Tekstin koko: A+ A-

Päätöksiä 2017

Kokous 29.3.2017

Toimikuntien valinta vuosille 2017-2018

KN 10.2.2015 2 §: "Toholammin seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa 28.1.2015 päätettiin olla valitsematta johtokuntia kirkkoneuvoston avuksi. Keskustelussa päätettiin, että kirkkoneuvosto nimeää kullekin tehtäväalueelle tarvittavat toimikunnat sekä valmistaa niille johtosäännöt. KJ:n mukaan kirkkoneuvosto voi valita tilapäisiä toimikuntia, joten toimikuntien toimikauden ei ole kohtuullista olla sen valitsemaa kirkkoneuvoston toimikautta pitempi. Tarkoituksenmukaista kuitenkin olisi, että toimikunnat voisivat uudelleen valittuina kahden vuoden kuluttua toimia käytännössä ilman tarpeettomia henkilövaihdoksia koko valtuustokauden ajan."

Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee:

 1. Lapsityön toimikuntaan neljä (4) jäsentä ja kirkkoneuvoston edustajan vuosiksi 2017 – 2018.
 2. Varhais- ja nuorisotyön toimikuntaan neljä (4) jäsentä ja kirkkoneuvoston edustajan vuosiksi 2017 – 2018.
 3. Musiikkityön toimikuntaan neljä (4) jäsentä ja kirkkoneuvoston edustajan vuosiksi 2017 - 2018.
 4. Evankelioimistyön toimikuntaan neljä (4) jäsentä ja kirkkoneuvoston edustajan vuosiksi 2017 - 2018.
 5. Lähetystyön toimikuntaan kuusi (6) jäsentä ja kirkkoneuvoston edustajan vuosiksi 2017 - 2018.
 6. Diakoniatyön toimikuntaan kahdeksan (8) jäsentä ja kirkkoneuvoston edustajan vuosiksi 2017 - 2018.
 7. Syketyön toimikuntaan kuusi (6) jäsentä ja kirkkoneuvoston edustajan vuosiksi 2017 - 2018.

Kirkkoneuvoston päätös:

Kirkkoneuvosto päätti käydyn keskustelun jälkeen valita seuraavat toimikunnat:

lapsityön toimikunta, varhaisnuoriso – nuorisotyön toimikunta, musiikkityön toimikunta, evankelioimistyön toimikunta, lähetystyön toimikunta, diakoniatyön toimikunta ja syketyön toimikunta.

Kirkkoneuvosto nimesi edustajansa em. toimikuntiin. Samalla kirkkoneuvosto päätti valmistella toimikuntauudistuksen varsinaisen toimikauden lopulla nojautuen piispantarkastuksessa esille tulleeseen toimikuntien runsaaseen lukumäärään.

Kirkkoneuvosto valitsi seuraavat henkilöt ja kirkkoneuvoston edustajat yksimielisesti:

Lapsityön toimikunta

 • Paananen Elina, jäsen
 • Paananen Pauliina, jäsen
 • Toikkanen Marjo, jäsen
 • Hannula Helena, jäsen
 • Koskela Jouko, kirkkon. edustaja

 

Varhaisnuorisotyön – nuorisotyön toimikunta

 • Kirvesmäki Marjo, jäsen
 • Järvenoja Marko, jäsen
 • Haaponiemi Helena, jäsen
 • Lappi Timo, jäsen
 • Finnilä Ulla, kirkkon. edustaja

 

Musiikkityön toimikunta

 • Peltokangas Mari, jäsen
 • Rautiola Iiris, jäsen
 • Jutila Sinikka, jäsen
 • Koskela Antti, jäsen
 • Similä Marketta, kirkkon. edustaja

 

Evankelioimistyön toimikunta

 • Olkkola Taina, jäsen
 • Kortemaa Maija, jäsen
 • Kopsala Aulis, jäsen
 • Finnilä Jarmo, jäsen
 • Similä Marketta, kirkkon. edustaja

 

Lähetystyön toimikunta

 • Keskitalo Helena, jäsen
 • Jokela Paula, jäsen
 • Karjalainen Heimo, jäsen
 • Männistö Veli, jäsen
 • Alapiha Markku, jäsen
 • Järvenoja Erkki, kirkkon. edustaja

 

Diakoniatyön toimikunta

 • Saarinen Päivi, jäsen
 • Peltokangas Eila K., jäsen
 • Polso Kaija, jäsen
 • Lappi Ulla, jäsen
 • Taivassalo Helvi, jäsen
 • Kirsilä Pirkko, jäsen
 • Honkala Matti, jäsen
 • Virkkala Markku, jäsen
 • Harju Ulla-Riitta, kirkkon. edustaja

 

Syketyön toimikunta

 • Hopeavuori Jari, jäsen
 • Peltokangas Jussi, jäsen
 • Salonen Kirsi, jäsen
 • Kärnä Helena, jäsen
 • Hovila Liisa, jäsen
 • Virkkala Elvi, jäsen
 • Polso Eero, kirkkon. edustaja
 • Finnilä Ulla, kirkkon. edustaja

Erikoisroolin myöntäminen Kirkon palvelukeskusta varten

Toholammin seurakunta on liittynyt Kirkon palvelukeskuksen järjestelmään 1.1.2017 alkaen ja samalla on otettu käyttöön uusi SAP-järjestelmä. Ostolaskujen tarkastusta ja hyväksyntää varten tarvitaan erikoisrooli talouspäällikölle. Erikoisrooli mahdollistaa yleishallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen laskujen tarkistamisen sekä hyväksymisen kuten aiemminkin on ollut. Seurakuntatyön laskut hyväksyy pääsääntöisesti kirkkoherra.

Esitys: Esitetään erikoisroolin myöntämistä talouspäällikölle.

Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto myönsi erikoisroolin talouspäällikölle Kirkon palvelukeskusta varten.

Avustusanomus Männistön nettiyhteyksien luomiseen

Männistö on Toholammilla toimiva vanhusten tehostettua palveluasumista ja lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava 54 -paikkainen yksikkö. Syksyllä 2016 asennettiin toimivat yhteydet kirkkoon jumalanpalvelusten näkemiseksi Männistössä. Kustannukset olivat 1.002 euroa (alv 0/808,60 e). Seurakunta on lupautunut avustamaan hanketta.

Esitys: Tuetaan kirkkoneuvoston määrittämällä summalla em. hanketta.

Kirkkoneuvoston päätös: Päätettiin myöntää 200 euroa em. hankkeeseen.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016

KJ:n 5 §.n mukaan on tilinpäätös laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Toimintakertomus on laadittu entisten käytäntöjen mukaan. Eri työmuodot ovat laatineet omat kertomukset ja ne on kopioitu kertomukseen. Toiminta on ollut edelleen vilkasta kauttaaltaan. Jumalanpalveluksien kävijämäärät ovat nousseet ilahduttavasti.

Tilinpäätös osoittaa alijäämää vuosikatteen osalta - 150.011 €. Poistojen jälkeen alijäämää on -183.344 € (poistot 33.333 €). Tulokseen vaikuttivat mm. verotulojen suuri lasku edellisvuodesta -9,2 % (kertymä v. 2015 yht. 970.351 € ja kertymä v. 2016 881.672 €). Ero budjetointiin 88.678 €. Lisäksi Kirkon keskusrahastolle jouduttiin maksamaan 24.774 € budjetoitua enemmän. Rahastosijoituksia jouduttiin purkamaan rakentamisen johdosta ja korkotuotot olivat siten 41.591 € budjetoitua vähemmän.

Investoinneista kirkon maalämmön bruttokustannukset vv. 2015-2016 yht. 270.300 € nettokustannukset olivat 159.800 € ja nuorten ja varhaisnuorten toimitilojen siirto 14.517 €. Kirkkohallitus maksaa kirkon maalämmön loppuavustuksen 10.500 € vuonna 2017.

Toimintatuotot olivat yhteensä 96.043 €, toimintakulut olivat 1.061.803 €.

Toimintatuottoja siirtyi vuoden 2017 osalle, koska yleislaskutus oli katkaistava marraskuussa Kipaan liittymisen johdosta. Palkanlaskenta päättyi 18.11.2016 ja kaikki palkat saatiin maksuun sovittuina ajankohtina. Siirtoveloiksi kirjattiin ostolaskuista vuoden 2016 puolelle 23.542 €. Liite 1.

Esitys: Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksytään esityksen ja liitteen mukaisesti edelleen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvoston hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja esittää sen edelleen tilintarkastajille ja kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Liite 1.

Säästöt vuoden 2017 talousarvioon ja hankintakielto

Tilivuoden 2016 alijäämän johdosta on etsittävä säästöjä vuoden 2017 talousarvioon talouden tasapainottamiseksi. Verotulojen kehitys on avoin, mutta täysimääräinen ensimmäinen verotilitys on saatu vasta helmikuussa 2017. Alustavasti varovasti arvioiden verotulojen lasku jatkuu vuoden 2017 puolella, joten säästötoimenpiteitä on etsittävä jatkossa.

Esitys: Esitetään hankintakieltoa välittömästi säästötoimenpiteenä siten, että toiminnan varmistamiseksi tarvittavat välttämättömät hankinnat voidaan kuitenkin tehdä.

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin hankintakiellon asettaminen välittömästi säästötoimenpiteenä siten, että toiminnan varmistamiseksi tarvittavat välttämättömät hankinnat voidaan kuitenkin tehdä. Mahdolliset hankinnat hyväksyvät kirkkoherra ja talouspäällikkö yhdessä.

Henkilöstöasia

-

Henkilöstöasia

-

Toholammin seurakunnan vuoden 2017 rippikouluryhmien koot

Vuonna 2017 Toholammin seurakunnassa pidetään kaksi rippikoululeiriä. Rippikoulutyöstä vastaava kappalainen Osmo Leppänen on 29.3.2017 informoinut siitä, että kesän 2017 ensimmäisen rippikoululeirin (21.-23.4., 5.6.-11.6.) ryhmäkoko tulee olemaan yli 25 rippikoululaista. Kesän toinen leiri ei ylitä 25 oppilasta.

Toholammin seurakunnassa noudatetaan piispainkokouksen v. 2001 istunnossaan hyväksymän rippikoulusuunnitelman pohjalta kirkkohallituksen tarkistamaa rippikoulutyön malliohjesääntöä. Tämän malliohjesäännön 5 § mukaan yhden rippikouluryhmän koko on enintään 25 oppilasta. Kirkkoneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämisestä, kun siihen on erityisen painavat syyt.

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Toholammin seurakunnassa pidettävän kesän 2017ensimmäisen rippikoululeirin (21.-23.4., 5.6.-11.6.) ryhmäkoon, 25 oppilasta ylityksen.

Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.

Kaatuneitten muistopäivä

Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan edustajiksi Toholammille Heikki Liinamaan ja Lestijärvelle Irmeli Kivelän.

Viranhaltijapäätös 1/2017

Kirkkoneuvoston päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.

Srk-mestarin sijaisen koulutus ajalla 31.3.-31.5.2017

Srk:lle on tarjottu mahdollisuutta kouluttaa srk-mestarin sijainen ajalla 31.3.-31.5.2017. Koulutuksesta ei tule kuluja seurakunnalle ja srk-mestarin sijainen Eero Laine on lupautunut hoitamaan tehtävän omien töidensä ohella yht. 12 h/vko.

