkoon on tänä talvena uusittu lämmitysmuoto. Lämpö tuotetaan maalämmöllä ja lämmön jako kirkkoon tapahtuu vesipattereiden ja patteripuhaltimien avulla. Työryhmä oli tyytyväinen näkemäänsä. Patterit ja puhaltimet olivat kirkon ulkoseinillä. Puhallinpattereiden avulla lämpö leviää tasaisesti koko  kirkkoon .

Kaksi lämpöpumppua oli upotettu kirkon ulkopuolelle maahan ja säätölaitteet olivat kirkon perällä olevassa huoneessa.

Tp esittelee vielä vertailut Pielaveden ja Ylikiimingin kirkon toteutuneista säästöistä maalämmön asentamisen jälkeen.

 

Kn:n esitys

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle Toholammin kirkon lämmitysjärjestelmän muuttamista maalämmölle. Lämmönlähteenä olisi maalämpö ja lämpö jakaantuisi kirkkoon vesipattereiden ja patteripuhaltimien avulla. Suunnittelu aloitettaisiin tänä vuonna ja varsinainen rakentaminen vuonna 2016.

 

Kv:n päätös

Kirkkovaltuusto kävi asiasta monipuolisen keskustelun. Talouspäällikkö näytti kuvia Ylikiimingin kirkossa olevista maalämpölaitteista. Lisäksi käsiteltiin vertailuluvut sähkön kulutuksen muutoksesta maalämpölämpöön siirtymisen jälkeen sekä Ylikiimingin kirkosta että Pielaveden kirkosta. Lämmityskustannukset olivat laskeneet Ylikiimingissä tammi-helmikuussa 63 % ja Pielavedellä 2013 – 2014 47,8 %.

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti aloittaa suunnittelun maalämpöön siirtymisestä. Valittu rakennustoimikunta pyytää tarjoukset suunnittelusta ja saadut tarjoukset tulee kirkkoneuvostoon lähikuukausien aikana.

 

 

Kokous 27.5.2015

 

25 § Asia

Kn 19.5.2015

VAALILAUTAKUNNAN VALINTA VUOSIKSI 2015-2018

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti ottaa käsittelyyn vaalilautakunnan valinnan.

 

Valmistelija: Raimo Aspfors

Kirkkoherran välittömän vaalin toimittaa aina istuvan kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston valitsema vaalilautakunta. Toholammin seurakunnassa vaalilautakunta on valittu vuonna 2014 toimittamaan saman syksyn seurakuntavaaleja sekä mahdollista kirkkoherranvaalia. Vaalilautakunnan toimikausi on päättynyt vuoden 2014 lopussa eikä uutta vaalilautakuntaa ole nimetty uuden vaalikauden alkaessa eli vuoden 2015 alussa.

Vaaleja varten on kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston asettama vaalilautakunta, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä. KL 8:6.

Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaa asettaessaan myös sen puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Vuonna 2014 kirkkovaltuusto valitsi varsinaisiksi jäseniksi: Raija Brandt, Tarja Kangasvieri, Martti Hylkilä, Eila K. Peltokangas, Helena Keskitalo, Jarmo Finnilä, Janne Syri, Heikki Järvenoja ja Ahti Harju.  Kirkkovaltuusto nimesi puheenjohtajaksi Helena Keskitalon.

Varajäseniksi: Tuula Virkkala, Tuulikki Syri, Anna-Maija Kujala, Jukka Lintilä, Aimo Kattilakoski, Matti Honkala, Eero Polso, Markku Alapiha ja Marja Koskela.

Koska vaalilautakunnan valintaa ei ole tehty vuoden ensimmäisessä kirkkovaltuuston kokouksessa eikä myöskään toisessa, on tilanne korjattava ensi tilassa. Kirkkovaltuuston on siis syytä kokoontua mahdollisimman pian.

 

Khra:n esitys

Kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan vuosiksi 2015-2018 ja nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.

 

Kn:n päätös

Esityksen mukainen

 

Kn:n esitys

Kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan vuosiksi 2015-2018 ja nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.

 

Kv:n päätös

Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakuntaan ajalle 2015 – 2018 seuraavat jäsenet:

 

Nimi

jäsen/ varajäsen

Aimo Kattilakoski

jäsen

Virpi Ali-Haapala

jäsen

Jarmo Finnilä

jäsen

Helena Keskitalo

jäsen

Heikki Liinamaa

jäsen

Raija Heikkinen

jäsen

Martti Hylkilä

varajäsen

Dagny Hopeavuori

varajäsen

Markku Huhtala

varajäsen

Seija Hovila

varajäsen

Alpo Keskitalo

varajäsen

Marja-Liisa Uusitalo

varajäsen

 

Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Liinamaa.

