Tekstin koko: A+ A-

Päätöksiä 2017-2018

Kokous 17.1.2017

Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuosille 2017- 2018

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää asian edelleen kirkkovaltuustolle.

Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää edelleen kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosille 2017-2018.

Kirkkovaltuuston päätös:

Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Heikki Liinamaa. Varapuheenjohtajasta käydyssä keskustelussa Ulla-Riitta Harju esitti Pirkko Kirsilää ja Virpi Ali-Haapala esitti Timo Lappia. Koska oli kaksi esitystä, päätettiin suorittaa suljettu lippuäänestys.

Äänestyksen tulos 13 ääntä jakautuen: Pirkko Kirsilä 7 ääntä ja Timo Lappi 6 ääntä.

Kirkkovaltuusto valitsi äänestyksen perusteella kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi Pirkko Kirsilän. (Äänestysliput liitteenä 1.)

 

Kirkkovaltuuston sihteerin valinta vuosille 2017-2018

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää asian edelleen kirkkovaltuustolle.

Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kokousten sihteerin vuosille 2017 – 2018.

Kirkkovaltuuston päätös:

Kirkkovaltuuston sihteeriksi valittiin talouspäällikkö vuosille 2017-2018.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan sekä kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten vaalit vuosille 2017-2018

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää asian edelleen kirkkovaltuustolle.

 

Kirkkolaki 10 luku 2 §: Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään kuusi jäsentä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Varapuheenjohtajaksi ei saa valita tämän seurakunnan viranhaltijaa.

Kirkkoneuvoston 30.11.2016 hyväksymä ohjesääntö, 1 luku.

Kirkkoneuvoston kokoonpano

1 §

Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä

valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja [ 5 ] muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. (KL 10:2, 1; KJ 9:1,3)

2 §

Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. (KL 7:3 ja 4,3 sekä 10:2,2)

3 §

Kun 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille varajäsenet.

Kirkkovaltuuston päätös:

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajasta käydyn keskustelun jälkeen Jouko Koskela esitti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Eero Polsoa ja Marketta Similä Timo Lappia.

Tässä vaiheessa valittiin Eero Polson tilalle ääntenlaskijaksi ja pöytäkirjantarkastajaksi Marketta Similän §:n 6 ajaksi käsiteltäessä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan äänestystä ja kirkkoneuvoston miesehdokkaiden äänestystä.

Koska oli tehty kaksi eri esitystä, päätettiin järjestää suljettu lippuäänestys.

Äänestyksen tulos 13 ääntä jakautuen: Timo Lappi 6 ääntä, Eero Polso 6 ääntä, hylättyjä 1 ääni.

Kahden ehdokkaan äänimäärän mennessä tasan päätettiin suorittaa arvonta Timo Lapin ja Eero Polson kesken.

Arvonnan tulos: Eero Polson nimi nostettiin arvalla. (Äänestysliput liitteenä 2.)

 

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Eero Polson vuosille 2017-2018.

 

Kirkkoneuvoston jäseniksi Alpo Keskitalo esitti seuraavia henkilöitä: Ulla-Riitta Harju, Marketta Similä, Liisa Hovila, Erkki Järvenoja ja Jouko Koskela.

Liisa Hovila ilmoitti kieltäytyvänsä ehdokkuudesta ja esitti tilalleen Virpi Ali-Haapalaa ja Timo Lappia.

Ulla-Riita Harju esitti Liisa Hovilan tilalle Ulla Finnilää.

 

Tämän jälkeen päätettiin suorittaa suljettu lippuäänestys miesten osalta, koska ehdokkaita oli ylitse valittava miesten osuus (kaksi henkilöä – huomioiden miesten ja naisten suhteellinen osuus koko kirkkoneuvostossa). Kuhunkin äänestyslippuun tuli kirjoittaa kahden henkilön nimi miespuolisista ehdokkaista, joita olivat Erkki Järvenoja, Jouko Koskela ja Timo Lappi.

Äänestyksen tulos jakautuen: 13 ääntä, joista hylättyjä yksi ääni, Jouko Koskela 12 kertaa esitetty nimi, Erkki Järvenoja 8 kertaa esitetty nimi, Timo Lappi 4 kertaa esitetty nimi.

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston jäseniksi äänestyksen tuloksena Jouko Koskelan ja Erkki Järvenojan. (Äänestysliput liitteenä 3.)

 

Tämän jälkeen Virpi Ali-Haapala ilmoitti kieltäytyvänsä ehdokkuudesta, jolloin kirkkoneuvostoon tulivat naisten osalta esitetyt Ulla-Riitta Harju, Marketta Similä ja Ulla Finnilä.

 

Kirkkovaltuusto valitsi tämän jälkeen henkilökohtaiset varajäsenet:

Eero Polso (varajäsen Leila Toikkanen)

Ulla-Riitta Harju (varajäsen Veijo Porkola)

Marketta Similä (varajäsen Aimo Itäniemi)

Ulla Finnilä (varajäsen Jarmo Finnilä)

Jouko Koskela (varajäsen Pauliina Paananen)

Erkki Järvenoja (varajäsen Maarit Mäki-Asiala)

Ulla-Riitta Harju ehdotti ennen päätöstä varajäsenistä Helena Keskitaloa varajäseneksi, mutta veti ehdotuksensa pois.