Esitys: Esitetään srk-mestarin sijaisen koulutus ajalle 31.3.-31.5.2017 em. ehdoilla srk-mestarin lomitusjärjestelyjen turvaamiseksi jatkossa sekä Toholammilla että Lestijärvellä.

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin srk-mestarin sijaisen koulutus ajalle 31.3.-31.5.2017 esityksen mukaisesti.

Talouden tasapainottaminen

Kirkkoneuvosto keskusteli ja linjasi erilaisia säästötoimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi koskien kiinteistöjä ja henkilöstöä. Lisäksi kirkkoneuvosto tarkensi toimintaan liittyviä asioita ja ohjeistuksia.

 

Kokous 3.5.2017

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016

KJ:n 5 §.n mukaan on tilinpäätös laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Toimintakertomus on laadittu entisten käytäntöjen mukaan. Eri työmuodot ovat laatineet omat kertomukset ja ne on kopioitu kertomukseen. Toiminta on ollut edelleen vilkasta kauttaaltaan. Jumalanpalveluksien kävijämäärät ovat nousseet ilahduttavasti.

Tilinpäätös osoittaa alijäämää vuosikatteen osalta - 150.011 €. Poistojen jälkeen alijäämää on -183.344 € (poistot 33.333 €). Tulokseen vaikuttivat mm. kirkollisverotulojen suuri lasku edellisvuodesta -9,2 % (kertymä v. 2015 yht. verotulojen osalta 970.351 € ja kertymä v. 2016 881.672 €). Ero budjetoituihin kaikkiin verotuloihin vuoden 2016 osalta 94.027 €. Lisäksi Kirkon keskusrahastolle jouduttiin maksamaan 36.320 € budjetoitua enemmän keskusrahastomaksuja. Rahastosijoituksia jouduttiin purkamaan rakentamisen johdosta ja korkotuotot olivat vähäisemmät.

Investoinneista kirkon maalämmön bruttokustannukset vv. 2015-2016 yht. 270.300 € nettokustannukset olivat 159.800 € ja nuorten ja varhaisnuorten toimitilojen siirto 14.517 €. Kirkkohallitus maksaa kirkon maalämmön loppuavustuksen 10.500 € vuonna 2017.

Toimintatuotot olivat yhteensä 96.043 €, toimintakulut olivat 1.061.803 €.

Toimintatuottoja siirtyi vuoden 2017 osalle, koska yleislaskutus oli katkaistava marraskuussa Kipaan liittymisen johdosta. Palkanlaskenta päättyi 18.11.2016 ja kaikki palkat saatiin maksuun sovittuina ajankohtina. Siirtoveloiksi kirjattiin ostolaskuista vuoden 2016 puolelle 23.542 €.

Esitys: Tilintarkastus on suoritettu 19.4.2017 ja tarkastuksen raportti liitteenä nro 1. Toimintakertomus liitteenä 2.

Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli vilkkaasti erilaisista säästötoimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Muistutettiin piispantarkastuksessa tuomiokapitulin taholta esille tuotu työntekijämäärän ja kiinteistöjen vähentäminen. Todettiin voimassa oleva hankintakielto ja pohdittiin työntekijöiden työnkuvien laajentamista ja töiden ulkoistamista.

Poistettiin tilinpäätöksessä tasekirjassa sivulla 32 maininta Kroatian matkasta syyslomalla 2017.

Lisäksi keskusteltiin urheiluhallilla olleesta tapahtumasta ja todettiin, että kaikki toiminta pitää mennä kirkkoherran ja talouspäällikön kautta hyvissä ajoin.

Käydyn keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle tilikauden alijäämän 183.344 euroa siirtämiseksi ed. tilik. yli-/alijäämäin tilille.

Tiedotusasia

Kirkkoneuvostolle tuotiin tiedoksi kirkkoherran viranhaltijapäätös toimistosihteeri Eija Viisteensaaren työtuntimäärän (25 h/vko) nostamiseksi kokoaikaiseksi digitointitarkastuksen läpiviemiseksi 31.12.2017 mennessä Kirkkohallituksen edellyttämällä tavalla.

Kirkkoneuvoston päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.

Kokous 30.5.2017

Henkilöstöasia

-

Viranhoitomääräyspyyntö / Osmo Leppänen

Osmo Leppänen on valittu Toholammin kirkkovaltuuston kokouksessa Toholammin seurakunnan kappalaiseksi 22.6.2016 äänin 8-6. Eija Seppä on tehnyt päätöksestä valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Oulun Hiippakunnan Tuomiokapituli on antanut Osmo Leppäselle viranhoitomääräyksen Toholammin seurakunnan kappalaisen virkaan määräajaksi ajalle 1.9.2016-31.8.2017. Koska hallinto-oikeus ei ole vielä ratkaissut asiaa pyytää Toholammin seurakunta tuomiokapitulia jatkamaan Osmo Leppäsen viranhoitomääräystä Toholammin seurakuntaan ajalle 1.9.2017-28.2.2018. Osmo Leppänen on anonut ko. ajan virkavapaata Taivalkosken seurakuntapastorin virasta.

Esitys: Kirkkoneuvosto pyytää Oulun Hiippakunnan Tuomiokapitulia antamaan viranhoitomääräyksen pastori Osmo Leppäselle Toholammin seurakunnan kappalaisen virkaan ajalle 1.9.2017-28.2.2018, koska Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ei vielä ole tehnyt Toholammin seurakunnan kappalaisen viran täyttämisestä päätöstään. Liite 2.

