Tekstin koko: A+ A-

Päätöksiä 2018

Kokous 12.2.2018

4 § Henkilöasia

-

5 § Henkilöasia

-

6 § Seurakuntamestarin viran aukijulistaminen päätoimisena, osa-aikaisena, palkkaus 81 % (31,15 h/vko)

Kirkkoneuvosto päättää julistaToholammin seurakunnan seurakuntamestarin viran 81 % palkkaprosentilla (palkkaryhmä 402, peruspalkka 1.942,15 euroa + mahdollinen vuosisidonnainen lisä) haettavaksi 20.2.2018 alkaen siten, että hakuaika päättyy 23.3.2018 klo 15.00 ja oikeuttaa talouspäällikön ja kirkkoherran päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta. Seurakuntamestarin virka pyritään täyttämään 1.5.2018 alkaen.

Esitys: Toholammin seurakunnan kirkkoneuvosto päättää julistaa haettavaksi Toholammin seurakunnan seurakuntamestarin viran päätoimisena, osa-aikaisena, palkkaus 81 % (31 h,15/vko) kokoaikaisesta virasta. Virka pyritään täyttämään 1.5.2018 alkaen.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakuntamestarin viran aukijulistamisen 20.2.2018 alkaen päätoimisena, osa-aikaisena, 81 % (31,15 h), palkkaryhmä 402, peruspalkka 1.942,15 e + mahdollinen vuosisidonnainen lisä. Hakuaika päättyy 23.3.2018 klo 15.00. Talouspäällikkö ja khra laativat hakuilmoituksen. Ilmoitus julkaistaan Lestijoki-lehdessä, seurakunnan nettisivuilla, työvoimahallinnon sivuilla ja seurakunnan ilmoitustaululla

7 § Neljän maallikkovalitsijan valinta Oulun hiippakunnan piispan vaalin toimittamiseksi, liite nro 1

Oulun hiippakunnan piispan vaali toimitetaan 15.8.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä käydään vaalin toinen kierros kahden eniten saaneen ehdokkaan kesken 3.9.2018. Uusi piispa vihitään virkaansa 11.11.2018. Piispanvaalien äänioikeutetuista puolet on pappeja ja puolet maallikoita. Oulun hiippakunnassa on yhteensä 563 äänioikeutettua pappia ja lehtoria. Lisäksi äänioikeus on yhtä monella maallikkovalitsijalla. Tulevassa piispanvaalissa äänestäjiä on yhteensä 1126. Seurakuntien kirkkovaltuustot tai seurakuntaneuvostot valitsevat maallikkojäsenet suhteessa seurakuntien jäsenmäärään. Toholammin seurakunnasta tulee valita 4 (neljä) maallikkovalitsijaa piispan vaalia varten. Ilmoitukset valituista maallikkovalitsijoista annetaan tuomiokapitulille 28.2.2018 mennessä.

Esitys: Kirkkovaltuusto valitsee neljä maallikkovalitsijaa Oulun hiippakunnan piispan vaalin toimittamiseksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle neljän maallikkovalitsijan valitsemista Toholammin seurakunnasta Oulun hiippakunnan piispan vaalin toimittamiseksi.

Kokous 4.4.2018

15 § Vaalilautakunnan asettaminen ja muut vaaleja koskevat kirkkovaltuuston päätökset

Esitys: Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi ja toteutetaan syksyllä 2018. Vaaleissa valitaan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet. Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin.

Seurakuntavaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään voimassa olevan lain mukaisesti yksipäiväisenä.

Kirkolliskokous hyväksyi vaalisäännöksiä koskevat kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen muutokset hallintovaliokunnan mietinnön mukaisina marraskuussa 2017. Kirkon vaalijärjestyksen muutos tulee voimaan samanaikaisesti kirkkolain muutoksen kanssa. Kirkkolain muutos vaatii voimaan tullakseen vielä eduskunnan hyväksynnän. Tavoitteena on, että muutokset tulevat voimaan tämän vuoden keväällä ennen seuraavia seurakuntavaaleja. Uusien säännösten mukaan seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018 marraskuun 3. sunnuntaina, eli 18.11. Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 6.-10.11.2018. Kirkkoherranvirasto ei ole enää pakollinen ennakkoäänestyspaikka vaan vaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikat. Vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja –avustajan kelpoisuussäännökset tiukentuvat, sillä seurakuntavaaleissa ehdokkaana oleva ja hänen läheisensä eivät enää voi toimia näissä tehtävissä. Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa.

