Tekstin koko: A+ A-

Päätöksiä 2018

Kokous 12.2.2018

4 § Henkilöasia

-

5 § Henkilöasia

-

6 § Seurakuntamestarin viran aukijulistaminen päätoimisena, osa-aikaisena, palkkaus 81 % (31,15 h/vko)

Kirkkoneuvosto päättää julistaToholammin seurakunnan seurakuntamestarin viran 81 % palkkaprosentilla (palkkaryhmä 402, peruspalkka 1.942,15 euroa + mahdollinen vuosisidonnainen lisä) haettavaksi 20.2.2018 alkaen siten, että hakuaika päättyy 23.3.2018 klo 15.00 ja oikeuttaa talouspäällikön ja kirkkoherran päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta. Seurakuntamestarin virka pyritään täyttämään 1.5.2018 alkaen.

Esitys: Toholammin seurakunnan kirkkoneuvosto päättää julistaa haettavaksi Toholammin seurakunnan seurakuntamestarin viran päätoimisena, osa-aikaisena, palkkaus 81 % (31 h,15/vko) kokoaikaisesta virasta. Virka pyritään täyttämään 1.5.2018 alkaen.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakuntamestarin viran aukijulistamisen 20.2.2018 alkaen päätoimisena, osa-aikaisena, 81 % (31,15 h), palkkaryhmä 402, peruspalkka 1.942,15 e + mahdollinen vuosisidonnainen lisä. Hakuaika päättyy 23.3.2018 klo 15.00. Talouspäällikkö ja khra laativat hakuilmoituksen. Ilmoitus julkaistaan Lestijoki-lehdessä, seurakunnan nettisivuilla, työvoimahallinnon sivuilla ja seurakunnan ilmoitustaululla

7 § Neljän maallikkovalitsijan valinta Oulun hiippakunnan piispan vaalin toimittamiseksi, liite nro 1

Oulun hiippakunnan piispan vaali toimitetaan 15.8.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä käydään vaalin toinen kierros kahden eniten saaneen ehdokkaan kesken 3.9.2018. Uusi piispa vihitään virkaansa 11.11.2018. Piispanvaalien äänioikeutetuista puolet on pappeja ja puolet maallikoita. Oulun hiippakunnassa on yhteensä 563 äänioikeutettua pappia ja lehtoria. Lisäksi äänioikeus on yhtä monella maallikkovalitsijalla. Tulevassa piispanvaalissa äänestäjiä on yhteensä 1126. Seurakuntien kirkkovaltuustot tai seurakuntaneuvostot valitsevat maallikkojäsenet suhteessa seurakuntien jäsenmäärään. Toholammin seurakunnasta tulee valita 4 (neljä) maallikkovalitsijaa piispan vaalia varten. Ilmoitukset valituista maallikkovalitsijoista annetaan tuomiokapitulille 28.2.2018 mennessä.

Esitys: Kirkkovaltuusto valitsee neljä maallikkovalitsijaa Oulun hiippakunnan piispan vaalin toimittamiseksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle neljän maallikkovalitsijan valitsemista Toholammin seurakunnasta Oulun hiippakunnan piispan vaalin toimittamiseksi.

Kokous 4.4.2018

15 § Vaalilautakunnan asettaminen ja muut vaaleja koskevat kirkkovaltuuston päätökset

Esitys: Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi ja toteutetaan syksyllä 2018. Vaaleissa valitaan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet. Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin.

Seurakuntavaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään voimassa olevan lain mukaisesti yksipäiväisenä.

Kirkolliskokous hyväksyi vaalisäännöksiä koskevat kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen muutokset hallintovaliokunnan mietinnön mukaisina marraskuussa 2017. Kirkon vaalijärjestyksen muutos tulee voimaan samanaikaisesti kirkkolain muutoksen kanssa. Kirkkolain muutos vaatii voimaan tullakseen vielä eduskunnan hyväksynnän. Tavoitteena on, että muutokset tulevat voimaan tämän vuoden keväällä ennen seuraavia seurakuntavaaleja. Uusien säännösten mukaan seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018 marraskuun 3. sunnuntaina, eli 18.11. Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 6.-10.11.2018. Kirkkoherranvirasto ei ole enää pakollinen ennakkoäänestyspaikka vaan vaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikat. Vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja –avustajan kelpoisuussäännökset tiukentuvat, sillä seurakuntavaaleissa ehdokkaana oleva ja hänen läheisensä eivät enää voi toimia näissä tehtävissä. Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa.

