Tekstin koko: A+ A-

Päätöksiä 2016

Kokous 26.1.2016

Toholammin seurakunnan kappalaisen viran lakkauttaminen

 

Valmistelija kirkkoherra Jorma Harju

 

Toholammin seurakunnassa on kappalaisen virka. Kappalaisen viran nykyiselle haltijalle on myönnetty ero Toholammin seurakunnan kappalaisen virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.7.2016 alkaen. Kappalaisen viran muuttaminen seurakuntapastorin viraksi toisi seurakunnalle taloudellista etua.

 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa 1.7.2016 alkaen Toholammin seurakunnan kappalaisen viran.

 

Kirkkoneuvosto keskusteli kappalaisen viran lakkauttamisesta. Virpi Ali-Haapala teki vastaesityksen asiasta. Esitys oli, ettei kappalaisen virkaa  lakkauteta, Heikki Liinamaa kannatti esitystä. Tämän jälkeen suoritettiin äänestys, jossa oli vastakkain khra:n esitys ja Virpi Ali-Haapalan esitys. Äänet menivät tasan 3-3. Puheenjohtajan  äänen ratkaistaessa päätökseksi tuli: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa 1.7.2016 alkaen Toholammin seurakunnan kappalaisen viran.

 

 

Seurakuntapastorin viran perustaminen Toholammin seurakuntaan

 

Valmistelija kirkkoherra Jorma Harju

 

Toholammin seurakunta on ehdottomasti kahden papin seurakunta. Kappalaisen viran tultua lakkautetuksi on tarpeen perustaa seurakuntapastorin virka Toholammin seurakuntaan.

 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää perustaa seurakuntapastorin viran 1.7.2016 alkaen Toholammin seurakuntaan. Kirkkovaltuusto esittää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille seurakuntapastorin viran aukijulistamista.

 

Esityksen mukainen

 

Toholammin kirkkoherranviraston aukioloajat 1.2.2016 alkaen

Toholammin seurakunnan kirkkoherran virasto on auki maanantaista perjantaihin klo 9-12 jolloin myös papisto pääsääntöisesti päivystää kirkkoherranvirastossa. Lestijärven kirkkoherranvirasto on auki tiistaisin klo 13-15. Kesän 2016 mukanaan tuomien muutosten johdosta on syytä tarkistaa viraston aukioloaikoja jotta selvittäisiin muuttuneessa tilanteessa.

 

Kirkkoneuvosto päättää, että Toholammin seurakunnan kirkkoherranvirasto on auki ma-ti klo 9-12 ja to-pe klo 9-12 1.2.2016 alkaen. Lestijärven kirkkoherranviraston aukiolo jatkuu entisellään ti klo 13-15. Tarvittaessa voidaan sopia kirkkoherranviraston aukiolosta myös muina aikoina.

 

Esityksen mukainen

 

Rahavarojen sijoittaminen

Kirkkoneuvosto teki edellisessä kokouksessa 30.11.2015 päätöksen rahavarojen sijoittamisesta Op:n Private rahastoon 200 000 €. Talouspäällikkö on purkanut rahastosijoitukset Sp pienyhtiö, Sp Kotimaa ja Sp Korko Plus rahastot yhteensä n. 170 000 € Op Private rahaston katteeksi. Tp on tehnyt määräaikaisen talletuksen Sp:n tilille 2 vuotta 150 000 €, korko 1 %.

 

 

Kirkkoneuvosto hyväksyy rahastojen purut ja ma-talletuksen

 

Esityksen mukainen

 

Kokous 29.3.2016

TOHOLAMMIN KIRKKONEUVOSTON LAUSUNTO KAPPALAISEN VIRAN ERITYISISTÄ TARPEISTA

 

Toholammin seurakunnan kappalainen Olof Moberg jää eläkkeelle 1.7.2016 alkaen. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on 18.11.2015  päivätyllä kirjeellä (Diaarinro 2015-00409) päättänyt pyytää Toholammin kirkkoneuvostoa ilmoittamaan:

 

a. onko seurakunnassa käynnissä järjestelyitä tai muita erityisiä syitä, joiden perusteella virkaa ei olisi syytä julistaa haettavaksi, tai

 

b. ilmoittamaan tuomiokapitulille lyhyesti seurakunnan erityisistä tarpeista nousevat kappalaisen viran tehtävät seurakunnan kappalaisen viran haettavaksi julistamista varten tai ilmoittamaan tuomiokapitulille, ettei erityisiä tarpeita ole.