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Päiväkerho-/nuorisotilojen putkiremontti kesällä 2017

Päiväkerho-/nuorisotiloissa suoritettiin remonttia kesällä 2016. Tuolloin todettiin putkiremontin tarve putkien huonokuntoisuuden vuoksi. Remonttia varten varattiin vuoden 2017 budjettiin 19.000 e. Samalla toteutetaan pannuhuoneen purku erillisenä asbestityönä. Asbestityö maksaa n. 1.000 e. Putkiurakka on suunniteltu toteutettavaksi kesän aikana, jolloin ei ole kerhoja ja nuorteniltoja.

Tarjouksia on pyydetty seuraavilta: LVI- ja Peltityö Rutanen, Toholampi, Putkiasennus Muli Oy, Lestijärvi, LVI-Kellosalo, Toholampi, LVI-Palvelu Jarmo Ristola Oy, Kannus.

Liite 3.

Esitys: Käsitellään tehdyt tarjoukset ja päätetään putkiurakan toteuttajasta.

Kirkkoneuvoston päätös: Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin siirtää putkiurakkaa toistaiseksi ja tehdyt tarjoukset jätettiin sen vuoksi käsittelemättä. Pannuhuoneen osalta päädyttiin säilyttämään entiset rakenteet ja päätettiin pannuhuoneen eristämistä väliseinällä ja ovella. Samalla päätettiin toteuttaa putkien ohitustyö srk-kodille jo tänä kesänä. Arvioidut kustannukset n. 500 euroa.

Muut asiat

Henkilöstöasia

-

Kokous 20.6.2017

KANTTORIN VIRAN AUKI JULISTAMINEN

Kanttorien henkilöstöhallinto siirtyi tuomiokapituleista seurakuntiin virkamieslainsäädännön uudistuksen myötä 1.6.2013. Tämän myötä Kirkkojärjestyksen vanha määräys vaalin suorittamisesta kirkkovaltuustossa ja valinnan alistamisesta tuomiokapitulille on kumoutunut. Kanttorien virantäyttö on siirtynyt kokonaan seurakunnan päätettäväksi ja jollei seurakunta muuta päätä niin kanttorin viran täyttää kirkkovaltuusto. Kanttorin tehtävänä on KJ:n 6 luku 28 §: ”Johtaa seurakunnan musiikkitoimintaa. Hän vastaa musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa, opettaa rippikoulussa hoitaa muutenkin musiikkikasvatustyötä ja edistää musiikin käyttöä seurakunnan toiminnassa. Kanttori vastaa myös seurakunnan soittimien hoidosta ja huollosta.”Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on kolme erilaista kanttorinvirkaa. Yleisin virka seurakunnissa on ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä virka (nk. B-virka). Laajaa yliopistotutkintoa edellyttävässä virassa (nk. A-virka) vaaditaan yleensä valmiuksia korkeatasoiseen taiteelliseen toimintaan ja se on tuomiokirkkoseurakunnissa pakollinen virka. Kolmas virka on muuta kirkkohallituksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä virka (nk. C-virka). Niihin kuhunkin on erilaisia koulutuspolkuja.Kelpoisuuden kanttorinvirkaan määrittää tutkinnon lisäksi hakijan kielitaito, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyys ja konfirmaatio sekä terveydentila. Hakijan tulee esittää todistukset näistä. Tehtävien luonteen sitä edellyttäessä viran hakijaa on pyydettävä myös esittämään rikosrekisteriote. Kanttorin virantäytössä noudatetaan samoja hyvän hallinnon käytäntöjä kuin muissakin virantäytöissä. Läpinäkyvyyden ja yhdenvertaisuuden vuoksi on auki tuleva virka hyvä laittaa ainakin kirkon rekry-sivuilleKanttorin tehtäväistä määritellään tarkemmin tehtävänkuvauksissa, jotka tulee pitää ajan tasalla. Toholammin seurakunnassa kanttorin viran koulutustasoksi vaaditaan jumalanpalvelus- ja musiikkijohtokunnan aikaisemman (v. 2011) esittämä ylempää korkeakoulututkintoa (B-virka) edellyttävä koulutus.

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 6 §:ssä tarkoitettua ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorinvirkaan antavat kelpoisuuden seuraavat tutkinnot tai opinnot:

                                            1) 31.7.2010 jälkeen suoritettu:

                                            a) musiikin maisterin tutkinto;

b) filosofian tai kasvatustieteen maisterin tutkinto, jossa pääaineena on musiikkikasvatus;

c) kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto (muusikko ylempi AMK).

2) Ennen 1.8.2010 suoritettu:

a) kanttori-urkurin tutkinto;

b) Sibelius-Akatemian vuosina 1993–1995 järjestämä kelpoistamiskoulutus;

c) Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin koulutusohjelman evankelis-luterilaisen suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti 31.7.1995 mennessä suoritettu musiikin kandidaatin tutkinto tai kyseisessä koulutusohjelmassa sen jälkeen suoritettu musiikin maisterin tutkinto.

Esitys: Kirkkoneuvostolle esitetään Toholammin seurakunnan kanttorin viran auki julistamista ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävällä kelpoisuusvaatimuksella 1.9.2017 alkaen toistaiseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

TALOUSNÄKYMÄT SEKÄ TALOUSARVION 2017 JA TOIMINTA –TALOUSSUUNNITELMAN VUOSIEN 2018-2020 VALMISTELU

Kirkkohallituksen 30.3.2017 julkaisema Vuoden 2018 talousarvion valmistelun lähtökohtia antaa näkökulmia seurakuntien talouden ja kirkollisverotulojen kehityksen arviointiin. Suomen talouden loiva kasvu ja työttömyyden lasku antaisivat edellytyksiä kirkollisveron kasvulle. Jäsenmäärän kehitys, erityisesti työssäkäyvien ikäryhmissä, kuitenkin jarruttaa kasvua. Lisäksi talous kasvaa epätasaisesti ja erot maan eri osissa saattavat olla suuria.