Vaalilautakunnan asettaminen

Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään 31.5.2018.

Vaalilautakuntaan kuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät siis ole henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi. Vaalilautakuntaan ja keskusvaalitoimikuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1).

Vaalilautakuntaan ja keskusvaalitoimikuntaan tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä nimeämään jäseniä siten, että toimielimessä olisi sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukainen tai hänen tilalleen vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty varajäsen.

Lisäksi kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella.

Äänestysalueet

Varsinaisena vaalipäivänä jokaisessa seurakunnassa on yksi tai useampi äänestyspaikka, jonka tulee olla avoinna klo 11–20 välisen ajan. Kiertäviä äänestyspaikkoja ei siis tule järjestää. Jos seurakunnan alue on laaja ja tarvitaan useampi äänestyspaikka varsinaisena vaalipäivänä, tulee seurakunta jakaa äänestysalueisiin. Tällöin myös seurakunnan äänioikeutetuista jäsenistä tehtävät luettelot, eli äänioikeutettujen luettelot, tehdään äänestysalueittain. Jos seurakunnassa ei ole käytössä äänestysalueita, muodostetaan yksi yhtenäinen äänioikeutettujen luettelo.

 

Esitys, tp: Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättää:

1. asettaa vaalilautakunnan ja valita siihen riittävän määrän jäseniä ja saman määrän varajäseniä sekä nimetä valituista jäsenistä puheenjohtajan siten, että se huomioi ennakolta eduskuntakäsittelyssä olevat mahdollisesti vahvistettavat lakimuutokset

2. että seurakunta pidetään yhtenä äänestysalueena

3. esittää asetetulle vaalilautakunnalle seurakuntavaalien äänestyspaikkoina olevan Toholammin ja Lestijärven kirkot

Päätös: Kirkkoneuvosto esittää asian kirkkovaltuustolle yksimielisesti esityksen mukaisesti.

16 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017

Esitys: Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin ja talousarvion toteutumisvertailun.

Vuonna 2017 seurakunnan tilinpäätös oli alijäämäinen vuosikatteen osalta – 18.663 e ja poistojen lisäyksen jälkeen – 66.037 e.

Toimintatuottoja oli 161.327 e (ed. vuonna 96.043) ja toimintakuluja 981.898 e (ed. vuonna 1.061.803).

Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 58 %.

Verotuloja kertyi 854.888 e, joista valtionrahoituksena oli 80.123 e. Vuoden 2017 talousarviossa oli verotulojen kertymäarvio kokonaisuudessaan 917.000 e. Toteutuma oli 93 % budjettiarviosta. Joulukuussa 2017 tapahtunut verotulojen jako-osuuden oikaisuerä toi seurakunnalle lisäverotuloja, jolloin kirkollisverotuoton osuus oli 736.897 e (ed. vuonna 787.217), laskua -6 %. Yhteisöverotuottoa tilitettiin enää 326 e. Suomen kaikkien seurakuntien kirkollisverokertymä laski 0,4 %.

Seurakunnan keskusrahastomaksut oliva62.471, joka ylitti budjettiarvion 15.271 e. Edellisvuonna keskusrahastomaksut olivat 70.320 e. Metsätalouden tuottoa arvioitiin budjettiin 130.820, mutta metsää päätettiin myydä vähemmän eli 85.282 e, erotus 45. 538 e.

Poistoja arvioitiin budjettiin 40.700, mutta toteutuma oli 47.373 e, koska keskeneräisissä töissä olleista töistä osa siirrettiin päättyneisiin töihin Toholammin kirkon osalta.