 

KJ 6: 14

Kun kirkkoherran tai kappalaisen virka on tullut avoimeksi, tuomiokapitulin on

julistettava virka haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla

hakuilmoitus asianmukaisella tavalla.

Tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei

kirkkoherran tai kappalaisen virkaa julisteta haettavaksi, jos:

1) on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan;

2) tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että

virka tulee tarpeettomaksi;

3) siihen on muu erityinen syy.

 

Papin perustyö on seurakunnan ydintyötä, jonka hoitamisesta ei tule tinkiä. Toimituksissa kohtaamme niitä seurakuntalaisia, jotka eivät käy aktiivisesti muissa tilaisuuksissa ja laadukkaat kohtaamiset näissä tilanteissa ovat avain kirkon jäsenyyden vahvistamiseen ja tukemiseen. Kappalaisen virka edustaa jatkuvuutta, joka on tärkeää seurakuntalaisten kannalta. Työala sovitaan papiston kesken.

 

Kirkkoneuvosto antaa lausunnon kappalaisen viran kriteereistä tässä kokouksessa. Tuomiokapituli julistaa viran haettavaksi, hakuajan jälkeen tuomiokapituli toteaa hakijoiden kelpoisuudet, antaa lausuntonsa hakijoista ja lähettää asiakirjat seurakuntaan. Valtuuston päätöksen saatua lainvoiman, tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen virkaan valitulle seuraavassa istunnossaan sovittavasta päivämäärästä alkaen.

 

Kirkkoneuvosto päättää todeta lausuntonaan tuomiokapitulille:

 

  1. seurakunnassa ei ole käynnissä järjestelyitä tai muita syitä joiden perusteella virkaa ei olisi syytä julistaa haettavaksi

ja

  1. ettei erityisiä tarpeita kappalaisen viran suhteen ole.

Virkaan valitulta edellytetään lähtökohtaisesti KL 6:33 §:n mukaisen rikosrekisteriotteen ja KL 6:16 §:n mukaisen lääkärintodistuksen (T-lomake) esittämistä.  Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

 

Esityksen mukainen

 

 

Talouspäällikkö Kimmo Virkkalan irtisanoutuminen Toholammin seurakunnan talouspäällikön virasta 1.10.2016 alkaen.

 

Talouspäällikkö Kimmo Virkkala ilmoittaa 22.3.2016 päivätyllä ilmoituksella irtisanoutuvansa Toholammin seurakunnan talouspäällikön tehtävästä 1.10.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Liite 2

Kirkkoneuvosto hyväksyy Kimmo Virkkalan irtisanoutumisen 1.10.alkaen eläkkeelle

siirtymisen johdosta.

Esityksen mukainen

 

Talouspäällikön viran hoitaminen Toholammin seurakunnassa 1.10.2016 alkaen

 

Talouspäällikkö Kimmo Virkkala on irtisanoutunut tehtävästään eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.10.2016 alkaen ja kirkkoneuvosto on hänelle myöntänyt eron talouspäällikön ja seurakuntamestarin tehtävästä. Kimmo Virkkala pitää vuosilomansa ennen eläkkeelle jäämistä, eli hän jää käytännössä pois työstä kesästä 2016 alkaen. Kimmo Virkkalan työnkuvaan on kuulunut talouspäällikön tehtäviä noin kolme päivää viikossa (69%) ja seurakuntamestarin työtehtäviä noin 2 päivää viikossa (31%). Tämän johdosta tulee selvittää tehtäväkuvauksia, joihin on myös varauduttava.

