Tekstin koko: A+ A-

Päätöksiä 2018

Kokous 12.2.2018

4 § Henkilöasia

-

5 § Henkilöasia

-

6 § Seurakuntamestarin viran aukijulistaminen päätoimisena, osa-aikaisena, palkkaus 81 % (31,15 h/vko)

Kirkkoneuvosto päättää julistaToholammin seurakunnan seurakuntamestarin viran 81 % palkkaprosentilla (palkkaryhmä 402, peruspalkka 1.942,15 euroa + mahdollinen vuosisidonnainen lisä) haettavaksi 20.2.2018 alkaen siten, että hakuaika päättyy 23.3.2018 klo 15.00 ja oikeuttaa talouspäällikön ja kirkkoherran päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta. Seurakuntamestarin virka pyritään täyttämään 1.5.2018 alkaen.

Esitys: Toholammin seurakunnan kirkkoneuvosto päättää julistaa haettavaksi Toholammin seurakunnan seurakuntamestarin viran päätoimisena, osa-aikaisena, palkkaus 81 % (31 h,15/vko) kokoaikaisesta virasta. Virka pyritään täyttämään 1.5.2018 alkaen.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakuntamestarin viran aukijulistamisen 20.2.2018 alkaen päätoimisena, osa-aikaisena, 81 % (31,15 h), palkkaryhmä 402, peruspalkka 1.942,15 e + mahdollinen vuosisidonnainen lisä. Hakuaika päättyy 23.3.2018 klo 15.00. Talouspäällikkö ja khra laativat hakuilmoituksen. Ilmoitus julkaistaan Lestijoki-lehdessä, seurakunnan nettisivuilla, työvoimahallinnon sivuilla ja seurakunnan ilmoitustaululla

7 § Neljän maallikkovalitsijan valinta Oulun hiippakunnan piispan vaalin toimittamiseksi, liite nro 1

Oulun hiippakunnan piispan vaali toimitetaan 15.8.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä käydään vaalin toinen kierros kahden eniten saaneen ehdokkaan kesken 3.9.2018. Uusi piispa vihitään virkaansa 11.11.2018. Piispanvaalien äänioikeutetuista puolet on pappeja ja puolet maallikoita. Oulun hiippakunnassa on yhteensä 563 äänioikeutettua pappia ja lehtoria. Lisäksi äänioikeus on yhtä monella maallikkovalitsijalla. Tulevassa piispanvaalissa äänestäjiä on yhteensä 1126. Seurakuntien kirkkovaltuustot tai seurakuntaneuvostot valitsevat maallikkojäsenet suhteessa seurakuntien jäsenmäärään. Toholammin seurakunnasta tulee valita 4 (neljä) maallikkovalitsijaa piispan vaalia varten. Ilmoitukset valituista maallikkovalitsijoista annetaan tuomiokapitulille 28.2.2018 mennessä.

Esitys: Kirkkovaltuusto valitsee neljä maallikkovalitsijaa Oulun hiippakunnan piispan vaalin toimittamiseksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle neljän maallikkovalitsijan valitsemista Toholammin seurakunnasta Oulun hiippakunnan piispan vaalin toimittamiseksi.

Kokous 4.4.2018

15 § Vaalilautakunnan asettaminen ja muut vaaleja koskevat kirkkovaltuuston päätökset

Esitys: Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi ja toteutetaan syksyllä 2018. Vaaleissa valitaan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet. Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin.

Seurakuntavaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään voimassa olevan lain mukaisesti yksipäiväisenä.

Kirkolliskokous hyväksyi vaalisäännöksiä koskevat kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen muutokset hallintovaliokunnan mietinnön mukaisina marraskuussa 2017. Kirkon vaalijärjestyksen muutos tulee voimaan samanaikaisesti kirkkolain muutoksen kanssa. Kirkkolain muutos vaatii voimaan tullakseen vielä eduskunnan hyväksynnän. Tavoitteena on, että muutokset tulevat voimaan tämän vuoden keväällä ennen seuraavia seurakuntavaaleja. Uusien säännösten mukaan seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018 marraskuun 3. sunnuntaina, eli 18.11. Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 6.-10.11.2018. Kirkkoherranvirasto ei ole enää pakollinen ennakkoäänestyspaikka vaan vaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikat. Vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja –avustajan kelpoisuussäännökset tiukentuvat, sillä seurakuntavaaleissa ehdokkaana oleva ja hänen läheisensä eivät enää voi toimia näissä tehtävissä. Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa.