 

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston jäseniksi vuosille 2017-2018 seuraavat henkilöt ja heidän varajäsenensä:

Ulla-Riitta Harju, jäsen (varajäsen Veijo Porkola)

Marketta Similä, jäsen (varajäsen Aimo Itäniemi)

Ulla Finnilä jäsen (varajäsen Jarmo Finnilä)

Jouko Koskela, jäsen (varajäsen Pauliina Paananen)

Erkki Järvenoja, jäsen (varajäsen Maarit Mäki-Asiala)

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimii Eero Polso, (varajäsen Leila Toikkanen).

Kokous 29.5.2017

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016

 

KJ:n 5 §.n mukaan on tilinpäätös laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Toimintakertomus on laadittu entisten käytäntöjen mukaan. Eri työmuodot ovat laatineet omat kertomukset ja ne on kopioitu kertomukseen. Toiminta on ollut edelleen vilkasta kauttaaltaan. Jumalanpalveluksien kävijämäärät ovat nousseet ilahduttavasti.

Tilinpäätös osoittaa alijäämää vuosikatteen osalta - 150.011 €. Poistojen jälkeen alijäämää on -183.344 € (poistot 33.333 €). Tulokseen vaikuttivat mm. kirkollisverotulojen suuri lasku edellisvuodesta -9,2 % (kertymä v. 2015 yht. verotulojen osalta 970.351 € ja kertymä v. 2016 881.672 €). Ero budjetoituihin kaikkiin verotuloihin vuoden 2016 osalta 94.027 €. Lisäksi Kirkon keskusrahastolle jouduttiin maksamaan 36.320 € budjetoitua enemmän keskusrahastomaksuja. Rahastosijoituksia jouduttiin purkamaan rakentamisen johdosta ja korkotuotot olivat vähäisemmät.

Investoinneista kirkon maalämmön bruttokustannukset vv. 2015-2016 yht. 270.300 € nettokustannukset olivat 159.800 € ja nuorten ja varhaisnuorten toimitilojen siirto 14.517 €. Kirkkohallitus maksaa kirkon maalämmön loppuavustuksen 10.500 € vuonna 2017.

Toimintatuotot olivat yhteensä 96.043 €, toimintakulut olivat 1.061.803 €.

Toimintatuottoja siirtyi vuoden 2017 osalle, koska yleislaskutus oli katkaistava marraskuussa Kipaan liittymisen johdosta. Palkanlaskenta päättyi 18.11.2016 ja kaikki palkat saatiin maksuun sovittuina ajankohtina. Siirtoveloiksi kirjattiin ostolaskuista vuoden 2016 puolelle 23.542 €.

Eistys: Tilintarkastus on suoritettu 19.4.2017 ja tarkastuksen raportti liitteenä nro 1. Toimintakertomus liitteenä 2.

Kirkkoneuvosto esittää edelleen kirkkovaltuustolle tilikauden alijäämän siirrettäväksi ed. tilik. yli-/alijäämäin tilille.

Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto keskusteli vilkkaasti erilaisista säästötoimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Muistutettiin piispantarkastuksessa tuomiokapitulin taholta esille tuotu työntekijämäärän ja kiinteistöjen vähentäminen. Todettiin voimassa oleva hankintakielto ja pohdittiin työntekijöiden työnkuvien laajentamista ja töiden ulkoistamista.

Poistettiin tilinpäätöksessä tasekirjassa sivulla 32 maininta Kroatian matkasta syyslomalla 2017.

Lisäksi keskusteltiin urheiluhallilla olleesta tapahtumasta ja todettiin, että kaikki toiminta pitää mennä kirkkoherran ja talouspäällikön kautta hyvissä ajoin.

Käydyn keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle tilikauden alijäämän 183.344 euroa siirtämiseksi ed. tilik. yli-/alijäämäin tilille.

Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto keskusteli vilkkaasti toimintakertomuksesta. Todettiin toiminnan olleen vilkasta ja monipuolista. Käytiin läpi tarkemmin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Käsiteltiin vuoden 2016 investoinnit. Tilintarkastajien kertomus liitteenä 1.

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2016 toiminta- ja tilinpäätöskertomuksen, liite 2.

Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Samalla päätettiin siirtää alijäämä 183.344 euroa ed. tilik. yli-/alijäämäin tilille.

Kroatian matkan selvitys ja urheiluhallin tapahtuma jäivät käsittelemättä. Käsitellään seuraavassa kokouksessa.

 

KOKOUS 10.10.2017

 

17 § KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Toholammin seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka 1.9.2017 alkaen toistaiseksi on julistettu auki Toholammin seurakunnan www-sivulla, työministeriön nettisivulla www.mol.fi, sekä kirkon rekry-sivuilla ajalla 21.6.-21.7.2017. Hakuaika päättyi 21.7.2017 klo 15.00.

Määräaikaan mennessä virkaa hakivat Iiris Rautiola ja Tiia Saari. Työhaastatteluun 7.8.2017 kutsuttiin molemmat hakijat. Tiia Saari perui hakemuksensa 6.8.2017. Kirkkoneuvosto haastatteli Iiris Rautiolan 7.8.2017.

