Tekstin koko: A+ A-

Päätöksiä 2017

Kokous 17.1.2017

Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuosille 2017- 2018

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää asian edelleen kirkkovaltuustolle.

Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää edelleen kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosille 2017-2018.

Kirkkovaltuuston päätös:

Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Heikki Liinamaa. Varapuheenjohtajasta käydyssä keskustelussa Ulla-Riitta Harju esitti Pirkko Kirsilää ja Virpi Ali-Haapala esitti Timo Lappia. Koska oli kaksi esitystä, päätettiin suorittaa suljettu lippuäänestys.

Äänestyksen tulos 13 ääntä jakautuen: Pirkko Kirsilä 7 ääntä ja Timo Lappi 6 ääntä.

Kirkkovaltuusto valitsi äänestyksen perusteella kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi Pirkko Kirsilän. (Äänestysliput liitteenä 1.)

 

Kirkkovaltuuston sihteerin valinta vuosille 2017-2018

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää asian edelleen kirkkovaltuustolle.

Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kokousten sihteerin vuosille 2017 – 2018.

Kirkkovaltuuston päätös:

Kirkkovaltuuston sihteeriksi valittiin talouspäällikkö vuosille 2017-2018.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan sekä kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten vaalit vuosille 2017-2018

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää asian edelleen kirkkovaltuustolle.

 

Kirkkolaki 10 luku 2 §: Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään kuusi jäsentä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Varapuheenjohtajaksi ei saa valita tämän seurakunnan viranhaltijaa.

Kirkkoneuvoston 30.11.2016 hyväksymä ohjesääntö, 1 luku.

Kirkkoneuvoston kokoonpano

1 §

Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä

valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja [ 5 ] muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. (KL 10:2, 1; KJ 9:1,3)

2 §

Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. (KL 7:3 ja 4,3 sekä 10:2,2)

3 §

Kun 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille varajäsenet.

Kirkkovaltuuston päätös:

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajasta käydyn keskustelun jälkeen Jouko Koskela esitti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Eero Polsoa ja Marketta Similä Timo Lappia.

Tässä vaiheessa valittiin Eero Polson tilalle ääntenlaskijaksi ja pöytäkirjantarkastajaksi Marketta Similän §:n 6 ajaksi käsiteltäessä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan äänestystä ja kirkkoneuvoston miesehdokkaiden äänestystä.

Koska oli tehty kaksi eri esitystä, päätettiin järjestää suljettu lippuäänestys.

Äänestyksen tulos 13 ääntä jakautuen: Timo Lappi 6 ääntä, Eero Polso 6 ääntä, hylättyjä 1 ääni.

Kahden ehdokkaan äänimäärän mennessä tasan päätettiin suorittaa arvonta Timo Lapin ja Eero Polson kesken.

Arvonnan tulos: Eero Polson nimi nostettiin arvalla. (Äänestysliput liitteenä 2.)

 

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Eero Polson vuosille 2017-2018.

 

Kirkkoneuvoston jäseniksi Alpo Keskitalo esitti seuraavia henkilöitä: Ulla-Riitta Harju, Marketta Similä, Liisa Hovila, Erkki Järvenoja ja Jouko Koskela.

Liisa Hovila ilmoitti kieltäytyvänsä ehdokkuudesta ja esitti tilalleen Virpi Ali-Haapalaa ja Timo Lappia.

Ulla-Riita Harju esitti Liisa Hovilan tilalle Ulla Finnilää.

 

Tämän jälkeen päätettiin suorittaa suljettu lippuäänestys miesten osalta, koska ehdokkaita oli ylitse valittava miesten osuus (kaksi henkilöä – huomioiden miesten ja naisten suhteellinen osuus koko kirkkoneuvostossa). Kuhunkin äänestyslippuun tuli kirjoittaa kahden henkilön nimi miespuolisista ehdokkaista, joita olivat Erkki Järvenoja, Jouko Koskela ja Timo Lappi.

Äänestyksen tulos jakautuen: 13 ääntä, joista hylättyjä yksi ääni, Jouko Koskela 12 kertaa esitetty nimi, Erkki Järvenoja 8 kertaa esitetty nimi, Timo Lappi 4 kertaa esitetty nimi.

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston jäseniksi äänestyksen tuloksena Jouko Koskelan ja Erkki Järvenojan. (Äänestysliput liitteenä 3.)

 

Tämän jälkeen Virpi Ali-Haapala ilmoitti kieltäytyvänsä ehdokkuudesta, jolloin kirkkoneuvostoon tulivat naisten osalta esitetyt Ulla-Riitta Harju, Marketta Similä ja Ulla Finnilä.