Vaalilautakunnan asettaminen

Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään 31.5.2018.

Vaalilautakuntaan kuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät siis ole henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi. Vaalilautakuntaan ja keskusvaalitoimikuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1).

Vaalilautakuntaan ja keskusvaalitoimikuntaan tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä nimeämään jäseniä siten, että toimielimessä olisi sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukainen tai hänen tilalleen vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty varajäsen.

Lisäksi kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella.

Äänestysalueet

Varsinaisena vaalipäivänä jokaisessa seurakunnassa on yksi tai useampi äänestyspaikka, jonka tulee olla avoinna klo 11–20 välisen ajan. Kiertäviä äänestyspaikkoja ei siis tule järjestää. Jos seurakunnan alue on laaja ja tarvitaan useampi äänestyspaikka varsinaisena vaalipäivänä, tulee seurakunta jakaa äänestysalueisiin. Tällöin myös seurakunnan äänioikeutetuista jäsenistä tehtävät luettelot, eli äänioikeutettujen luettelot, tehdään äänestysalueittain. Jos seurakunnassa ei ole käytössä äänestysalueita, muodostetaan yksi yhtenäinen äänioikeutettujen luettelo.

 

Esitys, tp: Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättää:

1. asettaa vaalilautakunnan ja valita siihen riittävän määrän jäseniä ja saman määrän varajäseniä sekä nimetä valituista jäsenistä puheenjohtajan siten, että se huomioi ennakolta eduskuntakäsittelyssä olevat mahdollisesti vahvistettavat lakimuutokset

2. että seurakunta pidetään yhtenä äänestysalueena

3. esittää asetetulle vaalilautakunnalle seurakuntavaalien äänestyspaikkoina olevan Toholammin ja Lestijärven kirkot

Päätös: Kirkkoneuvosto esittää asian kirkkovaltuustolle yksimielisesti esityksen mukaisesti.

16 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017

Esitys: Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin ja talousarvion toteutumisvertailun.

Vuonna 2017 seurakunnan tilinpäätös oli alijäämäinen vuosikatteen osalta – 18.663 e ja poistojen lisäyksen jälkeen – 66.037 e.

Toimintatuottoja oli 161.327 e (ed. vuonna 96.043) ja toimintakuluja 981.898 e (ed. vuonna 1.061.803).

Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 58 %.

Verotuloja kertyi 854.888 e, joista valtionrahoituksena oli 80.123 e. Vuoden 2017 talousarviossa oli verotulojen kertymäarvio kokonaisuudessaan 917.000 e. Toteutuma oli 93 % budjettiarviosta. Joulukuussa 2017 tapahtunut verotulojen jako-osuuden oikaisuerä toi seurakunnalle lisäverotuloja, jolloin kirkollisverotuoton osuus oli 736.897 e (ed. vuonna 787.217), laskua -6 %. Yhteisöverotuottoa tilitettiin enää 326 e. Suomen kaikkien seurakuntien kirkollisverokertymä laski 0,4 %.

Seurakunnan keskusrahastomaksut oliva62.471, joka ylitti budjettiarvion 15.271 e. Edellisvuonna keskusrahastomaksut olivat 70.320 e. Metsätalouden tuottoa arvioitiin budjettiin 130.820, mutta metsää päätettiin myydä vähemmän eli 85.282 e, erotus 45. 538 e.

Poistoja arvioitiin budjettiin 40.700, mutta toteutuma oli 47.373 e, koska keskeneräisissä töissä olleista töistä osa siirrettiin päättyneisiin töihin Toholammin kirkon osalta.

Seurakunta liittyi Kirkon palvelukeskukseen 1.1.2017 alkaen, jonka johdosta yhdistettiin ns. vanhalla mallilla tehty kirjanpito talousarvioineen uuteen SAP-järjestelmään. Seurakunnan jäsenmäärän kehitys vaikuttaa kirkollisverokertymään. Jäsenmäärä oli 31.12.2017 läsnä olevan väestön osalta 3.551 jäsentä. Ennusteiden mukaan jäsenmäärä laskee myös tulevina vuosina. Investointeja ei toteutunut vuonna 2017. Yksityiskohtaiset tilinpäätöstiedot ilmenevät tasekirjasta. Liite nro 1.