Talouspäällikön tehtävissä ovat muutoksina mm. seuraavat asiat:

 

Kesäkuu 2016-Joulukuu 2016

-valmistelu Kipaan (Kirkon palvelukeskukseen liittymiseen) sisältäen työntekijöiden koulutuksen, vuoden 2017 budjetin valmistelun vanhalla budjettikaavalla, palkkakirjanpidon tarkistamisen Kipan edellyttämällä tavalla, tili- ja tasesiirrot, käyttöomaisuussiirrot, henkilötietojen siirrot (oltava ajantasaiset), testikonversiot ja niiden tarkistamisen, varsinaiset konversioajot, viikkopalaverit ja joka kuukausi tapahtuvat koulutukset

 

 

Tammikuu 2017-Joulukuu 2017

-vuoden 2016 tilinpäätöksen tekeminen vanhalla muodolla ja samanaikaisesti uuden Kipa-järjestelmän käyttöönotto

-työntekijöiden opastaminen Kipan käyttäjiksi

-vuoden 2017 osalta toimintojen korjaaminen tarvittaessa

-vuoden 2018 budjetti uudella budjettikaavalla

 

Kirkkoneuvosto päättää siirtää toimistosihteeri Irmeli Kivelän Toholammin seurakun-

nan talouspäällikön virkaan 1.10. alkaen toistaiseksi työajalla 69% (noin kolme päi-

vää viikossa). Toimistosihteerin tehtäviä työnkuvaan kuuluu 31% työajasta (noin

kaksi päivää viikossa). Työajan käyttö tehtävien välillä on juostavaa.

 

Esityksen mukainen

 

Toimistosihteerin osa-aikainen määräaikainen työsuhde Toholammin seurakunnassa 15.5.2016-30.4.2018.

 

On tarpeen perustaa osa-aikainen määräaikainen toimistosihteerin työsuhde (n 25h/vko) Toholammin seurakuntaan toimistosihteeri Irmeli Kivelän siirryttyä hoitamaan talouspäällikön virkaa. Toimistosihteerin työhön liittyviä lisääviä tehtäväkuvauksia vuoden 2016 osalta:

Kirkkoherranviraston puolella tulee tarkistaa srk:n Metatiedostot n. 23.000 kappaletta 31.12.2016 mennessä Kirkkohallituksen asettaman tavoitteen mukaisesti. Työ vaatii keskittymistä ja paneutumista, koska validointiohjelmalla kuvatuissa tiedoissa on korjattavaa (käsialat epäselviä ja teksti näkyy heikosti).

 

Huomioon tulee ottaa talouspäällikön ja toimistosihteerin vuosilomat. Srk:n on huolehdittava tarpeellinen koulutus kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtäviin/sijaistamiseen.

Kipa edellyttää, että Kipan varahenkilö seurakunnassa on koulutettu seurakunnan taholta, ja Kipan järjestelmä toimii sijaisuuksien aikana jatkossa annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Jotta talouspäällikön työt pystytään hoitamaan siirtymävaiheineen on tarpeen täyttää toimistosihteerin tehtävä 15.5.2016 alkaen määräajaksi 30.4.2018 asti.

 

Kirkkoneuvosto päättää perustaa osa-aikaisen määräaikaisen toimistosihteerin työ-

suhteen 15.5.2016-30.4.2018 väliselle ajalle. Haku tehtävään käynnistetään välittö-

mästi. Määräaikaisuuden perusteena on tarpeen väliaikaisuus.

 

 

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti perustaa toimistosihteerin määräaikaisen työsuhteen ajalle 15.5.2016 – 30.4.2018. Työaika n. 25 t/vk.

 

Seurakuntamestarin tehtävän hoitaminen Toholammin seurakunnassa 1.10.2016 alkaen.

 

Toholammin seurakunnassa seurakuntamestarin tehtävät on hoidettu Toholammin kirkon osalta omalla henkilökunnalla (Parkkila/Virkkala) ja Lestijärven kirkon osalta ostopalveluna.

 

Toholammin seurakuntamestarin Antti Parkkilan lomien ja vapaapäivien mahdollistamiseksi on tarpeen varautua lisäresurssin hankintaan seurakuntamestarin tehtävien hoitamiseksi Toholammin kirkon osalta Kimmo Virkkalan jäätyä tehtävästä pois 1.10.2016 alkaen. Seurakuntamestarin vapaapäivien ja lomien aikana olevien tehtävien hoitaminen ostopalveluna myös Toholammin kirkon osalta tarjoaisi joustavan mahdollisuuden huolehtia ko. tehtävien hoitamisesta sujuvasti ja pitkäjänteisesti.

