Tekstin koko: A+ A-

Päätöksiä 2015

 

Kokous 10.2.2015

Toimikuntien perustaminen, niiden johtosääntöjen hyväksyminen ja toimikuntien valitseminen.

Toholammin seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa 28.1.2015 päätettiin olla valitsematta  johtokuntia kirkkoneuvoston avuksi. Keskustelussa päätettiin, että kirkkoneuvosto nimeää kullekin tehtäväalueelle tarvittavat toimikunnat sekä valmistaa niille johtosäännöt. KJ:n mukaan kirkkoneuvosto voi valita tilapäisiä toimikuntia, joten toimikuntien toimikauden ei ole kohtuullista  olla sen valitsemaa kirkkoneuvoston toimikautta pitempi. Tarkoituksenmukaista kuitenkin olisi, että toimikunnat voisivat  uudelleen valittuina kahden vuoden kuluttua toimia käytännössä ilman tarpeettomia henkilövaihdoksia koko valtuustokauden ajan.

 

Erityisesti kasvatuspuolen johtokunta on ollut tehtäväalueeltaan liian laaja, eikä sen hallinto ole käytännössä palvellut toiminnan järjestämistä eikä helpottanut viranhaltijoiden työtä. Sen tilalle voisi perustaa kolme toimikuntaa:

Lapsityön toimikunta

Varhaisnuorisotyön toimikunta

Nuorisotyön toimikunta

 

Muita ehdottomasti tarvittavia toimikuntia ovat:

Lähetystoimikunta

Diakoniatoimikunta

Musiikkitoimikunta

 

Muita mahdollisia toimikuntia olisivat:

Evankelioimistoimikunta

Nuorten aikuistyön toimikunta

 

Liitteenä on esitykset yllä mainittujen toimikuntien johtosäännöiksi, joista ilmenee, että kuhunkin toimikuntaan tulisi vähintään 4 maallikkojäsentä, kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämä jäsen, tehtäväalueen työntekijät sekä työnjakokirjassa tehtävään nimetty pappi. Kirkkoherralla on toimikuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kirkkoneuvoston jäsenten on syytä huolella etukäteen ennen kokousta tiedustella erikseen tiettyyn toimikuntaan osallistumaan valmiita seurakuntalaisia, jotta toimikunnista tulisi käytännössä toimivia.

Kirkkoneuvosto päätti valita seuraavat toimikunnat: Lapsityön toimikunta, Varhaisnuoriso-Nuorisotyön toimikunta, Musiikkityön toimikunta, Evankelioimistyön toimikunta, Lähetystyön toimikunta, Diakoniatyön toimikunta ja Syketyön toimikunta.

 

Kirkkoneuvosto hyväksyi toimikunnille johtosäännöt liitteiden mukaisesti. Johtosäännöt tulevat voimaan 11.2.2015 alkaen.

Kirkkoneuvosto valitsi seuraavat henkilöt maallikot sekä kirkkoneuvoston edustajat toimikuntiin yksimielisesti:

 

Lapsityön toimikunta

Varhais - Nuorisotyön toimikunta

Nimi

 

Nimi

 

Paananen Elina

jäsen

Kirvesmäki Marjo

jäsen

Paananen Pauliina

jäsen

Järvenoja Marko

jäsen

Toikkanen Marjo

jäsen

Finnilä Ulla

jäsen

Hannula Helena

jäsen

Lappi Timo

jäsen

Koskela Jouko

Kn:n edustaja

Ali-Haapala Virpi

Kn:n edustaja

 

 

 

 

Musiikkityön toimikunta

Evankelioimistyön toimikunta

Nimi

 

Nimi

 

Peltokangas Mari

jäsen

Olkkola Taina

jäsen

Rautiola Iiris

jäsen

Kortetmaa Maija

jäsen

Jutila Sinikka

jäsen

Kopsala Aulis

jäsen

Koskela Antti

jäsen

Finnilä Jarmo

jäsen

Liinamaa Heikki

Kn:n edustaja

Similä Marketta

Kn:n edustaja

 

 

 

 

Lähetystyön toimikunta

Diakoniatyön toimikunta

Nimi

 

Nimi

 