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee Iiris Rautiolan Toholammin seurakunnan kanttorin virkaan. Iiris Rautiola on hoitanut Toholammin seurakunnan kanttorin virkaa tammikuusta 2017 alkaen. Näin ollen kirkkoneuvosto katsoo, että hakuilmoituksessa mainittua koeaikaa ei enää sovelleta Iiris Rautiolaan.

Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle Iiris Rautiolan valitsemista Toholammin seurakunnan kanttorin virkaan. Samalla kirkkoneuvosto katsoo, että hakuilmoituksessa mainittua koeaikaa ei enää sovelleta Iiris Rautiolaan tammikuusta 2017 alkaen tapahtuneen kanttorin viran sijaisena toimisen johdosta. Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Kirkkovaltuusto 10.10.: Kirkkovaltuusto valitsi Iiris Rautiolan Toholammin seurakunnan kanttorin virkaan. Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti hakuilmoituksessa mainittua koeaikaa ei enää sovelleta Iiris Rautiolaan tammikuusta 2017 alkaen tapahtuneen kanttorin viran sijaisena toimimisen johdosta.

Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

KIRKON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAINEN YHTEISTOIMINTAMENETTELY TYÖVOIMAN KÄYTÖN VÄHENTÄMISEENLIITTYVÄSSÄ TILANTEESSA (TUTA-MENTTELY) TOHOLAMMIN SEURAKUNNASSA

Toholammin seurakunnan kirkkoneuvosto päätti KirVESTES 2017 allekirjoituspöytäkirjassa sovitun Kirkon yhteistoimintasopimuksen 8 §:n mukaisen työnantajan ja työntekijöiden välisen TUTA-menettelyn aloittamisesta Toholammin seurakunnassa 20.6.2017. TUTA-menettelyssä on käsitelty asiaa, joka koskee tuotannollisista tai taloudellisista syistä toimeenpantavaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista Toholammin seurakunnassa. Yhteistoimintamenettely on koskenut kaikkia työntekijöitä.

Toholammin seurakunnan työntekijöille on tiedotettu Kirkon yhteistoimintasopimuksen luvun 3 mukaisen menettelyn (TUTA-menettely) alkamisesta virallisella ilmoitustaululla 8.8.2017 sekä henkilökohtaisesti kirjallisesti 8.8.2017. Yhteistoimintamenettelyn liittyvä työntekijäkokous pidettiin 16.8.2017. Työntekijöiden henkilökohtainen kuuleminen suoritettiin 21.-23.8.2017, yksi henkilö ei saapunut kuulemistilanteeseen.

Toholammin seurakunnan yhteistyötoimikunnan kokouskutsu yhteistoimintamenettelyyn liittyen julkaistiin 1.9.2017 ja yhteistyötoimikunnan kokous pidettiin 7.9.2017.

Työntekijäkokous, jossa tiedotettiin yhteistyötoimikunnan kokouksesta, pidettiin yhteistyötoimikunnan kokouksen jälkeen 7.9.2017. Työntekijäkokouksessa luettiin yhteistyötoimikunnan kokouspöytäkirja, jossa todettiin seuraavaa:

 • seurakunnan henkilöstömäärä on suuri seurakunnan jäsenmäärään ja verotuloihin nähden

 • yleisesti työntekijät tiedostavat tilanteen ja ovat valmiita tarpeellisiin muutoksiin.

 • kaikkia vapautuvia virkoja ei kannata täyttää

 • sijaisten palkkaamista tulee tarkastella tarkemmin

 • työntekijöiden virkoja ja työn kuvia tulee tarkastella tapauskohtaisesti ja muuttaa tarvittaessa

 • kirkkoneuvoston esitykseen kahden – kolmen henkilön vähentämiseksi ei nähdä muita ratkaisuja kuin:

  - säästöjen hakeminen toimintabudjeteista, käymällä ne kaikki läpi

- työntekijöiden tehtäväkuvien laajentaminen ja osa-aikaistaminen niiltä osin kuin se on mahdollista.

Vapaaehtoistyö tulee korostumaan tulevaisuudessa. Toimikunta toivoo myös luottamushenkilöiden osallistuvan ja vaikuttavan sen kehittymiseen jatkossa.

Työntekijäkokouksella ei ollut siihen lisättävää. Työntekijöille tiedotettiin, että Toholammin seurakunnan kirkkoneuvosto käsittelee asian ja päättää toimenpiteistä kokouksessaan 14.9.2017. Todettiin vielä, että seurakunnan verotulojen lasku on jatkunut edelleen.

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös: 1) Kirkkoneuvosto saattaa kirkkovaltuustolle tiedoksi, että Toholammin seurakunta on työnantajana kirjallisesti ilmoittanut 8.8.2017 henkilöstölleen KirVESTES 2017 luvun 3 mukaisen yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä työvoiman käytön vähentämiseen liittyvissä tilanteissa. Välitön tuta-menettely on näin kirkkoneuvoston päätöksellä 14.9.2017 todettu päätyneeksi.

2) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto muuttaa kirkkolain (1054/1993) 6 luvun 35 §:n mukaisesti ja kirkkolain 6 luvun 52 §:ssä esitetyllä tuotannollisella ja taloudellisella perusteella Toholammin seurakunnan seurakuntamestarin viran osa-aikaiseksi viraksi siten, että työaika on 23 tuntia/viikko ja palkkaus 60 % täyden työajan palkkauksesta. Viranhaltijalle on varattu tilaisuus tulla asian johdosta henkilökohtaisesti kuulluksi. Virkaa koskeva muutos astuu voimaan 1.12.2017 alkavan irtisanomisajan jälkeen 1.2.2018.

3) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto lakkauttaa joulukuussa 2012 Toholammin seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksellä (KV 28.12.2012, 31§) perustetun nuoriso-ohjaajan viran kirkkolain (1054/1993) 6 luvun 52 §:n mukaisesti tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. Viranhaltijaa on kuultu asian johdosta. Virka lakkautetaan 1.12.2017 alkavan irtisanomisajan jälkeen 1.2.2018 lukien.

4) Kirkkoneuvosto päättää poistaa toisen lastenohjaajan tehtävään lisätyn pyhäkoulusihteerin tehtävän ja siitä maksetun korvauksen maksamisen (2h/vko) tehtävään liittyvän erityisen perusteen poistuttua. Muutos astuu voimaan 1.1.2018.

5) Papiston työajan lyhentämistä koskeviin toimenpiteisiin palataan myöhemmin.

6) Kirkkoneuvosto päätti perustaa työryhmät säästöjen saamiseksi kiinteistökulujen osalta, erityistyöryhmän talouden tasapainottamiseksi sekä henkilöstötyöryhmän suunnittelemaan virkojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyä varten suunnitelmakaudella 2018-2020. Työryhmien esitykset annetaan kirkkoneuvostolle 31.12.2017 mennessä. Liite nro 1.

Kirkkovaltuusto 10.10.: Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ilmoitti, että kirkkoneuvosto on kokouksessaan 10.10. vetänyt asian esityslistalta pois ja valmistelee asian uudestaan työryhmien työn tuloksien ja eri vaihtoehtojen esittämisen jälkeen säästöjen saavuttamiseksi.

Virpi Ali-Haapalan jättämä esitys päätettiin kirjata §:ssä 19 Muut esille tulevat asiat. Samalla kirjattiin muutokset kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston iltakoulussa 4.10. tehtyjen työryhmien kokoonpanoon. Liite työryhmien kokoonpanosta, nro 1 a.

Tämän jälkeen kirkkovaltuuston pj. ja kirkkoneuvoston varapj. ilmoittivat pitävänsä lyhyen tiedotustilaisuuden seurakunnan taloudellisesta tilanteesta kokouksen jälkeen.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Virpi Ali-Haapalan esitys kirkkovaltuuston kokouksessa 10.10.2017, liite 1b

Kirjattiin seuraava esitys §:ään 18 liittyen:

Esitys seurakunnan tilanteen rauhoittamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi.

Esitän kirkkovaltuustolle päätettäväksi seuraavaa:

 1. Nyt yhteistyössä 4.10.2017 asetetut työryhmät aloittavat työnsä ja näille työryhmille annetaan vuoden loppuun saakka aikaa tutkia ja valmistella esityksensä talouden tasapainottamiseksi. Mikäli toimikunnat löytävät hyväksyttäviä ratkaisuja, nämä ratkaisut laitetaan yksimielisellä päätöksellä täytäntöön.

 2. Mikäli toimikuntien esittämät ratkaisut eivät ole riittäviä, voidaan sen jälkeen harkita muita mahdollisia keinoja, esimerkiksi lomautuksia kollektiivisesti siten, että lomautukset koskisivat kaikkia työntekijöitä 2 viikon – muutaman kuukauden ajan. Tämä mahdollistaisi sen, että ketään ei tarvitsisi irtisanoa.

Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi. Esitystä kannatettiin.

Jippii-konsertti ja sen tiedottaminen

Esitys: Tiedotetaan Jippii-konserttiin liittyvistä järjestelyistä ja kustannuksista.

Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.

Kroatian matka

Esitys: Tiedotetaan Kroatian matkan järjestelyistä ja kuluista, liite nro 2.

Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.

Ilmoitusasiat

Esitys: Kirkkovaltuustolle tiedotetaan seuraavista asioista:

 • piispantarkastuksen raportti, liite nro 3

 • kanttori Lauriina Hurtigin irtisanoutuminen 1.6.2017 alkaen

 • srk-mestari Antti Parkkilan virkavapaus 10.4.2017-12.8.2017, virkavapautta jatkettu 30.11.2017 saakka

 • heikkokuntoista puustoa poistetaan Toholammin hautausmaalta n. 20 kpl

 • sankarivainajien laatat maalataan keväällä 2018 lukiolaisten toimesta. Samalla pohditaan laattojen asennon nostamista srk:n työnä. Kustannukset srk:n osalta n. 3.000 euroa.

Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.