 

Kirkkoneuvosto päättää, että Toholammin seurakunta ostaa ostopalveluna (tyntityö)

seurakuntamestarin loma- ja vapaapäivien sijastamistarpeen 1.10.2016 alkaen Toho-

lammin kirkon osalta. Ostopalvelu koskee kahta päivää viikossa (31 %). Kirkkoher-

ralle annetaan valtuudet neuvotella ja päättää ostopalvelusopimuksen tekemisestä

tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Esityksen mukainen

 

Maanvuokrasopimuksen uusiminen  tuulivoiman rakentamisesta

 

Wpd Länsi-Toholammin Tuulipuisto Oy (y-tunnus 2514823-9) järjesti Toholammin kunnantalolla 15.12.2015 maanomistajatilaisuuden, johon oli kutsuttuina kaikki tuulivoimahankealueen maanomistajat.. Tilaisuuden tarkoituksena oli päästä yhteisymmärrykseen maanvuokra-asioista. Yhtiö on tarkistanut sopimukseen kohdat viimeisimpien kommenttien perusteella. Entinen vuokralainen oli Scandinavian Wind Energy SWE Oy ,Y-tunnus: 2351725-6 . Aiemmassa sopimuksessa maksettava vuokra oli vähintään 5000 €/voimala.

Uuden sopimuksen mukaan maksettava vuokra olisi n. 10 489 € per voimalaitos, yhteensä n. 41 956 € per vuosi/ neljän voimalan mukaan. Vuokran määrä vaihtelee hieman markkinahinnan mukaan. Alustavan suunnitelman mukaan koko tuulipuiston alueelle tulisi n. 29.-34 voimalaitosta. Toholammin seurakunnan alueelle tulisi 4 voimalaitosta. Tämä sopimus korvaa kiinteistön omistajan ja Vuokralaisen välillä 27.12.2010 solmitun vuokrasopimuksen. Vuokra-aika on kolmekymmentä ( 30) vuotta, alkaen 1.1.2016 ja päättyen 31.12.2045.

 

 

Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuksen ja esittää edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Esityksen mukainen

 

Metsätoimikunnan valinta

On ilmennyt tarve perustaa seurakunnalle metsätoimikunta. Toimikuntaan voisi kuulua 2 hlöä molempien kuntien Lestijärven ja Toholammin puolelta. Lisäksi kv.pj, kn vpj, tp ja khra.

 

Kirkkoneuvosto valitsee maallikkojäsenet molempien kuntien puolelta. Lisäksi kv pj, knvpj, tp ja khra.

 

Toimikuntaan valittiin maallikkojäseninä Lestijärveltä Jaakko Syri ja  Timo Lappi. Toholammilta Aleksi Rautiola ja Päivi Luolamäki. Lisäksi luottamushenkilöt kv pj, kn vpj ja viranhaltijat  khra ja tp.

 

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015

Toimintakertomus on laadittu entisten käytäntöjen mukaan. Eri työmuodot ovat laatineet omat kertomukset ja ne on kopioitu kertomukseen. Toiminta on ollut edelleen vilkasta kauttaaltaan. Jumalanpalveluksien kävijämäärät ovat nousseet ilahduttavasti.

Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 149 217 €. Hyvään tulokseen vaikutti mm. Lestijärven tonttien myynti, verotulojen kasvu, sijoitustoiminnan tuotot, metsänmyyntitulot.

Toimintatuotot yhteensä 233 679 €, toimintakulut 986 461 €, verotulot 970 350 €, vuosikate 232 606 €.

Liite 3

Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksytään esityksen ja liitteen mukaisesti edelleen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Kirkkoneuvosto käsitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2015. Kirkkoneuvosto totesi toiminnan olleen monipuolista ja vilkasta. Erityisesti jumalanpalveluksissa käynti on lisääntynyt. Päätettiin lisätä hartaushetket osioon Lestijärvellä ollut joulurauhan julistus metsäneläimille sekä syketoiminnan toimintakertomus.