Esitys: Kirkkoneuvosto

 1. päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi,

 2. ehdottaa, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen ja sen, että tilikauden alijäämä -66.037 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille taseen omaan pääomaan,

 3. ehdottaa, että kirkkovaltuusto päättää vastuuvapaudesta,

 4. oikeuttaa taloustoimiston tekemään toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen tarvittaessa pieniä korjauksia ja tarkistuksia.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

8 § Säästöt vuoden 2018 talousarvioon ja hankintakieltoTilivuosien 2016 ja 2017 alijäämien johdosta on edelleen etsittävä säästöjä vuoden 2018 talousarvion talouden tasapainottamiseksi. Alustavasti varovasti arvioiden verotulojen lasku jatkuu vuonna 2018 edelleen, joten säästötoimenpiteitä on etsittävä jatkossakin.Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hankintakiellosta välittömästi säästötoimenpiteenä niin, että välttämättömät hankinnat voidaan tehdä, kun niihin on saatu kirkkoherran ja talouspäällikön hyväksyntä.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

9 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kiinteistöasiat

Keskustellaan kiinteistöihin liittyvien toimintojen ja huoltokorjausten järjestämisestä kiinteistöjen osalta.Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli kiinteistöihin liittyvien toimintojen ja kiinteistöjen huoltokorjausten järjestämisestä.

 

Seurakunnan kirkolliset ilmoitukset

Työntekijäkokous on esittänyt 2.2.2018 yksimielisesti, että seurakunnan kirkolliset ilmoitukset jätetään pois Keskipohjanmaa-lehdestä ja julkaistaan lehtien osalta vain Lestijoki-lehdessä. Lisäksi käytetään muita tiedotusmahdollisuuksia.
 

Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli ja päätti, että jatkossa voitaisiin kokeilla seurakunnan kirkollisten ilmoitusten julkaisemista vain Lestijoki-lehdessä, seurakunnan nettisivuilla, kuntatiedotteessa ja ilmoitustauluilla.

 

Lähetyssihteerin tehtävät 1.1.2018 alkaen

Helena Keskitalo on lupautunut hoitamaan lähetyssihteerin tehtäviä väliaikaisesti 1.1.2018 alkaen.

Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.

10 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Pelastussuunnitelma Lestijärven srk-kodille

Kirkkoneuvostolle esitellään pelastussuunnitelma Lestijärven srk-kodin osalta. Pelastussuunnitelma on käsitelty 2.2.2018 työntekijäkokouksessa ja 8.2.2018 palopäällikön tarkastuksessa Lestijärvellä.


Esitys: Merkitään tietoon saatetuksi.

Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.

Harkinnanvaraisen avustuksen myöntäminen Kirkon palvelukeskukseen (Kipa) liittymisen yhteydessä

Toholammin seurakunnalle on myönnetty harkinnanvaraista avustusta Kirkon palvelukeskukseen liittymisen johdosta 8.326,08 euroa vuodelle 2017.

Esitys: Merkitään tietoon saatetuksi.

Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.

 

Verotulojen täydennysavustusKirkkohallituksen täysistunto on kokouksessaan 30.1.2018 myöntänyt Toholammin seurakunnalle verotulojen täydennysavustusta 3.674 euroa.

Esitys: Merkitään tietoon saatetuksi.

Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.

Kokous 26.6.2018

38 § Diakonian viransijaisuus / Anja Keskitalo

Diakoni Anna-Kaisa Syrjälälle on myönnetty anomuksen mukaisesti palkatonta virkavapautta ajalle 1.4.2018-30.9.2018 (khran viranhaltijap. 6.3.2018) sekä 1.10.2018-31.3.2019 (kirkkoneuvosto 26.4.2018, 25§) toisen tehtävän hoitamista varten. Anja Keskitalo hoitaa diakonian viransijaisuutta ajalla 1.4.2018-30.9.2018.

Esitys, khra: Kirkkoneuvosto valitsee Anja Keskitalon hoitamaan Toholammin seurakunnan diakonian viransijaisuutta ajalle 1.10.2018-31.3.2019. Anja Keskitalo on antanut suostumuksensa tehtävään.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti Anja Keskitalon hoitamaan seurakunnan diakonian viransijaisuutta ajalle 1.10.2018-31.3.2019.

39 § Nuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen

Toholammin seurakunnassa on kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa. Tällä hetkellä seurakunnassa on täytettynä yksi nuorisotyönohjaajan virka, jonka päävastuualueeksi on yhteisesti sovittu varhaiskasvatus- ja nuorisotyö. Toholammin seurakunnan jäsenmäärä ja syntyvyys ovat olleet laskussa pitkään.