Kokous 18.12.2017

36 § TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUN- NITELMA VUOSILLE 2019-2020, LIITE NRO 1

 

Kirkkojärjestyksen 15 luku 2 §: ”Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston on hyväksyttävä talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa.

Esitys: Kirkkoneuvosto käsittelee toimikuntien ja työntekijöiden laatimat budjettiarviot vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2019-2020, liite nro 1.

Talousarvio vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018–2019 on laadittava siten, että seurakunnan talous saataisiin tasapainoon tulevina vuosina. Käyttötalouden menoja on vähennetty voimakkaasti. Kirkollisverotulojen määrässä ei ole nähtävillä nousua, vaan laskusuhdanne jatkuu edelleen. Vuoden 2018 talousarvion laadinnassa on otettava myös huomioon vuoden 2016 negatiivinen tilinpäätös. Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020 ovat liitteen nro 1 loppuosassa.

Talouden tasapainottamiseksi kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 13.11.2017 vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 2.00 entisen 1.90 sijaan.

Kirkkoneuvosto esittää talousarvion vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2020 kirkkovaltuuston päätettäväksi.Päätös: Kirkkoneuvosto laati talousarvion vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020 kirkkovaltuuston päätettäväksi. Liite nro 1.

Kirkkovaltuusto 18.12.: Käydyn keskustelun jälkeen kirkkovaltuusto päätti vuoden 2018 talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019-2010, liite nro 1.

Jari Hopeavuori jätti eriävän mielipiteen varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tehtäväalueiden osalta perustellen mielipidettään pienenevillä määrärahoilla ja sitä kautta tapahtuvalla toiminnan vähentämisellä.

Kokous 22.2.2018

4 § Neljän maallikkovalitsijan valinta Oulun hiippakunnan piispan vaalin toimittamiseksi, liite 1

Oulun hiippakunnan piispan vaali toimitetaan 15.8.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä käydään vaalin toinen kierros kahden eniten saaneen ehdokkaan kesken 3.9.2018. Uusi piispa vihitään virkaansa 11.11.2018. Piispanvaalien äänioikeutetuista puolet on pappeja ja puolet maallikoita. Oulun hiippakunnassa on yhteensä 563 äänioikeutettua pappia ja lehtoria. Lisäksi äänioikeus on yhtä monella maallikkovalitsijalla. Tulevassa piispanvaalissa äänestäjiä on yhteensä 1126. Seurakuntien kirkkovaltuustot tai seurakuntaneuvostot valitsevat maallikkojäsenet suhteessa seurakuntien jäsenmäärään. Toholammin seurakunnasta tulee valita 4 (neljä) maallikkovalitsijaa piispan vaalia varten. Ilmoitukset valituista maallikkovalitsijoista annetaan tuomiokapitulille 28.2.2018 mennessä. 

Esitys: Kirkkovaltuusto valitsee neljä maallikkovalitsijaa Oulun hiippakunnan piispan vaalin toimittamiseksi. Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle neljän maallikkovalitsijan valitsemista Toholammin seurakunnasta Oulun hiippakunnan piispan vaalin toimittamiseksi.

 

Kirkkovaltuusto 22.2.: Kirkkovaltuuston puheenjohtaja luki liitteestä 1 maallikkovalitsijoiden edellytykset Oulun hiippakunnan piispan vaaliin liittyen. Tämän jälkeen ääntenlaskijoiksi valittiin Jouko Koskela ja Timo Lappi. Käydyssä keskustelussa tuotiin esille seuraavat ehdokkaat:

 • Jouko Koskela esitti Pirkko Kirsilää

 • Ulla-Riitta Harju esitti Alpo Keskitaloa ja Eero Polsoa

 • Erkki Järvenoja esitti Ulla-Riitta Harjua, mutta veti esityksensä pois

 • Erkki Järvenoja esitti Marketta Similää, mutta veti esityksensä pois

 • Marketta Similä esitti Timo Syrjälää

 • Timo Lappi esitti Timo Syrjälää myöskin, kuten myös Kimmo Virkkalaa, Ritvariitta Snelmannia ja Virpi Ali-Haapalaa.

 • Koska nimiä oli ehdotettu enemmän kuin valittavia, päätettiin suorittaa enemmistövaali suljetulla lippuäänestyksellä. Puheenjohtaja tiedotti enemmistövaalin käytännöistä. Tämän jälkeen puheenjohtaja julisti vaalitoimituksen alkaneeksi ja ilmoitti, että vaalitoimituksen aikana ei sallita keskustelua.

 • Puheenjohtaja päätti vaalitoimituksen ja totesi vaalin tuloksen: Pirkko Kirsilä 9 ääntä, Alpo Keskitalo 9 ääntä, Eero Polso 8 ääntä, Timo Syrjälä 10 ääntä, Kimmo Virkkala 4 ääntä, Ritvariitta Snellman 5 ääntä ja Virpi Ali-Haapala 5 ääntä. Annettuja nimiä yhteensä 50 ääntä. Kahdessa lipussa oli kolme nimeä. Valituiksi maallikkovalitsijoiksi tulivat Timo Syrjälä, Pirkko Kirsilä, Alpo Keskitalo ja Eero Polso.