 

Kirkkovaltuusto valitsi tämän jälkeen henkilökohtaiset varajäsenet:

Eero Polso (varajäsen Leila Toikkanen)

Ulla-Riitta Harju (varajäsen Veijo Porkola)

Marketta Similä (varajäsen Aimo Itäniemi)

Ulla Finnilä (varajäsen Jarmo Finnilä)

Jouko Koskela (varajäsen Pauliina Paananen)

Erkki Järvenoja (varajäsen Maarit Mäki-Asiala)

Ulla-Riitta Harju ehdotti ennen päätöstä varajäsenistä Helena Keskitaloa varajäseneksi, mutta veti ehdotuksensa pois.

 

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston jäseniksi vuosille 2017-2018 seuraavat henkilöt ja heidän varajäsenensä:

Ulla-Riitta Harju, jäsen (varajäsen Veijo Porkola)

Marketta Similä, jäsen (varajäsen Aimo Itäniemi)

Ulla Finnilä jäsen (varajäsen Jarmo Finnilä)

Jouko Koskela, jäsen (varajäsen Pauliina Paananen)

Erkki Järvenoja, jäsen (varajäsen Maarit Mäki-Asiala)

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimii Eero Polso, (varajäsen Leila Toikkanen).

Kokous 29.5.2017

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016

 

KJ:n 5 §.n mukaan on tilinpäätös laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Toimintakertomus on laadittu entisten käytäntöjen mukaan. Eri työmuodot ovat laatineet omat kertomukset ja ne on kopioitu kertomukseen. Toiminta on ollut edelleen vilkasta kauttaaltaan. Jumalanpalveluksien kävijämäärät ovat nousseet ilahduttavasti.

Tilinpäätös osoittaa alijäämää vuosikatteen osalta - 150.011 €. Poistojen jälkeen alijäämää on -183.344 € (poistot 33.333 €). Tulokseen vaikuttivat mm. kirkollisverotulojen suuri lasku edellisvuodesta -9,2 % (kertymä v. 2015 yht. verotulojen osalta 970.351 € ja kertymä v. 2016 881.672 €). Ero budjetoituihin kaikkiin verotuloihin vuoden 2016 osalta 94.027 €. Lisäksi Kirkon keskusrahastolle jouduttiin maksamaan 36.320 € budjetoitua enemmän keskusrahastomaksuja. Rahastosijoituksia jouduttiin purkamaan rakentamisen johdosta ja korkotuotot olivat vähäisemmät.

Investoinneista kirkon maalämmön bruttokustannukset vv. 2015-2016 yht. 270.300 € nettokustannukset olivat 159.800 € ja nuorten ja varhaisnuorten toimitilojen siirto 14.517 €. Kirkkohallitus maksaa kirkon maalämmön loppuavustuksen 10.500 € vuonna 2017.

Toimintatuotot olivat yhteensä 96.043 €, toimintakulut olivat 1.061.803 €.

Toimintatuottoja siirtyi vuoden 2017 osalle, koska yleislaskutus oli katkaistava marraskuussa Kipaan liittymisen johdosta. Palkanlaskenta päättyi 18.11.2016 ja kaikki palkat saatiin maksuun sovittuina ajankohtina. Siirtoveloiksi kirjattiin ostolaskuista vuoden 2016 puolelle 23.542 €.

Eistys: Tilintarkastus on suoritettu 19.4.2017 ja tarkastuksen raportti liitteenä nro 1. Toimintakertomus liitteenä 2.

Kirkkoneuvosto esittää edelleen kirkkovaltuustolle tilikauden alijäämän siirrettäväksi ed. tilik. yli-/alijäämäin tilille.

Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto keskusteli vilkkaasti erilaisista säästötoimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Muistutettiin piispantarkastuksessa tuomiokapitulin taholta esille tuotu työntekijämäärän ja kiinteistöjen vähentäminen. Todettiin voimassa oleva hankintakielto ja pohdittiin työntekijöiden työnkuvien laajentamista ja töiden ulkoistamista.

Poistettiin tilinpäätöksessä tasekirjassa sivulla 32 maininta Kroatian matkasta syyslomalla 2017.

Lisäksi keskusteltiin urheiluhallilla olleesta tapahtumasta ja todettiin, että kaikki toiminta pitää mennä kirkkoherran ja talouspäällikön kautta hyvissä ajoin.

Käydyn keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle tilikauden alijäämän 183.344 euroa siirtämiseksi ed. tilik. yli-/alijäämäin tilille.

Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto keskusteli vilkkaasti toimintakertomuksesta. Todettiin toiminnan olleen vilkasta ja monipuolista. Käytiin läpi tarkemmin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Käsiteltiin vuoden 2016 investoinnit. Tilintarkastajien kertomus liitteenä 1.

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2016 toiminta- ja tilinpäätöskertomuksen, liite 2.

Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Samalla päätettiin siirtää alijäämä 183.344 euroa ed. tilik. yli-/alijäämäin tilille.

Kroatian matkan selvitys ja urheiluhallin tapahtuma jäivät käsittelemättä. Käsitellään seuraavassa kokouksessa.