Vaalilautakunnan asettaminen

Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään 31.5.2018.

Vaalilautakuntaan kuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät siis ole henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi. Vaalilautakuntaan ja keskusvaalitoimikuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1).

Vaalilautakuntaan ja keskusvaalitoimikuntaan tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä nimeämään jäseniä siten, että toimielimessä olisi sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukainen tai hänen tilalleen vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty varajäsen.

Lisäksi kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella.

Äänestysalueet

Varsinaisena vaalipäivänä jokaisessa seurakunnassa on yksi tai useampi äänestyspaikka, jonka tulee olla avoinna klo 11–20 välisen ajan. Kiertäviä äänestyspaikkoja ei siis tule järjestää. Jos seurakunnan alue on laaja ja tarvitaan useampi äänestyspaikka varsinaisena vaalipäivänä, tulee seurakunta jakaa äänestysalueisiin. Tällöin myös seurakunnan äänioikeutetuista jäsenistä tehtävät luettelot, eli äänioikeutettujen luettelot, tehdään äänestysalueittain. Jos seurakunnassa ei ole käytössä äänestysalueita, muodostetaan yksi yhtenäinen äänioikeutettujen luettelo.

 

Esitys, tp: Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättää:

1. asettaa vaalilautakunnan ja valita siihen riittävän määrän jäseniä ja saman määrän varajäseniä sekä nimetä valituista jäsenistä puheenjohtajan siten, että se huomioi ennakolta eduskuntakäsittelyssä olevat mahdollisesti vahvistettavat lakimuutokset

2. että seurakunta pidetään yhtenä äänestysalueena

3. esittää asetetulle vaalilautakunnalle seurakuntavaalien äänestyspaikkoina olevan Toholammin ja Lestijärven kirkot

Päätös: Kirkkoneuvosto esittää asian kirkkovaltuustolle yksimielisesti esityksen mukaisesti.

16 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017

Esitys: Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin ja talousarvion toteutumisvertailun.

Vuonna 2017 seurakunnan tilinpäätös oli alijäämäinen vuosikatteen osalta – 18.663 e ja poistojen lisäyksen jälkeen – 66.037 e.

Toimintatuottoja oli 161.327 e (ed. vuonna 96.043) ja toimintakuluja 981.898 e (ed. vuonna 1.061.803).

Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 58 %.

Verotuloja kertyi 854.888 e, joista valtionrahoituksena oli 80.123 e. Vuoden 2017 talousarviossa oli verotulojen kertymäarvio kokonaisuudessaan 917.000 e. Toteutuma oli 93 % budjettiarviosta. Joulukuussa 2017 tapahtunut verotulojen jako-osuuden oikaisuerä toi seurakunnalle lisäverotuloja, jolloin kirkollisverotuoton osuus oli 736.897 e (ed. vuonna 787.217), laskua -6 %. Yhteisöverotuottoa tilitettiin enää 326 e. Suomen kaikkien seurakuntien kirkollisverokertymä laski 0,4 %.

Seurakunnan keskusrahastomaksut oliva62.471, joka ylitti budjettiarvion 15.271 e. Edellisvuonna keskusrahastomaksut olivat 70.320 e. Metsätalouden tuottoa arvioitiin budjettiin 130.820, mutta metsää päätettiin myydä vähemmän eli 85.282 e, erotus 45. 538 e.

Poistoja arvioitiin budjettiin 40.700, mutta toteutuma oli 47.373 e, koska keskeneräisissä töissä olleista töistä osa siirrettiin päättyneisiin töihin Toholammin kirkon osalta.

Seurakunta liittyi Kirkon palvelukeskukseen 1.1.2017 alkaen, jonka johdosta yhdistettiin ns. vanhalla mallilla tehty kirjanpito talousarvioineen uuteen SAP-järjestelmään. Seurakunnan jäsenmäärän kehitys vaikuttaa kirkollisverokertymään. Jäsenmäärä oli 31.12.2017 läsnä olevan väestön osalta 3.551 jäsentä. Ennusteiden mukaan jäsenmäärä laskee myös tulevina vuosina. Investointeja ei toteutunut vuonna 2017. Yksityiskohtaiset tilinpäätöstiedot ilmenevät tasekirjasta. Liite nro 1.