 Kokous 14.5.2018

11 § Vaalilautakunnan asettaminen ja muut vaaleja koskevat kirkkovaltuuston päätökset

Esitys: Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi ja toteutetaan syksyllä 2018. Vaaleissa valitaan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet. Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin.

Seurakuntavaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään voimassa olevan lain mukaisesti yksipäiväisenä.

Kirkolliskokous hyväksyi vaalisäännöksiä koskevat kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen muutokset hallintovaliokunnan mietinnön mukaisina marraskuussa 2017. Kirkon vaalijärjestyksen muutos tulee voimaan samanaikaisesti kirkkolain muutoksen kanssa. Kirkkolain muutos vaatii voimaan tullakseen vielä eduskunnan hyväksynnän. Tavoitteena on, että muutokset tulevat voimaan tämän vuoden keväällä ennen seuraavia seurakuntavaaleja.

Uusien säännösten mukaan seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018 marraskuun 3. sunnuntaina, eli 18.11. Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 6.-10.11.2018. Kirkkoherranvirasto ei ole enää pakollinen ennakkoäänestyspaikka vaan vaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikat. Vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja –avustajan kelpoisuussäännökset tiukentuvat, sillä seurakuntavaaleissa ehdokkaana oleva ja hänen läheisensä eivät enää voi toimia näissä tehtävissä. Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa.

Vaalilautakunnan asettaminen

Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään 31.5.2018.

Vaalilautakuntaan kuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät siis ole henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi.

Vaalilautakuntaan ja keskusvaalitoimikuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1).

Vaalilautakuntaan ja keskusvaalitoimikuntaan tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä nimeämään jäseniä siten, että toimielimessä olisi sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukainen tai hänen tilalleen vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty varajäsen.

Lisäksi kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella.

Äänestysalueet

Varsinaisena vaalipäivänä jokaisessa seurakunnassa on yksi tai useampi äänestyspaikka, jonka tulee olla avoinna klo 11–20 välisen ajan. Kiertäviä äänestyspaikkoja ei siis tule järjestää. Jos seurakunnan alue on laaja ja tarvitaan useampi äänestyspaikka varsinaisena vaalipäivänä, tulee seurakunta jakaa äänestysalueisiin. Tällöin myös seurakunnan äänioikeutetuista jäsenistä tehtävät luettelot, eli äänioikeutettujen luettelot, tehdään äänestysalueittain. Jos seurakunnassa ei ole käytössä äänestysalueita, muodostetaan yksi yhtenäinen äänioikeutettujen luettelo.

 

Esitys, tp: Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättää:

1. asettaa vaalilautakunnan ja valita siihen riittävän määrän jäseniä ja saman määrän varajäseniä sekä nimetä valituista jäsenistä puheenjohtajan siten, että se huomioi ennakolta eduskuntakäsittelyssä olevat mahdollisesti vahvistettavat lakimuutokset

2. että seurakunta pidetään yhtenä äänestysalueena

3. esittää asetetulle vaalilautakunnalle seurakuntavaalien äänestyspaikkoina olevan Toholammin ja Lestijärven kirkot

Kirkkoneuvosto 4.4. : Kirkkoneuvosto esittää asian kirkkovaltuustolle yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Päätös: Kirkkovaltuusto asetti vaalilautakunnan, johon tuli valituiksi seuraavat henkilöt:

Varsinaiset jäsenet:

Heikki Liinamaa
Raija Heikkinen (Yli-Lesti)
Risto Koskela
Marja Koskela
Seija Hovila
Jukka Lintilä


Varajäsenet:
Martti Hylkilä
Marja-Liisa Uusitalo
Anneli Huhtala
Sinikka Jutila
Antero Ylitalo
Kimmo Virkkala

Kirkkovaltuusto päätti, että vaalilautakunnan puheenjohtajana toimii Heikki Liinamaa.

Kirkkovaltuusto päätti lisäksi, että seurakunta pidetään yhtenä äänestysalueena.

Samoin päätettiin esittää vaalilautakunnalle, että seurakuntavaalien äänestyspaikkoina ovat Toholammin ja Lestijärven kirkot.

 

12 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017, liite nro 1

Esitys: Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin ja talousarvion toteutumisvertailun.

Vuonna 2017 seurakunnan tilinpäätös oli alijäämäinen vuosikatteen osalta – 18.663 e ja poistojen lisäyksen jälkeen – 66.037 e. Toimintatuottoja oli 161.327 e (ed. vuonna 96.043) ja toimintakuluja 981.898 e (ed. vuonna 1.061.803). Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 58 %.

Verotuloja kertyi 854.888 e, joista valtionrahoituksena oli 80.123 e. Vuoden 2017 talousarviossa oli verotulojen kertymäarvio kokonaisuudessaan 917.000 e. Toteutuma oli 93 % budjettiarviosta. Joulukuussa 2017 tapahtunut verotulojen jako-osuuden oikaisuerä toi seurakunnalle lisäverotuloja, jolloin kirkollisverotuoton osuus oli 736.897 e (ed. vuonna 787.217), laskua -6 %. Yhteisöverotuottoa tilitettiin enää 326 e. Suomen kaikkien seurakuntien kirkollisverokertymä laski 0,4 %. Seurakunnan keskusrahastomaksut olivat 62.471, joka ylitti budjettiarvion 15.271 e. Edellisvuonna keskusrahastomaksut olivat 70.320 e.