Keskitalo Helena

jäsen

Saarinen Päivi

jäsen

Jokela Paula

jäsen

Peltokangas Eila K

jäsen

Hotakainen Suvi

jäsen

Polso Kaija

jäsen

Karjalainen Heimo

jäsen

Lappi Ulla

jäsen

Männistö Veli

jäsen

Taivassalo Helvi

jäsen

Alapiha Markku

jäsen

Kirsilä Pirkko

jäsen

Similä Marketta

Kn:n edustaja

Honkala Matti

jäsen

 

 

Virkkala Markku

jäsen

 

 

Harju Ulla-Riitta

Kn:n edustaja

 

 

 

 

Syketyön toimikunta

 

 

Nimi

 

 

 

Hopeavuori Jari

jäsen

 

 

Peltokangas Jussi

jäsen

 

 

Salonen Kirsi

jäsen

 

 

Kärnä Helena

jäsen

 

 

Hovila Liisa

jäsen

 

 

Virkkala Elvi

jäsen

 

 

Polso Eero

Kn:n edustaja

 

 

 

     

 

Kirkkoneuvoston ohjesäännön uudistaminen

Vuonna 2014 kirkkoneuvoston kirkkovaltuustolle lähettämän ja siellä hyväksytyn kirkkoneuvoston uuden ohjesäännön yksityiskohdissa oli ristiriitaisuuksia nykyisten kirkkoa koskievien säädösten kanssa, joten tuomiokapituli ei voinut vahvistaa kirkkovaltuuston hyväksymää ohjeääntöä. Syy tapahtumien kulkuun on se, että kirkkohallituksen ylläpitämillä sivuilla ollut malliohjesääntö ei ollut ajanmukaisten säädösten mukainen. Sama tapahtumien kulku oli useissa seurakunnissa. Kirkkoneuvoston ohjesääntö pitää siksi käsitellä uudestaan.

Kirkkoneuvosto muutti kohtaa 2 luku 6 §, puheenvuoro voi kestää enintään 10 min., tällä muutoksella kirkkoneuvosto hyväksyi ohjesäännön esityksen mukaisesti ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kokous 4.3.2015

Kirkkoherran virka

 

Tuomiokapituli pyytää Toholammin seurakunnan kirkkoneuvostolta lausuntoa kirkkoherran viran jatkotoimenpiteistä.

Virkaa ovat hakeneet Jorma Harju ja Hannu Vapaavuori.

1.1.2014 voimaan tullut uusi lainsäädäntö mahdollistaa viran julistamisen uudelleen haettavaksi hakijoiden lukumäärästä riippumatta. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 15 §:n mukaan hakuajan päätyttyä tuomiokapituli voi perustellusta syystä päättää viran hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai viran täyttämättä jättämisestä.

 

Tässä vaiheessa tuomiokapitulin vaihtoehdot ovat viran julistaminen uudelleen haettavaksi(aiempi hakemus otetaan huomioon) tai hakijoiden kelpoisuuden tutkiminen ja vaaliehdotuksen tekeminen.

Valmistelua varten tuomiokapituli pyytää Toholammin seurakunnan kirkkoneuvostolta lausuntoa asiasta (Hallintolaki 31 §).

Päätösehdotus:

  1. pyytää Toholammin seurakunnan kirkkoneuvoston lausuntoa Toholammin seurakunnan kirkkoherran viran julistamista uudelleen haettavaksi.

  2. mikäli Toholammin seurakunnan kirkkoneuvoston ei toivo uutta hakuaikaa, valtuuttaa pappisasessori Kari Tiirola kutsumaan Jorma Harjun ja Hannu Vapaavuoren haastatteluun tuomiokapitulin istuntoon 16.4.2015

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin

Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja antaa lausunnon tuomiokapitulille

 

Toholammin seurakunnan kirkkoneuvosto päätti ehdotuksen b. mukaisesti, että se ei toivo uutta hakuaikaa  vaan valtuuttaa pappisasessori Kari Tiirolan kutsumaan Jorma Harjun ja Hannu Vapaavuoren haastatteluun tuomiokapitulin istuntoon 16.4.2015

 

Kokous 25.3.2015

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Liitteenä toimintakertomus ja tilinpäätös.

Tilinpäätös on ylijäämäinen 10 439 €. Vuosikate 14 642 €.  Toimintatuotot 87 294 €, toimintakulut 963 290 €. Verotulot 928 365 €, satunnaiset tuotot nettona 29 781 € Lestijärven rantatonttien myynnistä.