Vuonna 2016 Toholammin seurakunnan verotulot olivat 94.027 euroa alijäämäisiä. Summaan on laskettu sekä kirkollisvero että yhteisövero. Vuoden 2017 viiden ensimmäisen kuukauden jälkeen seurakunnan verotilitykset ovat n. kaksitoista (12) % vuotta 2016 jäljessä. Vain kirkollisverotulon osalta lasku on ollut vajaa yhdeksän (9) % vuoteen 2016 verrattuna. Summassa Kirkollisverotulojen toteutuneen laskun ja näköpiirissä olevan epävarmuuden vuoksi seurakunnassa on tarpeellista linjata vuoden 2017 talousarvion ja toiminta-taloussuunnitelmavuosien 2018–2020 valmistelun suuntaviivoja.

Talouspäällikkö esittelee kokouksessa verotulokehitystä ja talousnäkymiä.

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää talousarvion 2017 ja talous- suunnitelmavuosien 2018–2020 linjauksista ja niiden edellyttämistä jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Kokouksessa käytiin lävitse piispantarkastuksen ja kirkkovaltuuston toteamukset seurakunnan henkilöstön ja kiinteistöjen suuresta lukumäärästä verrattuna saman suuruisiin seurakuntiin. Kirkkoneuvosto kävi lävitse tuloslaskelman kausilta tammikuu – toukokuu 2017, joka osoittaa alijäämää -34 738,16 e. Kokonaisverotulokertymä on laskenut kyseisellä ajanjaksolla -12 % edellisvuoteen 2016 verrattuna. Kirkollisverotulot ilman yhteisöverotuottoa on laskenut -9 % vuoteen 2016 verrattuna. Käytiin lävitse kiinteistöihin ja henkilöstökuluihin liittyviä lukuja ja asioita. Pohdittiin tulorakennetta eri toimintatuottojen osalta tulevina vuosina.

Kirkkoneuvosto kävi vilkkaan keskustelun seurakuntatalouden nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä ilmaisi syvän huolensa kirkollisverotulojen jyrkästä laskusta, joka jatkuu edelleen vuoden 2016-2017 vuodenvaihteen jälkeen.

Käydyn keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti aloittaa Kirkon yhteiskuntasopimuksen mukaisen yhteistoimintamenettelyn työvoiman käytön vähentämiseen liittyvissä tilanteissa (tuta-menettely). Vähennystarve on n. 2 - 3 henkilövuotta talousarvio- ja suunnitelmavuosien 2018 – 2020 aikana. Menettely koskee koko henkilöstöä ja syyt ovat tuotannolliset ja taloudelliset. Tuta-menettely kestää vähintään 14 kalenteripäivää, jota edeltää vähintään viiden kalenteripäivän ilmoitusaika. Tavoitteena on saada tuta-menettely toteutetuksi 31.8.2017 mennessä. Samalla pyritään aloittamaan kiinteistöjen säästöohjelma. Liitteenä 1 tuloslaskelma 01-05/2017 ja liitteenä 2 verotulojen kertymät v. 2016/2017.

METSÄNMYYNTI VUODELLE 2017

Seurakunnan metsätoimikunta on kokoontunut ensimmäisen kerran 1.6.2017 sitten valintansa jälkeen. Toimikunnan kokoontumisen yhteydessä tutustuttiin seurakunnan metsätaloussuunnitelmaan sekä toteutettuihin hoitotöihin ja myyntiin viime vuosien ajalta.Samassa yhteydessä toteutettiin maastokäynti muutamalla lohkolla. Keskusteluissa nousi esille ns. ikivanhan puuston uusiminen. Vuoden 2017 budjetissa on varauduttu metsänmyyntiin.

Esitys: Keskustellaan ja päätetään suoritettavista toimenpiteistä.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti suorittaa metsänmyynnin Toholammilla sijaitsevista hakkuukypsistä lohkoista. Kaupan suuruudeksi määriteltiin n. 90 000 – 100 000 euroa. Metsänmyyntiin on varauduttu vuoden 2017 budjetissa.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kirkon kattopalaveri 16.6.2017

Päätös: Käytiin lävitse muistio kirkon kattopalaverista 16.6.2017. Päätettiin tiedustella asiantuntija-apua kirkkohallituksesta sekä paikalliselta lisäasiantuntijalta.

Lupahakemus perinnebiotyyppialueen tutkimiseen.

Päätös: Myönnettiin lupa Jaana Höglund’lle (ProAgria) suorittaa perinnebiotyyppialueen tutkimus Lestijärven seurakuntakodin takana sijaitsevasta alueesta.

Henkilöstöasia

Kokous 14.9.2017

KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Toholammin seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka 1.9.2017 alkaen toistaiseksi on julistettu auki Toholammin seurakunnan www-sivulla, työministeriön nettisivulla www.mol.fi, sekä kirkon rekry-sivuilla ajalla 21.6.-21.7.2017. Hakuaika päättyi 21.7.2017 klo 15.00.

Määräaikaan mennessä virkaa hakivat Iiris Rautiola ja Tiia Saari. Työhaastatteluun 7.8.2017 kutsuttiin molemmat hakijat. Tiia Saari perui hakemuksensa 6.8.2017. Kirkkoneuvosto haastatteli Iiris Rautiolan 7.8.2017.

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee Iiris Rautiolan Toholammin seurakunnan kanttorin virkaan. Iiris Rautiola on hoitanut Toholammin seurakunnan kanttorin virkaa tammikuusta 2017 alkaen. Näin ollen kirkkoneuvosto katsoo, että hakuilmoituksessa mainittua koeaikaa ei enää sovelleta Iiris Rautiolaan.

Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle Iiris Rautiolan valitsemista Toholammin seurakunnan kanttorin virkaan. Samalla kirkkoneuvosto katsoo, että hakuilmoituksessa mainittua koeaikaa ei enää sovelleta Iiris Rautiolaan tammikuusta 2017 alkaen tapahtuneen kanttorin viran sijaisena toimisen johdosta. Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

KIRKON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAINEN YHTEISTOIMINTAMENETTELY TYÖVOIMAN KÄYTÖN VÄHENTÄMISEENLIITTYVÄSSÄ TILANTEESSA (TUTA-MENTTELY) TOHOLAMMIN SEURAKUNNASSA

Toholammin seurakunnan kirkkoneuvosto päätti KirVESTES 2017 allekirjoituspöytäkirjassa sovitun Kirkon yhteistoimintasopimuksen 8 §:n mukaisen työnantajan ja työntekijöiden välisen TUTA-menettelyn aloittamisesta Toholammin seurakunnassa 20.6.2017. TUTA-menettelyssä on käsitelty asiaa, joka koskee tuotannollisista tai taloudellisista syistä toimeenpantavaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista Toholammin seurakunnassa. Yhteistoimintamenettely on koskenut kaikkia työntekijöitä.

Toholammin seurakunnan työntekijöille on tiedotettu Kirkon yhteistoimintasopimuksen luvun 3 mukaisen menettelyn (TUTA-menettely) alkamisesta virallisella ilmoitustaululla 8.8.2017 sekä henkilökohtaisesti kirjallisesti 8.8.2017. Yhteistoimintamenettelyn liittyvä työntekijäkokous pidettiin 16.8.2017. Työntekijöiden henkilökohtainen kuuleminen suoritettiin 21.-23.8.2017, yksi henkilö ei saapunut kuulemistilanteeseen.

Toholammin seurakunnan yhteistyötoimikunnan kokouskutsu yhteistoimintamenettelyyn liittyen julkaistiin 1.9.2017 ja yhteistyötoimikunnan kokous pidettiin 7.9.2017.

Työntekijäkokous, jossa tiedotettiin yhteistyötoimikunnan kokouksesta, pidettiin yhteistyötoimikunnan kokouksen jälkeen 7.9.2017. Työntekijäkokouksessa luettiin yhteistyötoimikunnan kokouspöytäkirja, jossa todettiin seuraavaa:

 • seurakunnan henkilöstömäärä on suuri seurakunnan jäsenmäärään ja verotuloihin nähden

 • yleisesti työntekijät tiedostavat tilanteen ja ovat valmiita tarpeellisiin muutoksiin.

 • kaikkia vapautuvia virkoja ei kannata täyttää

 • sijaisten palkkaamista tulee tarkastella tarkemmin

 • työntekijöiden virkoja ja työn kuvia tulee tarkastella tapauskohtaisesti ja muuttaa tarvittaessa

 • kirkkoneuvoston esitykseen kahden – kolmen henkilön vähentämiseksi ei nähdä muita ratkaisuja kuin:

  - säästöjen hakeminen toimintabudjeteista, käymällä ne kaikki läpi

    - työntekijöiden tehtäväkuvien laajentaminen ja osa-

     aikaistaminen niiltä osin kuin se on mahdollista.Vapaaehtoistyö tulee korostumaan tulevaisuudessa. Toimikunta toivoo myös luottamushenkilöiden osallistuvan ja vaikuttavan sen kehittymiseen jatkossa.

Työntekijäkokouksella ei ollut siihen lisättävää. Työntekijöille tiedotettiin, että Toholammin seurakunnan kirkkoneuvosto käsittelee asian ja päättää toimenpiteistä kokouksessaan 14.9.2017. Todettiin vielä, että seurakunnan verotulojen lasku on jatkunut edelleen.

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös: 1) Kirkkoneuvosto saattaa kirkkovaltuustolle tiedoksi, että Toholammin seurakunta on työnantajana kirjallisesti ilmoittanut 8.8.2017 henkilöstölleen KirVESTES 2017 luvun 3 mukaisen yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä työvoiman käytön vähentämiseen liittyvissä tilanteissa. Välitön tuta-menettely on näin kirkkoneuvoston päätöksellä 14.9.2017 todettu päätyneeksi.

2) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto muuttaa kirkkolain (1054/1993) 6 luvun 35 §:n mukaisesti ja kirkkolain 6 luvun 52 §:ssä esitetyllä tuotannollisella ja taloudellisella perusteella Toholammin seurakunnan seurakuntamestarin viran osa-aikaiseksi viraksi siten, että työaika on 23 tuntia/viikko ja palkkaus 60 % täyden työajan palkkauksesta. Viranhaltijalle on varattu tilaisuus tulla asian johdosta henkilökohtaisesti kuulluksi. Virkaa koskeva muutos astuu voimaan 1.12.2017 alkavan irtisanomisajan jälkeen 1.2.2018.

3) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto lakkauttaa joulukuussa 2012 Toholammin seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksellä (KV 28.12.2012, 31§) perustetun nuoriso-ohjaajan viran kirkkolain (1054/1993) 6 luvun 52 §:n mukaisesti tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. Viranhaltijaa on kuultu asian johdosta. Virka lakkautetaan 1.12.2017 alkavan irtisanomisajan jälkeen 1.2.2018 lukien.

4) Kirkkoneuvosto päättää poistaa toisen lastenohjaajan tehtävään lisätyn pyhäkoulusihteerin tehtävän ja siitä maksetun korvauksen maksamisen (2h/vko) tehtävään liittyvän erityisen perusteen poistuttua. Muutos astuu voimaan 1.1.2018.

5) Papiston työajan lyhentämistä koskeviin toimenpiteisiin palataan myöhemmin.