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja esittää sen edelleen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Kokous 26.4.2016

Toholammin seurakunnan toimistosihteerin osa-aikainen (n. 25 h/vko) määräaikainen työsuhde ajalle 15.5.2016-30.4.2018

Toholammin seurakunnan toimistosihteerin osa-aikainen (n. 25 h/vko) määräaikainen työsuhde ajalle 15.5.2016-30.4.2018 on julistettu auki Toholammin seurakunnan www-sivulla, työministeriön nettisivulla www.mol.fi  30.3.-18.4.2016. Hakuilmoitus julkaistiin Keskipohjanmaa-lehdessä 31.3.2016 sekä Lestijoki-lehdessä 7.4.2016. Hakuaika päättyi 18.4.2016 klo 15.00.

Määräaikana saapuneita hakemuksia tehtävään oli seuraavilta henkilöiltä: Autio Johanna, Jakola Kaija, Kekkonen-Orava Eira, Keto Teija,  Kukkonen Titta, Lång Markus, Myllymäki Anne-Mari, Mäki-Petäjä Kirsi, Oivo Anne, Pavlova Svetlana, Rantala Katja, Sakonè Sanna, Saukkonen Minna, Tavasti Hanna, Torkkeli Heidi, Viisteensaari Eija, Väärälä Elisa. Yksi hakija perui hakemuksensa.Yksi henkilö ei halua nimeä julkisuuteen.

Haastatteluun kutsuttiin:  Autio Johanna, Jakola Kaija, Kekkonen-Orava Eira,  Kukkonen Titta,  Myllymäki Anne-Mari, Mäki-Petäjä Kirsi, Oivo Anne, Pavlova Svetlana, Rantala Katja, Tavasti Hanna, Torkkeli Heidi, Viisteensaari Eija, Väärälä Elisa. Yksi hakija perui hakemuksensa ja yksi haastatteluun valittu henkilö ei halua nimeä julkisuuteen.

Haastattelujen tulokset ja hakemukset esitetään kirkkoneuvoston kokouksessa.
 

Toimistosihteerin tehtävään valitaan Anne Oivo, varalle Eija Viisteensaari.

 

Kirkkoneuvosto kävi keskustelun hakijoista. Toimistosihteeri Irmeli Kivelä kertoi aluksi haastattelun vaiheista ja niistä pääasioista mitä haastateltavista haluttiin tietää. Haastattelijat esittävät yksimielisesti toimistosihteerin tehtävään Anne Oivoa.

 

Valinnassa olivat mukana kaikki tehtävää hakeneet. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita toimistosihteerin tehtävään Anne Oivon ja varalle Eija Viisteensaaren.

 

Nuorisotilojen kunnostus nykyisen partiokolon tiloihin

 

Seurakunta on varannut budjettiin määrärahan 5 000 € nuorisotilojen kunnostukseen vanhan pappilan ullakkotiloihin. Nyt on todettu ullakkotilat vaikeaksi ja kalliiksi toteuttaa. Järkevämpää olisi sijoittaa määräraha partiotilojen ehostamiseen ja kunnostukseen nuorille. Työntekijät ovat hyväksyneet ajatuksen siirrosta ja tilat soveltuisivat hyvin varhaisnuorten ja nuorten käyttöön. Bändikämppä voitaisiin siirtää nykyisestä kanttorin työhuoneesta entisen autotallin tiloihin partiotiloissa.

Selvittämättä on vielä partiolaisille uudet tilat. Vanhasta pappilasta vapautuvat tilat yläkerrassa ovat epäkäytännölliset kapeiden ja jyrkkien portaiden takia. Lisäksi varastotilaa ei ole riittävästi partiolaisten kalusteille. On pohdittu uusien tilojen rakentamista nykyisen päiväkerhotalon läheisyyteen. Tila voisi olla esim. hirrestä oleva rakennus. Vieressä olevaa traktoritallia ja varastoa voisi hyödyntää esim. varastotilana.

 

Nuorten tilojen kunnossapitoon varattu määräraha 5 000 € voidaan käyttää nuorten

tilojen kunnostamiseen nykyisiin partiotiloihin.