Kirkkoneuvosto keskusteli toimintakertomuksesta vilkkaasti. Todettiin toiminnan olleen monipuolista ja vilkasta seurakunnassa. Tilinpäätöksestä käsiteltiin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase tarkemmin.

Kirkkoneuvosto hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen yksimielisesti ja esittää edelleen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Toholammin kirkon lämmitysjärjestelmän muutos

Liinamaa Heikki, Jouko Koskela, Jukka Salo ja Tp kävivät tutustumassa maalämpöön  Ylikiimingin kirkossa. Kirkkoon on tänä talvena uusittu lämmitysmuoto. Lämpö tuotetaan maalämmöllä ja lämmön jako kirkkoon tapahtuu vesipattereiden ja patteripuhaltimien avulla. Työryhmä oli tyytyväinen näkemäänsä. Patterit ja puhaltimet olivat kirkon ulkoseinillä. Puhallinpattereiden avulla lämpö leviää tasaisesti koko  kirkkoon .

Kaksi lämpöpumppua oli upotettu kirkon ulkopuolelle maahan ja säätölaitteet olivat kirkon perällä olevassa huoneessa.

Tp esittelee vielä vertailut Pielaveden ja Ylikiimingin kirkon toteutuneista säästöistä maalämmön asentamisen jälkeen.

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle Toholammin kirkon lämmitysjärjestelmän muuttamista maalämmölle. Lämmönlähteenä olisi maalämpö ja lämpö jakaantuisi kirkkoon vesipattereiden ja patteripuhaltimien avulla. Suunnittelu aloitettaisiin tänä vuonna ja varsinainen rakentaminen vuonna 2016.

Kirkkoneuvosto valitsi rakennushankkeeseen rakennustoimikunnan. Toimikuntaan kuuluu: Heikki Liinamaa, Timo Lappi, Jouko Koskela, Jukka Salo, kirkkoherra ja talouspäällikkö.

Kokous 19.5.2015

 

Metsänmyynti

Talousarvion mukainen metsämyynti. Metsänhoitoyhdistys on pyytänyt tarjoukset useammalta yritykseltä. Yhdistyksestä on asiaa esittelemässä Jarmo Juntunen. Myynti on hoitosuunnitelman mukainen harvennushakkuu Lestijärven alueella.

Jarmo Juntunen Metsänhoitoyhdistys Keskipohja ry:stä esittely saapuneet tarjoukset. Tarjouksia oli jättänyt yhteensä viisi yritystä. Parhaan kokonaistarjouksen oli tehnyt Metsäliitto Osuuskunta Metsä Group, kokonaistarjous 23 649,70 €.

Muut tarjoukset liitteen mukaisesti.

Kirkkoneuvosto päätti myydä leimikon yksimielisesti parhaan kokonaistarjouksen tehneelle Metsä Groupille.

Kirkkoherran vaali Toholammin seurakunnassa

Valmistelija: Raimo Aspfors

Toholammin seurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneet Jorma Harju ja Hannu Vapaavuori haastateltiin Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 16.4.2015. Kelpoisuuden tutkinta ja ehdollepano on tapahtunut tuomiokapitulin istunnossa 5.5.2015 ja samalla on annettu kirkkoherranvaalia koskeva kuulutus. Asessori Kari Tiirola on toiminut asian valmistelijana.

Kari Tiirola on ollut yhteydessä puhelimitse Raimo Aspforsiin jo ennen vt. kirkkoherran tehtävien aloittamista sekä 20.4., jolloin viran hoitaminen alkoi. Viimeksi mainittuna päivänä sovin Kari Tiirolan kanssa kuunneltuani ensin paikalla olleita työntekijöitä ja tutkittuani seurakunnan kalenteria, että 1. vaalisaarna (vaalinäyte) tapahtuu sunnuntaina 6.9. ja 2. vaalisaarna 13.9. Ennakkoäänestysaika on 14.-18.9. ja varsinaiset vaalipäivät 27.-28.9. Kirkkoherran välitön vaali aloitetaan viimeistä vaalinäytettä seuraavana toisena sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen ja päätetään joko samana päivänä tai sitä seuraavana maanantaina. Seurakunnan vaalilautakunta määrää ennen ensimmäistä vaalinäytepäivää, minä aikoina äänestys suoritetaan. Vaalilautakunta määrää äänestyspaikat ja vaalihuoneistot. Kirkon vaalijärjestys 3:61.