6) Kirkkoneuvosto päätti perustaa työryhmät säästöjen saamiseksi kiinteistökulujen osalta, erityistyöryhmän talouden tasapainottamiseksi sekä henkilöstötyöryhmän suunnittelemaan virkojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyä varten suunnitelmakaudella 2018-2020. Työryhmien esitykset annetaan kirkkoneuvostolle 31.12.2017 mennessä. Liite nro 1.

KUNNOSTUSTYÖT TOHOLAMMIN KIRKONKYLÄN HAUTAUSMAALLA

Kunnostustyö 1: Toholammin kirkonkylän hautausmaalla on huonokuntoista puustoa, joka tulisi poistaa turvallisuussyistä. Poistettavaksi tarkoitetun puuston ovat merkinneet MHY Keskipohja/Jarmo Juntunen ja srk-mestarin sijainen Eero Laine.

Kunnostustyö 2: Toholammin Sotaveteraanien jaoston puolesta (Paavo Jalander) on esitetty sankarivainajien hautausmaan laattojen maalaamista lukion oppilaiden työnä. Suoritetun katselmuksen perusteella on todettu, että laattojen asentoa voisi vähän nostaa keväällä 2018, ja suorittaa vasta sen jälkeen laattojen maalaustyö. Toholammin Sotaveteraanit ovat tämän alustavasti hyväksyneet. Kustannuksia seurakunnalle tulisi n. 3.000 euroa.

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy huonokuntoisen puuston poiston turvallisuussyistä Toholammin kirkonkylän hautausmaalta. Poistettavan puuston tarkistavat kirkkoneuvoston puolesta kaksi nimettyä henkilöä. Samalla kirkkoneuvosto varaa vuoden 2018 budjettiin 3.000 euroa sankarivainajien hautausmaan kunnostustyöhön sankarivainajien laattojen nostamiseksi parempaan asentoon ja maalaustyön suorittamiseksi keväällä 2018.

Päätös: Hyväksytty esityksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto nimesi kohdan 1 osalta huonokuntoisen puuston tarkastajiksi Heikki Liinamaan ja Jouko Koskelan.

 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

METSÄNMYYNTI VUODELLE 2017

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 20.6.2017 suorittaa metsänmyynnin n. 90.000 – 100.000 euroa. Myytäviä kohteita on kartoitettu srk:n metsätoimikunnan palaverissa 1.6.2017. MHY Keskipohja/Jarmo Juntunen on pyytänyt tarjoukset em. myynnistä ja esittelee ne kokouksessa. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää metsänmyynnistä tehtyjen tarjousten pohjalta.

Päätös: Kirkkoneuvosto käsitteli tehdyt metsänmyyntitarjoukset, joita olivat jättäneet UPM-Kymmene Oyj, Keitele Forest Oy, Metsägroup ja Junnikkala Oy. Asiantuntijana tarjousten esittelyssä oli kuultavana MHY Keskipohjasta Jarmo Juntunen, joka poistui kokouksesta klo 21.12 ennen keskustelun päättymistä. Käydyn keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti tehdä metsäkaupan Keitele Forest Oy:n kanssa tehtyjen tarjousten perusteella. Leimausseloste ja tarjouserittelyt liitteenä nro 2.

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Esitys: Kirkkoneuvosto vahvistaa kirkkoherran tekemän viranhaltijapäätöksen.

Kirkkoneuvoston päätös: Vahvistettiin kirkkoherran tekemä viranhaltijapäätös.

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Esitys: Kirkkoneuvostolle tiedotetaan seuraavista asioista:

 • Lestijärven vanha pappila on vuokrattu 1.8. 2017 alkaen Armo Kuoppakankaalle

 • Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 29.8.2017 antanut Osmo Leppäselle viranhoitomääräyksen 1.9.2017 alkaen Toholammin seurakunnan kappalaisen virkaan

 • seurakunnan sähkön toimittajat kilpailutetaan Enegia Oy:n toimesta

 • Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaan liittyvät toimenpiteet seurakunnassa.

Päätös: Lisäksi kokouksessa tiedotettiin seuraavista asioista:

 • Suomalainen Messu pidetään 29.10.2017 klo 13 Toholammin Urheilutalolla

 • perjantaina 15.9.2017 klo 9.00 tiedotetaan Toholammin srk:n henkilöstölle yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen päättymisestä kirkkoneuvoston päätöksellä 14.9. ja samalla siihen liittyvistä esityksistä.

 • Kirkkoneuvosto merkitsi tietoon saatetuksi em. asiat.

 

Kokous 10.10.2017

KIRKKOVALTUUSTOLLE TEHTY KIRKKONEUVOSTON ESITYS (Kn 14.9.2017/45 §) KIRKON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAINEN YHTEISTOIMINTAMENETTELY TYÖVOIMAN KÄYTÖN VÄHENTÄMISEEN LIITTYVÄSSÄ TILANTEESSA (TUTA-MENTTELY) TOHOLAMMIN SEURAKUNNASSA

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää vetää kokouksessaan 14.9.2017/45 § tehdyn esityksen pois kirkkovaltuustosta ja odottaa työryhmien työn tuloksien ja eri vaihtoehtojen esittämisen säästöjen saavuttamiseksi. Kirkkoneuvosto valmistelee asian uudelleen.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Samalla kirkkoneuvosto päätti valmistella asian uudelleen.

KOKOUS 10.10.2017

 KIRKKOVALTUUSTOLLE TEHTY KIRKKONEUVOSTON ESITYS (Kn 14.9.2017/45 §) KIRKON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAINEN YHTEISTOIMINTAMENETTELY TYÖVOIMAN KÄYTÖN VÄHENTÄMISEEN LIITTYVÄSSÄ TILANTEESSA (TUTA-MENTTELY) TOHOLAMMIN SEURAKUNNASSA

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää vetää kokouksessaan 14.9.2017/45 § tehdyn esityksen pois kirkkovaltuustosta ja odottaa työryhmien työn tuloksien ja eri vaihtoehtojen esittämisen säästöjen saavuttamiseksi. Kirkkoneuvosto valmistelee asian uudelleen.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Samalla kirkkoneuvosto päätti valmistella asian uudelleen.