 Lisäksi kirkkoneuvosto pohtii uusien tilojen rakentamista partiolaisille.

 

Nykyinen partiotila kunnostetaan nuoriso- ja varhaisnuorten käyttöön talousarvioon varatulla 5 000 €:n määrärahalla. Arkkitehti Kimmo Heikkilä Paloranta Oy:stä tekee tarvittavat muutos-suunnitelmat . Kirkkoneuvosto selvittää vielä Toholammin kunnan kanssa tiloja partiolle. Asia selviää lähiviikkojen aikana ja asiaan palataan sitten myöhemmin seuraavassa kokouksessa.

Kirkkoneuvosto arvostaa partion tekemää työtä ja haluaa järjestää tilat partiolle.

 

Kokous 15.6.2016

TOHOLAMMIN SEURAKUNNAN KAPPALAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Toholammin seurakunnan kappalaisen virka on ollut haettavana Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 11.5.2016 mennessä. Tehtävää hakivat Osmo Leppänen, Lauri Pietikäinen, Matti Poutanen ja Eija Seppä. Lauri Pietikäinen on perunut hakemuksensa 20.5.2016. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on todennut hakijat kelpoisiksi hakemanaan kappalaisen virkaa kokouksessaan 26.5.2016 §36 asia <2015-00409>.

 

Hakijoiden lyhyt esittely:

Osmo Einari Leppänen (s. 1.11.1955) on vihitty papiksi 9.2.2014, pastoraalitutkinto on suoritettu 29.4.2016. Kokemusta papin työstä Leppäsellä on hieman yli kaksi vuotta. Leppänen on myös suorittanut luutnanttikurssin (1986) ja metsätalousyrittäjän tutkintoon valmentavan koulutuksen (1999).  Leppänen on toiminut kirkkovaltuuston jäsenenä ja Rauhanyhdistyksen johtokunnan puheenjohtajana 2009-2014.

 

Matti Juhani Poutanen (s. 16.4.1955) on vihitty papiksi 3.2.2008, pastoraalitutkinto on suoritettu 6.5.2014. Kokemusta papin työstä Poutasella on hieman yli viisi vuotta. Poutasella on myös kauppatieteiden maisterin tutkinto (1987) sekä diplomi-insinöörin tutkinto (1978). Poutanen on toiminut työyhteisökonsulttina ja johtamisvalmentajana.

 

Eija Annikki Seppä (s. 18.3.1955) on vihitty papiksi 9.6.2013, pastoraalitutkinto on suoritettu 16.12.2015. Kokemusta papin työstä Sepällä on vajaa kolme vuotta. Sepällä on myös sairaanhoitajan/diakonian tutkinto (1980) sekä terveydenhoitajan tutkinto (1999). Seppä on suorittanut myös sielunhoidon erityiskurssin (2007).

 

Hakijoiden esittely tarkemmin Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin lausunnossa 26.5.2016.

Toholammin seurakunnan kirkkoneuvosto on kutsunut kappalaisen virkaa hakeneet haastateluun 15.6.2016 seuraavasti: Osmo Leppänen klo 13.00, Matti Poutanen klo 13.30 ja Eija Seppä klo 14.00. Haastatteluun on kutsuttu paikalle myös kirkkovaltuuston jäsenet.

 

Hakemukset sekä Oulun hiippakunnan lausunto ja esittelyt hakijoista esitetään kirkkoneuvoston kokouksessa.

 

Esitys annetaan kokouksessa.
 

Kirkkoneuvosto haastatteli Matti Poutasen ja Eija Sepän. Osmo Leppänen ei ollut saanut kutsua perille, kutsut oli lähetetty kaikille yhtä aikaa ja muut olivat saaneet kutsun. Osmo Leppäsen haastattelu suoritetaan 22.6.2016 klo 17.00 ennen kirkkovaltuuston kokousta.

Kirkkoneuvosto pitää kokouksen 22.6 haastattelun jälkeen ja tekee esityksen kirkkovaltuustolle kappalaisen valinnasta.