Metsätalouden tuottoa arvioitiin budjettiin 130.820, mutta metsää päätettiin myydä vähemmän eli 85.282 e, erotus 45. 538 e. Poistoja arvioitiin budjettiin 40.700, mutta toteutuma oli 47.373 e, koska keskeneräisissä töissä olleista töistä osa siirrettiin päättyneisiin töihin Toholammin kirkon osalta.

Seurakunta liittyi Kirkon palvelukeskukseen 1.1.2017 alkaen, jonka johdosta yhdistettiin ns. vanhalla mallilla tehty kirjanpito talousarvioineen uuteen SAP-järjestelmään.

Seurakunnan jäsenmäärän kehitys vaikuttaa kirkollisverokertymään. Jäsenmäärä oli 31.12.2017 läsnä olevan väestön osalta 3.551 jäsentä. Ennusteiden mukaan jäsenmäärä laskee myös tulevina vuosina. Investointeja ei toteutunut vuonna 2017. Yksityiskohtaiset tilinpäätöstiedot ilmenevät tasekirjasta. Liite nro 1.

Esitys: Kirkkoneuvosto

 1. päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi,

 2. ehdottaa, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen ja sen, että tilikauden alijäämä -66.037 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille taseen omaan pääomaan,

 3. ehdottaa, että kirkkovaltuusto päättää vastuuvapaudesta,

 4. oikeuttaa taloustoimiston tekemään toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen tarvittaessa pieniä korjauksia ja tarkistuksia.

 

Päätös 4.4.: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Tilintarkastus suoritettiin 10.4. ja siitä on annettu tilintarkastuskertomus, liite nro 1.

Esitys: Kirkkoneuvosto käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja esittää kirkkovaltuustolle seuraavat asiat:

 1. hyväksyy toimintakertomuksen (tasekirja) ja tilinpäätöksen vuodelta 2017

 2. vahvistaa tilinpäätöksen ja sen, että tilikauden alijäämä -66.037 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille taseen omaan pääomaan,

 3. päättää tili- ja vastuuvapaudesta.

Kirkkoneuvosto 2.5.: Kirkkoneuvosto käsitteli tilintarkastuskertomuksen ja esittää sen sekä kohdat 1-3 edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja päätettäväksi.

Päätös: Kirkkovaltuusto käsitteli tilintarkastuskertomuksen ja hyväksyi toimintakertomuksen (tasekirja) ja tilinpäätöksen vuodelta 2017. Kirkkovaltuusto vahvisti tilinpäätöksen ja päätti, että tilikauden alijäämä -66.037 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille taseen omaan pääomaan.Kirkkovaltuusto myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2017.

13 § Toholammin kirkon maalämpöön liittyvä jatkorakentaminen, liitteet nrot 2-3

Toholammin kirkon maalämmön käytössä on havaittu ongelmia pitkän pakkasjakson aikana, lähinnä alkuvuodesta 2018. Maalämpökentän mitoituksessa on selvitetty maapiirin alahaista lämpötilaa. Laitteiston perustoiminnoissa on myös havaittu muutamia korjattavia toimenpiteitä, kuten konvektorien säätö, vesi-glykoliseoksen väkevyys ja sähkövastusten toiminta.

Takuutarkastus suoritettiin 5.2.2018 ja uusi kokous oli 20.2.2018.Tuolloin päätettiin laatia maalämmön toimintaedellytysten selvitys, joka valmistui 29.03.2018 (liitteenä). Takuuaikaa päätettiin samalla jatkaa ja vaatia urakoitsijalta selvitys toimenpiteistä asioiden suhteen.

Tämän jälkeen pyydettiin Sweco Oy:ltä korjaussuunnitelma ja kustannusarvio.

Esitys: Käsitellään Sweco Oy:n laatima korjaussuunnitelma aikatauluineen ja kustannusarvio suunnitelluista töistä. Asia esitetään edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi siten, että suunniteltu työ voitaisiin tehdä mahdollisimman nopeasti tänä keväänä rakennustoimikunnan ja Sweco Oy:n kanssa 20.2. tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Kirkkoneuvosto 2.5.: Kirkkoneuvoston tutustui Sweco Oy:n laatimaan korjaussuunnitelmaan ja kustannusarvioon suunnitelluista töistä. Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaisesti.

Päätös: Kirkkovaltuusto tutustui Sweco Oy:n laatimaan korjaussuunnitelmaan ja kustannusarvioon suunnitelluista töistä. Lisäksi tutustuttiin LVI Rahkolan tekemään tarjoukseen.

Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti rakentaa kaksi uutta porausreikää Toholammin kirkon maalämmityksen tehostamiseksi.

Rakennustoimikunta valtuutettiin hoitamaan asiaa ja selvittämään vastuita korjauskustannusten osalta sekä LVI-Rahkolan että valvojan kanssa. Uusien porausreikien osalta pyydetään dokumenttia lämmityksen lisähyödystä.