 

 

 

Kokous 20.10.2015 

Kirkollisveroprosentti vuodelle 2016

 

Veroprosentti on ollut vuoden 2014 alusta 1,90 %.

Tuloslaskelma 31.7 kertoo tilivuoden ylijäämän olevan ilman poistoja 95 385 €. Toimintakulujen toteutuma on juuri talousarvion mukainen 58,5 % . Verotuloja on kertynyt 6,5 % enemmän talousarvioon verrattuna.

Vuoden 2016 talousarvion tulopuoli voidaan rakentaa nykyisellä veroprosentilla 1,9 %, tarvittaessa voidaan osa tuloista kerätä metsänmyynnillä.

 

Veroprosentti pidetään ennallaan 1,9 %:ssa. . Kirkkoneuvosto esittää edelleen veroprosenttia kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

 

Esityksen mukainen

 

Muut asiat

Tilintarkastajan valinta

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti ottaa käsittelyyn esityslistan ulkopuolelta tilintarkastajan valinnan valtuustokaudelle 2015 – 2018.

Tarkastajaksi valittu HTM-tilintarkastaja Sirpa Pihlajaniemi ilmoitti jäävänsä eläkkeelle. Tarjouksen tarkastuksesta oli jättänyt JHTT- yhteisö BDO Audiator Oy. Vastuulliseksi tarkastajaksi tulisi JHTT Asko Vanhatupa ja hänen varahenkilöksi JHTT, HTM Simo Paakkola.

 

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti tarkastajaksi JHTT- yhteisö BDO Audiator Oy:n. Vastuulliseksi tarkastajaksi tulisi JHTT Asko Vanhatupa ja hänen varahenkilöksi JHTT, HTM Simo Paakkola.

Kustannus 600 € per tarkastuspäivä alv 0. Tarkastuspäiviä arviolta n.2 pv/ tilikausi.

Liite 2

Tiedotusasiat

 

KIRKKOHERRANVAALI/Tiedoksi kirkkovaltuustolle

Valmistelija: Raimo Aspfors

Toholammin seurakunnan kirkkoherranvaalissa 27. - 28.9.2015 annettiin 543 ääntä, joista hyväksyttyjä oli 541 ja hylättyjä kaksi (2). Äänioikeutettujen määrä oli 2887; näin äänestysprosentiksi muodostui 18,8.

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin 1. vaalisijalle asettama teologian tohtori, pastori Hannu-Poju Vapaavuori sai 260 ääntä ja tuomiokapitulin 2. vaalisijalle asettama teologian maisteri, pastori Jorma Michael Harju sai 281 ääntä.

Vaalin tulos on julistettu Toholammin kirkossa maanantaina 28.9.2015 klo 20.10.

Kirkkoherranvaalin vaalipöytäkirja valitusosoituksineen sekä muut vaaliasiakirjat ovat nähtävänä 1.10. – 30.10.2015 Toholammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. Kirkkoherranvirasto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9-12.

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli vahvistaa valitusajan päätyttyä vaalin tuloksen ja antaa uudelle kirkkoherralle valtakirjan.

 

KIRKOLLISKOKOUSEDUSTAJIEN JA HIIPPAKUNTAVALTUUSTON JÄSENTEN VAALIT HELMIKUUSSA 2016/Tiedoksi kirkkovaltuustolle

Valmistelija: Raimo Aspfors

  1. Kirkolliskokousedustajien vaali 1.5.2016 alkavalle nelivuotiskaudelle toimitetaan tiistaina helmikuun 9 päivänä 2016. Pappis- ja maallikkoedustajat valitaan erikseen hiippakunnittain suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Oulun hiippakunnasta valitaan kahdeksan (8) maallikkoedustajaa ja neljä (4) pappisedustajaa.

Kirkkovaltuusto kokoontuu ti 9.2.2016 klo 18 toimittamaan maallikkoedustajien vaalia.

 

  1. Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali toimitetaan kirkolliskokousedustajien vaalin yhteydessä eli ti 9.2.2016 klo 18. Hiippakuntavaltuuston kokoonpano on 14 maallikkojäsentä ja seitsemän (7) pappisjäsentä.

 

Kirkkovaltuuston kokouksessa 20.9.2015 jaetaan kirkkovaltuuston jäsenille Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin syyskuussa lähettämä kirje, josta ilmenee valitsijayhdistysten perustamisohjeet, vaalikelpoisuus, vaalien aikataulu ja muut vaaleihin liittyvät yksityiskohdat.

 

 

 

Toholammin kirkon maalämpösuunnittelijan valinta

 

Rakennustoimikunta pyysi tarjouksia neljältä yritykseltä: Sweco Talotekniikka Oy, LVI-Taskinen, LVI- Naamanka sekä Senera Oy. Kaikki yritykset olivat Oulusta.