Tähdensin Kari Tiirolalle, että Toholammin seurakunnassa vaalin on syytä olla kaksipäiväinen, koska Lestijärvi kuuluu seurakunnan yhteyteen ja kuntana se on itsenäinen. Kirkkoherran virkaan pyrkivien on syytä antaa vaalinäytteensä myös Lestijärven kirkossa.

Ennakkoäänestys tapahtuu kirkkoherranvirastossa maanantaista perjantaihin (14.-18.9.) klo 9-18. Tämän lisäksi on mahdollisuus äänestää ennakkoon vaalilautakunnan määräämänä aikana muussa paikassa sekä kotiäänestyksenä. Kirkon vaalijärj. 3:61.

Kirkkoherran välitön vaali (äänestys) aloitetaan Toholammin kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen sunnuntaina 27.9. Alustavasti olen kaavaillut seuraavaa aikataulua: Toholammin kirkko klo 11.30-15, Lestijärven srk-koti klo 16-19. Äänestys jatkuisi maanantaina 28.9. Lestijärven srk-kodissa klo 12-14, Toholammin srk-kodissa klo 16-18. Äänestyksen tuloksen julkistaminen tapahtuisi Toholammin kirkossa klo 20.

Kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä tuomiokapituli on todennäköisesti lähettänyt kuulutuksen, jossa seurakunnalle ilmoitetaan vaaliehdokkaat, heidän ansioituneisuutensa, päivät, joina he toimittavat vaalinäytteenä päiväjumalanpalveluksen, sekä vaalin alkamispäivä. Kirkon vaalij. 3:59.

 

Kirkkoneuvosto keskustelee kirkkoherran vaalista ja tutustuu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulista saapuneeseen kuulutukseen sekä evästää vaalilautakuntaa äänestyspaikoista ja äänestysajoista, jotta vaalin toimittaminen palvelisi mahdollisimman hyvin seurakuntaa.

Kirkkoneuvosto toivoi ennakkoäänestystä Lestijärvelle tiistaiksi 15.9 klo 13.00 – 17.00. Kirkkoneuvosto toivoi myös vaalipaneelia ehdokkaille. Myös tiedottaminen koettiin tärkeäksi lähinnä äänestyspaikkojen ja aikojen suhteen.

 

Lausuntopyyntö ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta: Scandinavian Win Energy SWE Oy ja wpd Finland Oy, Länsi-Toholammin tuulipuisto, Toholampi.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus varaa teille tilaisuuden antaa lausuntonne oheisesta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994, muutos 267/1999).

Toholammin seurakunta on vuokrannut tuulivoimayhtiölle aluetta vuonna 2010. Sopimus on voimassa vuoden 2040 loppuun.

Suunnitelman mukaan seurakunnan maille tulee korkeintaan 3 -4 myllyä. Myllyt sijaitsevat Ullavantien varressa matkanevan kohdalla.

Seurakunnalla ei ole huomauttamista suunnitelman suhteen.

Talouspäällikkö esitteli seurakunnan maille tulevien tuulivoimaloiden paikat ja niiden etäisyydet eri kohteisiin.

Kirkkoneuvostolla ei ollut huomautettavaa suunnitelmasta .

 

VAALILAUTAKUNNAN VALINTA VUOSIKSI 2015-2018

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti ottaa käsittelyyn vaalilautakunnan valinnan.

 

Valmistelija: Raimo Aspfors

Kirkkoherran välittömän vaalin toimittaa aina istuvan kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston valitsema vaalilautakunta. Toholammin seurakunnassa vaalilautakunta on valittu vuonna 2014 toimittamaan saman syksyn seurakuntavaaleja sekä mahdollista kirkkoherranvaalia. Vaalilautakunnan toimikausi on päättynyt vuoden 2014 lopussa eikä uutta vaalilautakuntaa ole nimetty uuden vaalikauden alkaessa eli vuoden 2015 alussa.

Vaaleja varten on kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston asettama vaalilautakunta, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä. KL 8:6.

Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaa asettaessaan myös sen puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Vuonna 2014 kirkkovaltuusto valitsi varsinaisiksi jäseniksi: Raija Brandt, Tarja Kangasvieri, Martti Hylkilä, Eila K. Peltokangas, Helena Keskitalo, Jarmo Finnilä, Janne Syri, Heikki Järvenoja ja Ahti Harju.  Kirkkovaltuusto nimesi puheenjohtajaksi Helena Keskitalon.

Varajäseniksi: Tuula Virkkala, Tuulikki Syri, Anna-Maija Kujala, Jukka Lintilä, Aimo Kattilakoski, Matti Honkala, Eero Polso, Markku Alapiha ja Marja Koskela.

Koska vaalilautakunnan valintaa ei ole tehty vuoden ensimmäisessä kirkkovaltuuston kokouksessa eikä myöskään toisessa, on tilanne korjattava ensi tilassa. Kirkkovaltuuston on siis syytä kokoontua mahdollisimman pian.

Kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan vuosiksi 2015-2018 ja nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.

Kokous 2.9.2015

 

Veroprosentti vuodelle 2016

Veroprosentti on ollut vuoden 2014 alusta 1,90 %.

Tuloslaskelma 31.7 kertoo tilivuoden ylijäämän olevan ilman poistoja 95 385 €. Toimintakulujen toteutuma on juuri talousarvion mukainen 58,5 % . Verotuloja on kertynyt 6,5 % enemmän talousarvioon verrattuna.

Vuoden 2016 talousarvion tulopuoli voidaan rakentaa nykyisellä veroprosentilla 1,9 %, tarvittaessa voidaan osa tuloista kerätä metsänmyynnillä.

Veroprosentti pidetään ennallaan 1,9 %.

 

 

Kirkkoneuvoston päätös esityksen mukainen. Kirkkoneuvosto esittää edelleen veroprosenttia kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Toholammin kirkon maalämpösuunnittelijan valinta

 

Rakennustoimikunta pyysi tarjouksia neljältä yritykseltä: Sweco Talotekniikka Oy, LVI-Taskinen, LVI- Naamanka sekä Senera Oy. Kaikki yritykset olivat Oulusta.

Tarjouksia oli saapunut kaksi kappaletta, Swego Talotekniikka  Oy ja LVI- Naamanka.

 

Swecon suunnittelema lämmönjako kirkkoon tapahtuu ilmalämmitteisillä, maalämpöä hyödyntävällä lämmitysjärjestelmällä. Lämmönluovutuslaitteina toimivat tilaan teknisesti ja esteettisesti sopivat puhallinkonvektorit ja matalalämpöradiaattorit. Puhallinkonvektori soveltuu suuren tilan lämmittimeksi.

Matalalla kiertoveden lämpötilalla saadaan maalämmöstä paras hyötysuhde (lämpökerroin), lisäksi matala lämpötila ei kerrosta korkeassakaan tilassa. Käytännössä on päästy korkeassa kirkkosalissa jopa 2 C:n kerrostumaan katon ja oleskelukorkeuden välillä kovilla – 30 C:n pakkasilla.

Lämmönsiirto tapahtuu esim. muovipintaisella komposiittiputkella tai ohutseinämäisellä teräsputkella puristusliitoksin. Tulitöitä ei tarvitse tehdä. Läpivientireiät ovat pieniä, tilanterve on selkeästi vähäisempi kuin esim. ilmakanavilla. Putkistot sijoitetaan lämpimään tilaan.

Swegon on suunnitellut 6 kirkkoon maalämmön ja lämmönjakelun.

Putket ja patterit asennetaan ulkoseinälle pinta-asennuksena.

 

Kokonaistarjous arkkitehtisuunnittelun kanssa                        33 770 € ( alv 0 %)

 

Lvi-Naamankan suunnitelman mukaan kirkon penkkien alle ja ulkoseinälle ikkunoiden alle asennetaan vesikiertoiset patterit. Lattiarakenteita joudutaan avaamaan ulkoseinän ja penkkirivistön väliltä, jotta putkitukset penkin alle tuleviin pattereihin saadaan piilotettua.

Yrityksellä ei ole kokemusta kirkkotilojen maalämmön suunnittelusta.

 

Kokonaistarjous                                                                          23 600 € ( alv 0 %) 

 

Rakennustoimikunta esittää yksimielisesti kirkkoneuvostolle Toholammin kirkon maalämmön suunnittelijaksi Sweco Talotekniikka Oy:tä.