Esitys: Kirkkoneuvosto

 1. päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi,

 2. ehdottaa, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen ja sen, että tilikauden alijäämä -66.037 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille taseen omaan pääomaan,

 3. ehdottaa, että kirkkovaltuusto päättää vastuuvapaudesta,

 4. oikeuttaa taloustoimiston tekemään toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen tarvittaessa pieniä korjauksia ja tarkistuksia.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

8 § Säästöt vuoden 2018 talousarvioon ja hankintakieltoTilivuosien 2016 ja 2017 alijäämien johdosta on edelleen etsittävä säästöjä vuoden 2018 talousarvion talouden tasapainottamiseksi. Alustavasti varovasti arvioiden verotulojen lasku jatkuu vuonna 2018 edelleen, joten säästötoimenpiteitä on etsittävä jatkossakin.Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hankintakiellosta välittömästi säästötoimenpiteenä niin, että välttämättömät hankinnat voidaan tehdä, kun niihin on saatu kirkkoherran ja talouspäällikön hyväksyntä.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

9 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kiinteistöasiat

Keskustellaan kiinteistöihin liittyvien toimintojen ja huoltokorjausten järjestämisestä kiinteistöjen osalta.Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli kiinteistöihin liittyvien toimintojen ja kiinteistöjen huoltokorjausten järjestämisestä.

 

Seurakunnan kirkolliset ilmoitukset

Työntekijäkokous on esittänyt 2.2.2018 yksimielisesti, että seurakunnan kirkolliset ilmoitukset jätetään pois Keskipohjanmaa-lehdestä ja julkaistaan lehtien osalta vain Lestijoki-lehdessä. Lisäksi käytetään muita tiedotusmahdollisuuksia.
 

Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli ja päätti, että jatkossa voitaisiin kokeilla seurakunnan kirkollisten ilmoitusten julkaisemista vain Lestijoki-lehdessä, seurakunnan nettisivuilla, kuntatiedotteessa ja ilmoitustauluilla.

 

Lähetyssihteerin tehtävät 1.1.2018 alkaen

Helena Keskitalo on lupautunut hoitamaan lähetyssihteerin tehtäviä väliaikaisesti 1.1.2018 alkaen.

Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.

10 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Pelastussuunnitelma Lestijärven srk-kodille

Kirkkoneuvostolle esitellään pelastussuunnitelma Lestijärven srk-kodin osalta. Pelastussuunnitelma on käsitelty 2.2.2018 työntekijäkokouksessa ja 8.2.2018 palopäällikön tarkastuksessa Lestijärvellä.


Esitys: Merkitään tietoon saatetuksi.

Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.

Harkinnanvaraisen avustuksen myöntäminen Kirkon palvelukeskukseen (Kipa) liittymisen yhteydessä

Toholammin seurakunnalle on myönnetty harkinnanvaraista avustusta Kirkon palvelukeskukseen liittymisen johdosta 8.326,08 euroa vuodelle 2017.

Esitys: Merkitään tietoon saatetuksi.

Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.

 

Verotulojen täydennysavustusKirkkohallituksen täysistunto on kokouksessaan 30.1.2018 myöntänyt Toholammin seurakunnalle verotulojen täydennysavustusta 3.674 euroa.

Esitys: Merkitään tietoon saatetuksi.

Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.

Kokous 26.6.2018

38 § Diakonian viransijaisuus / Anja Keskitalo

Diakoni Anna-Kaisa Syrjälälle on myönnetty anomuksen mukaisesti palkatonta virkavapautta ajalle 1.4.2018-30.9.2018 (khran viranhaltijap. 6.3.2018) sekä 1.10.2018-31.3.2019 (kirkkoneuvosto 26.4.2018, 25§) toisen tehtävän hoitamista varten. Anja Keskitalo hoitaa diakonian viransijaisuutta ajalla 1.4.2018-30.9.2018.

Esitys, khra: Kirkkoneuvosto valitsee Anja Keskitalon hoitamaan Toholammin seurakunnan diakonian viransijaisuutta ajalle 1.10.2018-31.3.2019. Anja Keskitalo on antanut suostumuksensa tehtävään.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti Anja Keskitalon hoitamaan seurakunnan diakonian viransijaisuutta ajalle 1.10.2018-31.3.2019.

39 § Nuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen

Toholammin seurakunnassa on kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa. Tällä hetkellä seurakunnassa on täytettynä yksi nuorisotyönohjaajan virka, jonka päävastuualueeksi on yhteisesti sovittu varhaiskasvatus- ja nuorisotyö. Toholammin seurakunnan jäsenmäärä ja syntyvyys ovat olleet laskussa pitkään.