14 § Esitys kirkkovaltuustolle talousarvion ylityksestä maalämpöön liittyvän jatkorakentamisen johdosta

Edelliseen pykälään 26 liittyen esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi talousarvion ylityksenä Toholammin kirkon maalämpöön liittyvä jatkorakentaminen ja siihen liittyvät kustannukset. Lisäinvestointi katetaan metsänmyynnillä, koska vuoden 2017 metsänmyynti oli pienempi kuin budjetissa arvioitiin ja sopivia kohteita on metsätoimikunnan ja MHY Keskipohjan taholta kartoitettu aikaisemmin vuonna 2017.

Kirkkoneuvosto 2.5.: Maalämmön jatkorakentamisen kustannusarvio on seurakunnan osalta n. 30.000 e+ alv. Kirkkoneuvosto hyväksyi omalta osaltaan lisäinvestoinnin ja esittää sen edelleen talousarvion ylityksenä kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Rahoitus voidaan toteuttaa myös lyhytaikaisella n. 40.000 euron lainalla (10 v.) ja hakea kirkkohallitukselta rakennusavustusta. Myöhemmässä vaiheessa voidaan tarvittaessa myydä metsää.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi maalämmön jatkorakentamisen ja myönsi talousarvion ylitysoikeuden 40.000 euron osalta. Rahoitus päätettiin toteuttaa 40.000 euron lyhytaikaisella (10 v.) lainalla. Toteutuneiden kustannusten osalta haetaan rakennusavustusta kirkkohallitukselta.

15 § Esitys kirkkovaltuustolle seurakuntamestarin viran osa-aikaistamisesta 81 %:iin (31,15 h/vko)

Seurakuntamestarin virka on ollut kokoaikainen eli 38,45 h/vko. (38,15 h/vko). Talousarvion yhteydessä otettiin huomioon viran osa-aikaistaminen siten, että viikkotuntimäärä olisi hieman pienempi eli 31,15 h/vko. Seurakuntamestarin ohella yksi henkilö on toiminut työharjoittelijana 4 h/vko ja kesäaikana kokoaikaisena 1.6.-31.7. työllistämistuella. Toinen henkilö on ollut työllistämistuella kokoaikaisena 1.6.-31.8.Lisäksi on erityisoppilaitoksesta ollut harjoittelijoita 1-2 henkilöä/vuosi 1-3 kk. Vuonna 2018 harjoittelujakso on 1.5.-23.6.2018.Koululaisia on kesäaikana avustamassa 2-5 hlöä/3 viikon työvuoroissa. Ajanjaksolla 1.6.-30.6. toimii kaksi lastenohjaajaa Toholammin hautausmaalla korvaavassa työssä (ei lomauttamisia). Lisäksi TET-harjoittelijoita on ollut 1-2 hlöä/vuosi viikon verran. Rikosseuraamusviraston harjoittelijoista on luovuttu. Maija Leppänen hoitaa suntion vapaapäivien ja lomien sijaisuutta tuntityöntekijänä.

Haudankaivuu ja peitto on ulkoistettu. Lisäksi hautausmaan pääkäytävien, kirkon ja srk-kodin ulkoalueiden kunnossapito on ulkoistettu. Sykäräisen hautausmaan haudankaivuu ja peitto sekä alueiden kunnossapito on ulkoistettu. Lestijärven suntio ja haudankaivajat ovat erillisellä sopimuksella toistaiseksi.

Esitys: Kirkkoneuvosto tekee esityksen kirkkovaltuustolle viran osa-aikaistamisesta 81 %:iin. Koska kokemukset työn osittaisesta ulkoistamisesta ja Lestijärven tilanteen kohdalta ovat kesken, niin on mahdollista myöhemmässä vaiheessa tarkastella viran palauttamista kokoaikaiseksi tilanteen niin vaatiessa.

Kirkkoneuvosto 2.5.: Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaisesti ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi asian esityksen mukaisesti.

16 § Esitys kirkkovaltuustolle hautainhoidon 10-vuotissopimuksista luopumiseksi

Seurakunnassa on ollut voimassa hautainhoidon sopimusten tekeminen joko kesähoitoina (60,-) tai 10-vuotissopimuksena (460,-). Tehdyssä selvityksessä on havaittu, että useat seurakunnat ovat luopuneet 10-vuotissopimuksista ja siirtyneet tekemään vain kesähoitosopimuksia.

Perikunnilla on mahdollisuus tehdä pankin kanssa sopimus, jolla pankki maksaa kesähoidon perikunnan tililtä. Tämä malli selkeyttää perikuntien toiveita ja seurakunnan hautainhoitorahaston toimintaa.

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta luopuu 10-vuotissopimusten tekemisestä ja tekee jatkossa vain kesähoitosopimuksia. Samalla suositellaan, että perikunnat tekevät sopimuksen hautainhoidosta pankkien kanssa perunkirjoitusten yhteydessä.

Kirkkoneuvosto 2.5.: Kirkkoneuvosto hyväksyi 10-vuotissopimuksista luopumisen ja kesähoitosopimuksiin siirtymisen esityksen mukaisesti ja esittää asian edelleen kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi asian esityksen mukaisesti.