Perusteluina on yrityksen referenssit kirkkotiloihin sekä lämmönjako tilaan teknisesti ja esteettisesti sopivat puhallinkonvektori patterit. Lisäksi vältytään lattian aukaisulta ja penkkien irroituksilta. Putket ja patterit asennetaan ulkoseinälle pinta-asennuksena.

 

 

Rakennustoimikunta totesi Sweco Talotekniikalla olevan enemmän kokemusta kirkkotilojen suunnittelusta. Maalämpöhanke on merkittävä investointi ja Swecon suunnittelemista ratkaisuista on käytännön kokemus olemassa useammassa kirkossa mm. Pielavedellä ja Yli-Kiimingissä ja Torniossa.

Tarjouspyynnössä oli valintakriteereinä:

 

  1. Toteutusehdotuksen soveltuvuus kohteeseen

  2. Tarjoajan ammattitaito ja referenssit

  3. Tarjouksen kokonaisedullisuus

 

Rakennustoimikunta esittää yksimielisesti kirkkoneuvostolle Toholammin kirkon maalämmön suunnittelijaksi Sweco Talotekniikka Oy:tä.

Perusteluina on yrityksen referenssit kirkkotiloihin sekä lämmönjako tilaan teknisesti ja esteettisesti sopivat puhallinkonvektori patterit. Lisäksi vältytään lattian aukaisulta ja penkkien irroituksilta. Putket ja patterit asennetaan ulkoseinälle pinta-asennuksena.

 

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti maalämmön suunnittelijaksi Sweco Talotekniikka Oy:n Oulusta. Arkkitehtisuunnittelijaksi valittiin Arkkitehtitoimisto Kari Huotari Oy.

Kokonaistarjoushinta 33 700 €( alv 0 %).

Tarjouksessa täyttyvät valintakriteerien kohdat 1, 2 ja 3.

Kokous 30.11

Kolehtisuunnitelma vuodelle 2016.

 

Valmistelija kirkkoherra Jorma Harju

Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8).

Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit.

Kirkkohallitus on perinteiseen tapaansa määrännyt päiväjumalanpalvelusten kolehdit kannettaviksi sunnuntaisin ja juhlapyhinä tiettyihin kohteisiin määrättyinä päivinä sekä määrännyt lisäksi kolme kolehtia kannettavaksi tietyn ajanjakson kuluessa. Sen lisäksi on tuomiokapituli määrännyt kolme kolehtikohdetta kerättäväksi hiippakunnalliseen toimintaan kunkin tietyn ajanjakson kuluessa.

Kolehtisuunnitelman laatii kirkkoherra ja sen hyväksyy kirkkoneuvosto.

Kolehtipyynnöt ja tarkempi kolehtisuunnitelma esitellään kokouksessa.

 

Kirkkoherra sijoittaa kolehdit vapaina oleville kolehtipyhille seuraavasti:

 

2  kolehtia oman seurakunnan diakoniatyöhön (pitkäperjantai ja pyhäinpäivä)

4 kolehtia  Yhteisvastuukeräyksen hyväksi (paastonaikana)

4 kolehtia  Kirkon Ulkomaanavulle

 

Yhteensä 12 kpl Toholammin seurakunnan lähetystyön nimikkolähetit ja -kohteet 4/kohde:

4 kolehtia Kylväjä Hanna-Maria ja Ville Typpö

4 kolehtia Medialähetys Sanansaattajat 

4 kolehtia SLEY Arkkilat

 

Esityksen mukainen

 

 

Lähetyssihteerin tehtävä

 

valmistelija kirkkoherra Jorma Harju

 

Toholammin seurakunnan lähetyssihteeri Dagny Hopeavuori on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä vuoden 2015 lopussa. Lähetystoimikunta kokoontui 18.11.2015 keskustelemaan asiasta.  Lähetystoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että nuoriso-ohjaaja Minna Koskelan työnkuvaan sisällytetään lähetyssihteerin tehtävät. Minna Koskela on antanut suostumuksensa tehtävään.

 

 

Kirkkoneuvosto päättää sisällyttää lähetyssihteerin tehtävän nuoriso-ohjaaja Minna Koskelan työnkuvaan 1.1.2016 alkaen toistaiseksi.

 

Esityksen mukainen, mahdollinen palkan muutos käsitellään myöhemmin.