 

 

Tilojen vuokraus partiolaisten käyttöön

 

Viime kirkkoneuvoston kokouksen 26.4 jälkeen on löytynyt sopivat tilat partiolaisten käyttöön. Paikka on Toholammin kylätalossa, Lampin tupa (ent. Minttutalo). Tiloja ylläpitää Toholammin kyläyhdistys. Olemme käyneet virkamiestyönä tiloja katsomassa yhdessä partiolaisten edustajien kanssa. Sopivat tilat sijaitsevat maantasossa 79,5 m2 ja kellaritasossa 75 m2. Myös kellaritila on lämmintä tilaa.

Vuokrasta on käyty keskustelua kyläyhdistyksen kanssa sähköpostitse useampaan kertaan. Kyläyhdistyksen ensimmäinen vuokrapyyntö oli 632 € per kk.

Neuvottelujen jälkeen olemme saaneet tingittyä vuokran 550,54 €. per kk.

Maantason neliöhinta on 5,12 € ja kellarin 2,05 €.

 

Tämä vuokrasopimus mahdollistaisi partiotoiminnan jatkumisen ennallaan. Heillä olisi hyvät tilat toimia. Seurakunnan maksama vuokra  n. 6 600 € per vuosi.

Mielestäni tämä on kuitenkin parempi ratkaisu kuin uuden tilan rakentaminen.

Vuokrasopimus laadittaisiin 5-vuodeksi.

 

Vuokrataan tilat partiolaisille Toholammin kyläyhdistykseltä

 

Kirkkoneuvosto päätti solmia vuokrasopimuksen Toholammin kyläyhdistyksen kanssa Toholammin kylätalossa olevista tiloista. Vuokrasopimus on 5-vuoden mittainen ja vuokra yhteensä 550,54 € per kuukausi.

 

Työsuojelupäällikön valinta

Toholammin seurakunnan työsuojelupäällikkönä on toiminut tp Kimmo Virkkala.

Kimmon jäädessä eläkkeelle täytyy seurakuntaan valita uusi työsuojelupäällikkö.

Uusi tp Irmeli Kivelä olisi sopiva henkilö tehtävään. Hän on hoitanut tehtävää entisessä Lestijärven seurakunnassa.

 

Valitaan tehtävään Irmeli Kivelä

 

Esityksen mukainen, työsuojelupäällikön tehtävä alkaa 1.7.2016-.

 

Kokous 22.6.2016

TOHOLAMMIN SEURAKUNNAN KAPPALAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Toholammin seurakunnan kappalaisen virka on ollut haettavana Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 11.5.2016 mennessä. Tehtävää hakivat Osmo Leppänen, Lauri Pietikäinen, Matti Poutanen ja Eija Seppä. Lauri Pietikäinen on perunut hakemuksensa 20.5.2016. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on todennut hakijat kelpoisiksi hakemanaan kappalaisen virkaa kokouksessaan 26.5.2016 §36 asia <2015-00409>.

 

Hakijoiden lyhyt esittely:

Osmo Einari Leppänen (s. 1.11.1955) on vihitty papiksi 9.2.2014, pastoraalitutkinto on suoritettu 29.4.2016. Kokemusta papin työstä Leppäsellä on hieman yli kaksi vuotta. Leppänen on myös suorittanut luutnanttikurssin (1986) ja metsätalousyrittäjän tutkintoon valmentavan koulutuksen (1999).  Leppänen on toiminut kirkkovaltuuston jäsenenä ja Rauhanyhdistyksen johtokunnan puheenjohtajana 2009-2014.

 

Matti Juhani Poutanen (s. 16.4.1955) on vihitty papiksi 3.2.2008, pastoraalitutkinto on suoritettu 6.5.2014. Kokemusta papin työstä Poutasella on hieman yli viisi vuotta. Poutasella on myös kauppatieteiden maisterin tutkinto (1987) sekä diplomi-insinöörin tutkinto (1978). Poutanen on toiminut työyhteisökonsulttina ja johtamisvalmentajana.

 

Eija Annikki Seppä (s. 18.3.1955) on vihitty papiksi 9.6.2013, pastoraalitutkinto on suoritettu 16.12.2015. Kokemusta papin työstä Sepällä on vajaa kolme vuotta. Sepällä on myös sairaanhoitajan/diakonian tutkinto (1980) sekä terveydenhoitajan tutkinto (1999). Seppä on suorittanut myös sielunhoidon erityiskurssin (2007).