Esitys, khra: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto lakkauttaa Toholammin seurakunnan toisen nuorisotyönohjaajan viran kirkkolain (1054/1993) 6 luvun 52 §:n mukaisesti tuotannollisella ja taloudellisella perusteella, lakkautettava virka on täyttämättä. Virka lakkautetaan kirkkovaltuuston päätöksen saatua asiassa lainvoiman.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää yksimielisesti kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto lakkauttaa Toholammin seurakunnan toisen nuorisotyönohjaajan viran kirkkolain (1054/1993) 6 luvun 52 §:n mukaisesti tuotannollisella ja taloudellisella perusteella, lakkautettava virka on täyttämättä. Virka lakkautetaan kirkkovaltuuston päätöksen saatua asiassa lainvoiman.

40 § Seurakuntamestarin viran (81 %) täyttäminen

Toholammin seurakunnassa on tullut avoimeksi seurakuntamestarin virka 1.2.2018 alkaen. Kyseinen virka on määritelty kirkkovaltuustossa täytettäväksi 81 %:na. Ilmoitus avoimesta virasta on julkaistu TE-palveluissa, Lestijoki-lehdessä ja kirkollisissa ilmoituksissa. Liite nro 1. Määräaikaan mennessä 31.3.2018 klo 12 saapuivat seuraavat hakemukset: Juha Hellstén, Kouvola, Mano Kattilakoski, Kaustinen, Eero Laine, Toholampi, Johannes Paasikivi, Kokkola ja Markus Rikkonen, Jyväskylä

Kirkkoneuvosto haastatteli Eero Laineen ja Johannes Paasikiven. Esitys, tp: Kirkkoneuvosto päättää seurakuntamestarin viran täyttämisestä.

Päätös: Käydyn keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti julistaa seurakuntamestarin osa-aikaisen (81%) viran uudestaan auki huomioiden jo aikaisemmin virkaa hakeneet.

 

41 § Tietosuojavastaavan nimeäminen

Tietosuojavastaava valvoo tietosuoja-asetuksen noudattamista henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojavastaava on tietosuojalainsäädäntöä ja alan käytäntöjä tunteva henkilö, joka toimii organisaatiossa rekisterinpitäjän ja henkilötiedon käsittelijöiden tukena.

Rekisterinpitäjän on huolehdittava, että tietosuojavastaava voi hoitaa velvollisuutensa ja tehtävänsä riippumattomasti. Lisäksi rekisterinpitäjän täytyy huolehtia siitä, että tietosuojavastaavalla on riittävät resurssit, osaaminen ja mahdollisuus kouluttautua.
Tietosuojavastaavat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamatta jättämisestä. Tietosuojasäännösten noudattaminen on rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän vastuulla.
Tietosuojavastaava on organisaation sisäinen asiantuntija tietosuoja-asioissa sekä yhteyspiste rekisteröidyille ja valvontaviranomaiselle.
Tietosuojavastaava
• seuraa tietosuojasääntöjen noudattamista koko organisaatiossa
• antaa tietoja ja neuvoja tietosuojasääntöjen mukaisista velvollisuuksista johdolle ja henkilötietoja käsitteleville työntekijöille
• antaa pyydettäessä neuvoja tietosuojan vaikutustenarvioinnin
(DPIA) tekemisestä ja valvoo vaikutustenarvioinnin toteutusta
• on rekisteröityjen yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa
• tekee yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa ja toimii valvontaviranomaisen yhteyshenkilönä.

Esitys, tp: Kirkkoneuvosto nimeää tietosuojavastaavan.

Päätös: Kirkkoneuvosto nimesi tietosuojavastaaviksi kirkkoherran ja talouspäällikön.

42 § Henkilöasia

-

43 § Muut esille tulevat asiat

Vanhan pappilan ovien avoinna oleminen

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti pitää vanhan pappilan ovet avoinna kirkkoherranviraston päivystysaikoina, mutta muutoin ovet ovat suljettuina.


Työntekijöiden lomien ilmoittaminen


Päätös: Kirkkoneuvosto linjasi, että työntekijöiden lomien ilmoituskäytäntö jatkuu samanlaisena kuin aikaisemmin.

44 § Tiedoksi saatettavat asiat

Tiedotetaan seuraavista asioista:

 • Toholammin hautausmaan sankarivainajien hautausmaan kunnostustyö

 • vuokrasopimustilanne partion tiloista

 • Esitys: Merkitään tietoon saatetuksi.

Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi. Lisäksi tiedotettiin hautausmaakäynnistä ja kiinteistöpuolen asioista.