 

Kokous 31.10.2017

TOHOLAMMIN KIRKKOHERRANVIRASTON AUKIOLOAJAT 1.1.2018 ALKAEN

Toholammin seurakunnan kirkkoherranvirasto on auki ma-ti klo 9-12 ja pe klo 9-12, jolloin myös papisto pääsääntöisesti päivystää kirkkoherranvirastossa. Lestijärven kirkkoherranvirasto on auki tiistaisin klo 13-15. Lestijärven kirkkoherranvirastossa on käynyt, viraston aukiollessa, alle viisi asiakasta vuonna 2017. Lestijärven kirkkoherranviraston aukiolo on syytä muuttaa niin, että virasto on auki tarvittaessa.

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että Toholammin seurakunnan kirkkoherranvirasto on auki ma-ti ja pe klo 9-12 alkaen 1.1.2018. Tarvittaessa voidaan sopia kirkkoherranviraston aukiolosta myös muina aikoina. Lestijärven kirkkoherranvirasto on auki tarvittaessa.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN UUDISTAMINEN, LIITE NRO 1

Esitys: Toholammin seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 15.4.2015 18 § hyväksynyt kirkkoneuvoston ohjesäännön. Kirkkovaltuuston 15.4.2015 hyväksymä ohjesääntö palautettiin Oulun hiippakunnan tuomiokapitulista Toholammin seurakuntaan uudelleen käsiteltäväksi 21.6.2016, koska kirkkolain 24 luvun 1 § 3 momentin mukaan alistus on toimitettava vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä, muuten päätös raukeaa. Kirkkovaltuuston 15.4.2015 päättämä ohjesääntö lähetettiin Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 16.6.2016.

Toholammin seurakunnan kirkkovaltuusto käsitteli kirkkoneuvoston ohjesäännön uudelleen kokouksessaan 30.11.2016 54 § ja päätti hyväksyä sen ja edelleen lähettää Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin vahvistettavaksi. Lakimiesasesssori Mari Aalto on 22.8.2017 ollut yhteydessä kirkkoherraan ja talouspäällikköön ohjesääntöön liittyen ja yhdessä todettiin, että se käsitellään vielä uudelleen Toholammin seurakunnan kirkkovaltuustossa ennen kuin ohjesääntö viedään tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti uudistetun kirkkoneuvoston ohjesäännön esittämisen edelleen kirkkovaltuustolle. Liite nro 1.

Henkilöstöasia

-

TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2018

Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Seurakunnan veroprosentti on ollut vuoden 2014 alusta lähtien 1.90.

Yleinen taloudellinen tilanne

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja kuluvana vuonna kasvu on ollut enimmillään noin kolme prosenttia. Vuodeksi 2017 kirkollisverotulojen ennustettiin alenevan noin kolme prosenttia. Alkuvuoden perusteella alenema olisi jopa yli viisi prosenttia. Oletettua suurempi vähentyminen johtuu pääasiassa sitä, että veronkevennysten vaikutukset veronsaajille ovat olleet ennakoitua voimakkaammat, eikä talouden piristyminen ole ainakaan vielä vaikuttanut verotilityksiin. Yhteisöverojen tilitykset päättyvät kokonaan lokakuussa 2017.

Seurakuntien välillä on suuria paikkakuntakohtaisia eroja verotulojen kehityksessä. Toholammin seurakunnan verotulojen kehitys on edelleen laskeva ja 31.10.2017 mennessä kirkollisverotuloja oli kertynyt kausitilityksinä 713.907 euroa, toteutuma vuoden 2017 budjettiarvioon 86 %. Edellisvuonna kirkollisverotulojen toteutuma kausitilitysten osalta oli 31.10.2016 yhteensä 783.436 euroa. Marraskuun 2017 kausitilityksessä peritään takaisin ennusteen mukaan joulukuussa 2017 yhteensä 19.644 euroa.

Käyttötalous v. 2018

Vuoden 2018 talousarvion laadintaan on annettu työntekijöille suositus pienentää ensi vuoden osalta menoja mahdollisimman paljon. Kirkollisverotulojen voimakkaan laskun johdosta on löydettävä lisäsäästöjä, sillä käyttötalouden raamiin saattaminen ei onnistu ilman voimakkaita ratkaisuja. On pohdittava myös kiinteistöjen kohtaloa ja suoritettava tarvittavia ratkaisuja nopeassa aikataulussa.

Rakentaminen v. 2018

Ei investointeja.

Esitys: Kirkkoneuvosto tekee esityksen kirkkovaltuustolle vuoden 2018 tuloveroprosentin suuruudesta.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tuloveroprosentiksi 2.00 vuodelle 2018.

Henkilöstöasia

-

ANOMUS YHTEYDEN ILTA –KONSERTIN JÄRJESTÄMISESTÄ 19.1.2018, LIITE NRO 4

Nuorisotyö anoo järjestettäväksi Yhteyden ilta –konserttia 19.1.2018. Tapahtuman kokonaisbudjetti on n. 1.200-1.300 euroa, johon rovastikuntavaltuuston kokouksessa 24.10.2017 myönnettiin 400 euron tuki.

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää asiasta.

Päätös: Kirkkoneuvosto myönsi yksimielisesti luvan Yhteyden ilta –konsertin järjestämiseen seuraavilla ehdoilla:

 • kaikki tulot käytetään tapahtuman kuluihin

 • kaikki osallistujaseurakunnat/yhteisöt osallistuvat kulujen kattamiseen. Liite nro 4.

Henkilöstöasia

-