 

Hakijoiden esittely tarkemmin Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin lausunnossa 26.5.2016.

Toholammin seurakunnan kirkkoneuvosto on kutsunut kappalaisen virkaa hakeneet haastateluun 15.6.2016 seuraavasti: Osmo Leppänen klo 13.00, Matti Poutanen klo 13.30 ja Eija Seppä klo 14.00. Haastatteluun on kutsuttu paikalle myös kirkkovaltuuston jäsenet.

Osmo Leppänen ei ollut saanut kutsua 15.6 haastatteluun. Hänet haastatellaan 22.6.2016 klo 17.00-17.30

 

Hakemukset sekä Oulun hiippakunnan lausunto ja esittelyt hakijoista esitetään kirkkoneuvoston kokouksessa.

 

Esitys annetaan kokouksessa.
 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee Toholammin seurakunnan kappalaisen virkaan Osmo Leppäsen tai Eija Sepän, jotka haastattelussa esille tulleen mukaan olivat tehtävään motivoituneimmat.

Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt KL 6:33 §:mukaisen rikosrekisteriotteen ja KL 6:16 §:n mukaisen lääkärintodistuksen (T-lomake) 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

 

 

Kokous 30.6.2016

Suoma Inkeri Aaltosen testamentti

Suoma Inkeri Aaltonen on tehnyt testamentin Toholammin seurakunnalle. Testamentin suuruus on 50 000 €. Seurakunnan tulee testamenttisaannon saadakseen huolehtia Aaltosen suvun sukuhaudasta. Perunkirjoituksen ohjeistuksen mukaan testamenttia voidaan käyttää myös hautausmaan yleiskunnostukseen harkinnan mukaan.

 

Seurakunta ottaa testamentin vastaan ja lupautuu hoitamaan Aaltosen suvun sukuhautaa..
 

Esityksen mukainen. Päätettiin myöhemmin laatia testamentille tarkemmat säännöt .

 

 

Toholammin kirkon maalämpöurakoitsijan valinta

Suunnittelija Juhani Mykkänen on pyytänyt urakkatarjoukset urakasta. Tarjouksia on pyydetty liitteen mukaisilta yrityksiltä.

Tarjouksia jätti kaksi yritystä:

 LVI Eilola/ Pekka Eilola ja   LVI Rahkola, Tero Rahkola ja Samuel Videnoja.

Eilolan tarjous   149.000 € (0%) / 184.700 € (24%) ja Rahkolan tarjous  144.189 (0%) / 178.794 (24%)

Juhani Mykkänen ehdottaa urakoitsijaksi LVI Rahkolaa Kokkolasta. Saatu tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja hinnaltaan edullisin. Lisäksi maalämpökaivojen yksikköhinnat olivat edullisempia kuin kilpailijalla.  

 

Lisäksi ehdotan, että seurakunta teettää pohjatutkimuksen alan ammattilaisella, jolla varmistetaan edullisimmat porauskohdat maalämpökaivoille. Geologian karttojen mukaan maapeite kallion päälle ei ole kirkon tontilla paksu, mutta kalliossa saattaa olla lyhyelläkin matkalla suuria korkeuseroja. Tutkimuspisteet voisi katsoa yhdessä urakoitsijan alihankkijana toimivan porausyrityksen kanssa.

 

 

Esitys tulee kokoukseen, rakennustoimikunta käsittelee vielä tarjoukset.

 

Talouspäällikön esityksestä Toholammin kirkon maalämpöurakoitsijaksi valittiin LVI-Rahkola Kokkolasta. Rahkolan tarjous todettiin hinnaltaan edullisemmaksi. Yrityksellä on myöskin kokemusta maalämpöhankkeista. Maalämpöhankkeen valvojaksi valittiin tarjouksen mukaan LVI-insinööri Juhani Mykkänen SWECO Talotekniikka Oy:stä.. Kustannukset liitteen mukaisesti, veloitettava tuntihinta 90,20 €, alv 0 %.