Kokous 7.9.2018

49 § Seurakuntamestarin viran (81%) viran täyttäminen

Toholammin seurakunnassa on tullut avoimeksi seurakuntamestarin virka 1.2.2018 alkaen. Kyseinen virka on määritelty kirkkovaltuustossa täytettäväksi 81 %:na. Ilmoitus avoimesta virasta julkaistiin TE-palveluissa, Lestijoki-lehdessä ja kirkollisissa ilmoituksissa. Liite nro 1.

Määräaikaan mennessä 31.3.2018 klo 12 saapuivat seuraavat hakemukset: Juha Hellstén, Kouvola; Mano Kattilakoski, Kaustinen; Eero Laine, Toholampi; Johannes Paasikivi, Kokkola ja Markus Rikkonen, Jyväskylä.

Kirkkoneuvosto haastatteli Eero Laineen ja Johannes Paasikiven.

 

Esitys, tp: Kirkkoneuvosto päättää seurakuntamestarin viran täyttämisestä.

Päätös, kn 26.6.2018: Käydyn keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti julistaa seurakuntamestarin osa-aikaisen (81 %) viran uudestaan auki huomioiden jo aikaisemmin virkaa hakeneet.

--Seurakuntamestarin osa-aikainen (81 %) virka julistettiin haettavaksi 30.7.2018 TE-palveluissa, Lestijoki-lehdessä ja kirkollisissa ilmoituksissa Keskipohjanmaa-lehdessä ja seurakunnan nettisivuilla. Liite nro 2.

Määräaikaan 22.8.2018 klo 12 mennessä saapui yksi hakemus:Arto Polvikoski, Kannus. Lisäksi Juha Hellstén ilmoitti 30.7. sähköpostilla uudestaan hakevansa em. virkaa.

Seurakuntamestarin osa-aikaista (81 %) virkaa hakeneet ovat:

Juha Hellstén Kouvola, suntio, puutarhatalouden perustutkinto, kiinteistönhoitajan osatutkinto, prosessinhoitaja ja ruokatalouden tutkintoja

Mano Kattilakoski Kaustinen, puualan perustutkinto, sähköasentaja, valinnaisia osia rakennusalan tutkinnostaEero Laine Toholampi, kirvesmiehen ammattitutkinto, viljelijän ammattitutkinto

Johannes Paasikivi Kokkola, suntio, sähköasentaja

Markus Rikkonen Jyväskylä, suntio, logistiikan perustutkinto, puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri

Arto Polvikoski Kannus, suntio, kiinteistönhoitaja

Esitys, tp: Kirkkoneuvosto päättää seurakuntamestarin viran täyttämisestä.

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti seurakuntamestarin osa-aikaiseen virkaan Eero Laineen Toholammilta perustellen päästöstään seuraavasti:

 1. Eero Laine on toiminut aluksi seurakuntamestarin vapaapäivien tuuraajana n. vuoden ajan. Tämän lisäksi hän on toiminut seurakuntamestarin sijaisena runsaan 1,5 vuoden ajan. Hän on oppinut käytännössä edellisen seurakuntamestarin ja muun henkilöstön opettamana työtehtävät ja selvinnyt niistä hyvin ja itsenäisesti. Pystyy toimimaan tarvittaessa esilaulajana esim. vainajia vastaanotettaessa.

 2. Ammatiltaan kirvesmies. Seurakunnalla on suuri vanheneva kiinteistömassa kahden paikkakunnan alueella, joka tarvitsee jatkuvasti pientä korjaamista. Seurakuntamestarin sijaisena tehnyt paljon pieniä korjauksia ja huoltotoimenpiteitä. Ollut jo aikaisemmin rakentamassa ja korjaamassa seurakunnan kiinteistöjä.

 3. Seurakuntamestarin sijaisena toimiessaan toiminut kouluttajana seurakuntamestarin tehtäviä opiskelevalle henkilölle. Lisäksi vastannut kesätyöntekijöistä ja erityisnuorten harjoittelusta.

 4. Asuu sopivalla etäisyydellä molemmista kirkoista ja Sykäräisen kappelista. Tämä asia on osoittautunut käytännössä hyvin joustavaksi hälytys- ja pikatilannetapauksissa eli vasteaika hälytykseen jää lyhyeksi. Tuntee hyvin paikalliset kiinteistöjen huoltoa tekevät yritykset ja henkilöt.

 5. Henkilönä hyvin yhteistyökykyinen ja tulee erinomaisesti toimeen muun seurakunnan henkilöstön kanssa.