Tarjouksia oli saapunut kaksi kappaletta, Swego Talotekniikka  Oy ja LVI- Naamanka.

 

Swecon suunnittelema lämmönjako kirkkoon tapahtuu ilmalämmitteisillä, maalämpöä hyödyntävällä lämmitysjärjestelmällä. Lämmönluovutuslaitteina toimivat tilaan teknisesti ja esteettisesti sopivat puhallinkonvektorit ja matalalämpöradiaattorit. Puhallinkonvektori soveltuu suuren tilan lämmittimeksi.

Matalalla kiertoveden lämpötilalla saadaan maalämmöstä paras hyötysuhde (lämpökerroin), lisäksi matala lämpötila ei kerrosta korkeassakaan tilassa. Käytännössä on päästy korkeassa kirkkosalissa jopa 2 C:n kerrostumaan katon ja oleskelukorkeuden välillä kovilla – 30 C:n pakkasilla.

Lämmönsiirto tapahtuu esim. muovipintaisella komposiittiputkella tai ohutseinämäisellä teräsputkella puristusliitoksin. Tulitöitä ei tarvitse tehdä. Läpivientireiät ovat pieniä, tilanterve on selkeästi vähäisempi kuin esim. ilmakanavilla. Putkistot sijoitetaan lämpimään tilaan.

Swegon on suunnitellut 6 kirkkoon maalämmön ja lämmönjakelun.

Putket ja patterit asennetaan ulkoseinälle pinta-asennuksena.

 

Kokonaistarjous arkkitehtisuunnittelun kanssa                        33 770 € ( alv 0 %)

 

Lvi-Naamankan suunnitelman mukaan kirkon penkkien alle ja ulkoseinälle ikkunoiden alle asennetaan vesikiertoiset patterit. Lattiarakenteita joudutaan avaamaan ulkoseinän ja penkkirivistön väliltä, jotta putkitukset penkin alle tuleviin pattereihin saadaan piilotettua.

Yrityksellä ei ole kokemusta kirkkotilojen maalämmön suunnittelusta.

 

Kokonaistarjous                                                                          23 600 € ( alv 0 %) 

 

Rakennustoimikunta esittää yksimielisesti kirkkoneuvostolle Toholammin kirkon maalämmön suunnittelijaksi Sweco Talotekniikka Oy:tä.

Perusteluina on yrityksen referenssit kirkkotiloihin sekä lämmönjako tilaan teknisesti ja esteettisesti sopivat puhallinkonvektori patterit. Lisäksi vältytään lattian aukaisulta ja penkkien irroituksilta. Putket ja patterit asennetaan ulkoseinälle pinta-asennuksena.

 

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti maalämmön suunnittelijaksi Sweco Talotekniikka Oy:n Oulusta. Arkkitehtisuunnittelijaksi valittiin Arkkitehtitoimisto Kari Huotari Oy.

Tarjouksessa täyttyvät valintakriteerien kohdat 1, 2 ja 3.

 

 

 

 

Kokous 10.12.2015

Kirkon lämmitysjärjestelmän muutos

Sweco Talotekniikka Oy:n suunnittelija Juhani Mykkänen on laatinut alustavan kustannusarvion maalämmön kustannuksista. Kustannukset ovat suunnittelun osalta veroineen 42 000 € ja lämmitysjärjestelmän rakentaminen 179 800 €. Kirkkohallituksen avustus on arvioitu 110 500 €.

Määräraha varataan talousarvioon vuodelle 2016 ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Samalla haetaan kirkkohallitukselta avustusta kohteeseen n. 110 500 €.

 

Esityksen mukainen

 

Talousarvio 2016 ja toiminta- ja talous-suunnitelma 2016-2018

 

Toimintasuunnitelman alussa on kirkkoherran katsaus tulevasta vuodesta ja sen tuomista muutoksista. Sen jälkeen on talouspäällikön katsaus talousarvion päälinjoista. Toimintasuunnitelmassa ovat suunnitelmat laatineet työntekijät ja toimikunnat.

 

Talousarvion toimintakulut ovat yhteensä 998 506 €, + 4.9 %, toimintatuotot 79 650 €, - 2,1. Verotulot 975 700 €, + 4,8 ( lisäys lähinnä valtionrahoituksesta ). Tilivuoden arvioitu ylijäämä poistojen jälkeen 1 844 €.

Liite 2

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksytään esityksen mukaisesti

 

Kirkkovaltuuston kävi talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta yleiskeskustelun. Todettiin talousarvion ja toimintasuunnitelman olevan hyvin laadittu ja kirkkovaltuuston hyväksyi talousarvion ja suunnitelman yksimielisesti.