 

Seurakunnan rahavarojen sijoittaminen

Normaalien talletustilien ja määräaikaistilien talletuskorko on tullut viime vuosina alas. Nyt puhutaan alle prosentin koroista. Jos halutaan parempaa korkotuottoa, voisi tuote olla erilaiset rahastosijoitukset, korko- ja osakesijoitukset. Pankin tarjoavat nykyään sijoitusratkaisuja, joissa ovat omat ammattitaitoiset salkunhoitajat.

Sijoitukset ovat pitkän aikavälin sijoituksia 3-5 v. vähintään. Salkunhoitaja voi muuttaa salkun kokoonpanoa välillä jos se tuottaa asiakkaalle paremman tuloksen.

Tällainen ratkaisu voisi olla seurakunnalle sopiva pitemmällä aikavälillä ja toisi paremman tuoton. Sijoituksia voisi hajauttaa tekemällä sopimuksen molempien pankkien kanssa. Talletussumma olisi yht. n. 200 000 €. Tuotto on ollut pitkällä aikavälillä n. 4-7 %.

 

Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee periaatepäätöksen mihin rahavaroja sijoitetaan.

 

Kirkkoneuvosto keskusteli sijoittamisesta talouspäällikön selvityksen pohjalta. Yleisesti todettiin olevan tarpeellista etsiä parempaa tuottoa rahavaroille. Sijoittamisessa tulee kuitenkin ottaa huomioon eettiset arvot mahdollisimman hyvin. Tarjoukset sijoituksista oli pyydetty Op ja Sp ryhmältä. Todettiin Op ryhmän tarjouksen olevan kuluiltaan edullisempi kuin Sp ryhmän tarjous. Keskustelun pohjalta talouspäällikkö esitti sijoituskohteeksi OP-Private Strategia 50 A rahastoa. Sijoitettava summa olisi 200 000 €. Päätettiin solmia Toholammin Osuuspankin kanssa Op Private-asiakkuussopimus ja sijoituskonsultointisopimus/omaisuudenhoitosopimus sekä niihin liittyvät säilytys- ja tilisopimukset. Päätettiin valtuuttaa tp Kimmo Virkkala allekirjoittamaan sijoittamisen liittyvät sopimukset pankin Op Private-yksikön kanssa, sopimaan Op Private palvelun hinnasta ja palkkiosta sekä sopimaan muista sijoituspalvelun ehdoista ja rajoituksista.

Liite 2

Kirkon lämmitysjärjestelmän muutos

Sweco Talotekniikka Oy:n suunnittelija Juhani Mykkänen on laatinut alustavan kustannusarvion maalämmön kustannuksista. Kustannukset ovat suunnittelun osalta veroineen 42 000 € ja lämmitysjärjestelmän rakentaminen 179 800 €. Kirkkohallituksen avustus on arvioitu 110 500 €.

Määräraha varataan talousarvioon vuodelle 2016 ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Samalla haetaan kirkkohallitukselta avustusta kohteeseen n. 110 500 €.

 

Talouspäällikkö esitteli pohjapiirustuksen kirkkoon tulevista lämmityslaitteista. Suunnittelu on vielä kesken. Kirkkoneuvosto päätti varata talousarvioon määrärahat esityksen mukaisesti ja anoa kirkkohallitukselta avustusta kohteeseen.

Talousarvio 2016 ja toiminta- ja talous-suunnitelma 2016-2018

 

Toimintasuunnitelman alussa on kirkkoherran katsaus tulevasta vuodesta ja sen tuomista muutoksista. Sen jälkeen on talouspäällikön katsaus talousarvion päälinjoista. Toimintasuunnitelmassa ovat suunnitelmat laatineet työntekijät ja toimikunnat.

 

Talousarvion toimintakulut ovat yhteensä 998 506 €, + 4.9 %, toimintatuotot 79 650 €, - 2,1. Verotulot 975 700 €, + 4,8 ( lisäys lähinnä valtionrahoituksesta ). Tilivuoden arvioitu ylijäämä poistojen jälkeen 1 844 €.

Liite 3

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksytään esityksen mukaisesti

 

Kirkkoneuvosto keskusteli  talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vilkkaasti. Kirkkoneuvostolla ei ollut huomautettavaa talousarviosta eikä suunnitelmista. Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti ilman muutoksia ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.