Seurakunta liittyi Kirkon palvelukeskukseen 1.1.2017 alkaen, jonka johdosta yhdistettiin ns. vanhalla mallilla tehty kirjanpito talousarvioineen uuteen SAP-järjestelmään. Seurakunnan jäsenmäärän kehitys vaikuttaa kirkollisverokertymään. Jäsenmäärä oli 31.12.2017 läsnä olevan väestön osalta 3.551 jäsentä. Ennusteiden mukaan jäsenmäärä laskee myös tulevina vuosina. Investointeja ei toteutunut vuonna 2017. Yksityiskohtaiset tilinpäätöstiedot ilmenevät tasekirjasta. Liite nro 1.

Esitys: Kirkkoneuvosto

  1. päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi,

  2. ehdottaa, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen ja sen, että tilikauden alijäämä -66.037 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille taseen omaan pääomaan,

  3. ehdottaa, että kirkkovaltuusto päättää vastuuvapaudesta,

  4. oikeuttaa taloustoimiston tekemään toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen tarvittaessa pieniä korjauksia ja tarkistuksia.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 § Säästöt vuoden 2018 talousarvioon ja hankintakielto

Tilivuosien 2016 ja 2017 alijäämien johdosta on edelleen etsittävä säästöjä vuoden 2018 talousarvion talouden tasapainottamiseksi. Alustavasti varovasti arvioiden verotulojen lasku jatkuu vuonna 2018 edelleen, joten säästötoimenpiteitä on etsittävä jatkossakin.

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hankintakiellosta välittömästi säästötoimenpiteenä niin, että välttämättömät hankinnat voidaan tehdä, kun niihin on saatu kirkkoherran ja talouspäällikön hyväksyntä.

 

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kiinteistöasiat

  1. Keskustellaan kiinteistöihin liittyvien toimintojen ja huoltokorjausten järjestämisestä kiinteistöjen osalta.

Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli kiinteistöihin liittyvien toimintojen ja kiinteistöjen huoltokorjausten järjestämisestä.

 

Seurakunnan kirkolliset ilmoitukset

Työntekijäkokous on esittänyt 2.2.2018 yksimielisesti, että seurakunnan kirkolliset ilmoitukset jätetään pois Keskipohjanmaa-lehdestä ja julkaistaan lehtien osalta vain Lestijoki-lehdessä. Lisäksi käytetään muita tiedotusmahdollisuuksia.

Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli ja päätti, että jatkossa voitaisiin kokeilla seurakunnan kirkollisten ilmoitusten julkaisemista vain Lestijoki-lehdessä, seurakunnan nettisivuilla, kuntatiedotteessa ja ilmoitustauluilla.

 

Lähetyssihteerin tehtävät 1.1.2018 alkaen

Helena Keskitalo on lupautunut hoitamaan lähetyssihteerin tehtäviä väliaikaisesti 1.1.2018 alkaen.

Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Pelastussuunnitelma Lestijärven srk-kodille

Kirkkoneuvostolle esitellään pelastussuunnitelma Lestijärven srk-kodin osalta. Pelastussuunnitelma on käsitelty 2.2.2018 työntekijäkokouksessa ja 8.2.2018 palopäällikön tarkastuksessa Lestijärvellä.

Esitys: Merkitään tietoon saatetuksi.

Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.

 

Harkinnanvaraisen avustuksen myöntäminen Kirkon palvelukeskukseen (Kipa) liittymisen yhteydessä

 

Toholammin seurakunnalle on myönnetty harkinnanvaraista avustusta Kirkon palvelukeskukseen liittymisen johdosta 8.326,08 euroa vuodelle 2017.

Esitys: Merkitään tietoon saatetuksi.

Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.

 

Verotulojen täydennysavustus

Kirkkohallituksen täysistunto on kokouksessaan 30.1.2018 myöntänyt Toholammin seurakunnalle verotulojen täydennysavustusta 3.674 euroa.

Esitys: Merkitään tietoon saatetuksi.

Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.