Esitys, khra: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto lakkauttaa Toholammin seurakunnan toisen nuorisotyönohjaajan viran kirkkolain (1054/1993) 6 luvun 52 §:n mukaisesti tuotannollisella ja taloudellisella perusteella, lakkautettava virka on täyttämättä. Virka lakkautetaan kirkkovaltuuston päätöksen saatua asiassa lainvoiman.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää yksimielisesti kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto lakkauttaa Toholammin seurakunnan toisen nuorisotyönohjaajan viran kirkkolain (1054/1993) 6 luvun 52 §:n mukaisesti tuotannollisella ja taloudellisella perusteella, lakkautettava virka on täyttämättä. Virka lakkautetaan kirkkovaltuuston päätöksen saatua asiassa lainvoiman.

40 § Seurakuntamestarin viran (81 %) täyttäminen

Toholammin seurakunnassa on tullut avoimeksi seurakuntamestarin virka 1.2.2018 alkaen. Kyseinen virka on määritelty kirkkovaltuustossa täytettäväksi 81 %:na. Ilmoitus avoimesta virasta on julkaistu TE-palveluissa, Lestijoki-lehdessä ja kirkollisissa ilmoituksissa. Liite nro 1. Määräaikaan mennessä 31.3.2018 klo 12 saapuivat seuraavat hakemukset: Juha Hellstén, Kouvola, Mano Kattilakoski, Kaustinen, Eero Laine, Toholampi, Johannes Paasikivi, Kokkola ja Markus Rikkonen, Jyväskylä

Kirkkoneuvosto haastatteli Eero Laineen ja Johannes Paasikiven. Esitys, tp: Kirkkoneuvosto päättää seurakuntamestarin viran täyttämisestä.

Päätös: Käydyn keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti julistaa seurakuntamestarin osa-aikaisen (81%) viran uudestaan auki huomioiden jo aikaisemmin virkaa hakeneet.

 

41 § Tietosuojavastaavan nimeäminen

Tietosuojavastaava valvoo tietosuoja-asetuksen noudattamista henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojavastaava on tietosuojalainsäädäntöä ja alan käytäntöjä tunteva henkilö, joka toimii organisaatiossa rekisterinpitäjän ja henkilötiedon käsittelijöiden tukena.

Rekisterinpitäjän on huolehdittava, että tietosuojavastaava voi hoitaa velvollisuutensa ja tehtävänsä riippumattomasti. Lisäksi rekisterinpitäjän täytyy huolehtia siitä, että tietosuojavastaavalla on riittävät resurssit, osaaminen ja mahdollisuus kouluttautua.
Tietosuojavastaavat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamatta jättämisestä. Tietosuojasäännösten noudattaminen on rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän vastuulla.
Tietosuojavastaava on organisaation sisäinen asiantuntija tietosuoja-asioissa sekä yhteyspiste rekisteröidyille ja valvontaviranomaiselle.
Tietosuojavastaava
• seuraa tietosuojasääntöjen noudattamista koko organisaatiossa
• antaa tietoja ja neuvoja tietosuojasääntöjen mukaisista velvollisuuksista johdolle ja henkilötietoja käsitteleville työntekijöille
• antaa pyydettäessä neuvoja tietosuojan vaikutustenarvioinnin
(DPIA) tekemisestä ja valvoo vaikutustenarvioinnin toteutusta
• on rekisteröityjen yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa
• tekee yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa ja toimii valvontaviranomaisen yhteyshenkilönä.

Esitys, tp: Kirkkoneuvosto nimeää tietosuojavastaavan.

Päätös: Kirkkoneuvosto nimesi tietosuojavastaaviksi kirkkoherran ja talouspäällikön.

42 § Henkilöasia

-

43 § Muut esille tulevat asiat

Vanhan pappilan ovien avoinna oleminen

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti pitää vanhan pappilan ovet avoinna kirkkoherranviraston päivystysaikoina, mutta muutoin ovet ovat suljettuina.


Työntekijöiden lomien ilmoittaminen


Päätös: Kirkkoneuvosto linjasi, että työntekijöiden lomien ilmoituskäytäntö jatkuu samanlaisena kuin aikaisemmin.

44 § Tiedoksi saatettavat asiat

Tiedotetaan seuraavista asioista:

 • Toholammin hautausmaan sankarivainajien hautausmaan kunnostustyö

 • vuokrasopimustilanne partion tiloista

 • Esitys: Merkitään tietoon saatetuksi.

Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi. Lisäksi tiedotettiin hautausmaakäynnistä ja kiinteistöpuolen asioista.

Kokous 7.9.2018

49 § Seurakuntamestarin viran (81%) viran täyttäminen

Toholammin seurakunnassa on tullut avoimeksi seurakuntamestarin virka 1.2.2018 alkaen. Kyseinen virka on määritelty kirkkovaltuustossa täytettäväksi 81 %:na. Ilmoitus avoimesta virasta julkaistiin TE-palveluissa, Lestijoki-lehdessä ja kirkollisissa ilmoituksissa. Liite nro 1.

Määräaikaan mennessä 31.3.2018 klo 12 saapuivat seuraavat hakemukset: Juha Hellstén, Kouvola; Mano Kattilakoski, Kaustinen; Eero Laine, Toholampi; Johannes Paasikivi, Kokkola ja Markus Rikkonen, Jyväskylä.

Kirkkoneuvosto haastatteli Eero Laineen ja Johannes Paasikiven.

 

Esitys, tp: Kirkkoneuvosto päättää seurakuntamestarin viran täyttämisestä.

Päätös, kn 26.6.2018: Käydyn keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti julistaa seurakuntamestarin osa-aikaisen (81 %) viran uudestaan auki huomioiden jo aikaisemmin virkaa hakeneet.

--Seurakuntamestarin osa-aikainen (81 %) virka julistettiin haettavaksi 30.7.2018 TE-palveluissa, Lestijoki-lehdessä ja kirkollisissa ilmoituksissa Keskipohjanmaa-lehdessä ja seurakunnan nettisivuilla. Liite nro 2.

Määräaikaan 22.8.2018 klo 12 mennessä saapui yksi hakemus:Arto Polvikoski, Kannus. Lisäksi Juha Hellstén ilmoitti 30.7. sähköpostilla uudestaan hakevansa em. virkaa.

Seurakuntamestarin osa-aikaista (81 %) virkaa hakeneet ovat:

Juha Hellstén Kouvola, suntio, puutarhatalouden perustutkinto, kiinteistönhoitajan osatutkinto, prosessinhoitaja ja ruokatalouden tutkintoja

Mano Kattilakoski Kaustinen, puualan perustutkinto, sähköasentaja, valinnaisia osia rakennusalan tutkinnostaEero Laine Toholampi, kirvesmiehen ammattitutkinto, viljelijän ammattitutkinto

Johannes Paasikivi Kokkola, suntio, sähköasentaja

Markus Rikkonen Jyväskylä, suntio, logistiikan perustutkinto, puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri

Arto Polvikoski Kannus, suntio, kiinteistönhoitaja

Esitys, tp: Kirkkoneuvosto päättää seurakuntamestarin viran täyttämisestä.

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti seurakuntamestarin osa-aikaiseen virkaan Eero Laineen Toholammilta perustellen päästöstään seuraavasti:

 1. Eero Laine on toiminut aluksi seurakuntamestarin vapaapäivien tuuraajana n. vuoden ajan. Tämän lisäksi hän on toiminut seurakuntamestarin sijaisena runsaan 1,5 vuoden ajan. Hän on oppinut käytännössä edellisen seurakuntamestarin ja muun henkilöstön opettamana työtehtävät ja selvinnyt niistä hyvin ja itsenäisesti. Pystyy toimimaan tarvittaessa esilaulajana esim. vainajia vastaanotettaessa.

 2. Ammatiltaan kirvesmies. Seurakunnalla on suuri vanheneva kiinteistömassa kahden paikkakunnan alueella, joka tarvitsee jatkuvasti pientä korjaamista. Seurakuntamestarin sijaisena tehnyt paljon pieniä korjauksia ja huoltotoimenpiteitä. Ollut jo aikaisemmin rakentamassa ja korjaamassa seurakunnan kiinteistöjä.

 3. Seurakuntamestarin sijaisena toimiessaan toiminut kouluttajana seurakuntamestarin tehtäviä opiskelevalle henkilölle. Lisäksi vastannut kesätyöntekijöistä ja erityisnuorten harjoittelusta.

 4. Asuu sopivalla etäisyydellä molemmista kirkoista ja Sykäräisen kappelista. Tämä asia on osoittautunut käytännössä hyvin joustavaksi hälytys- ja pikatilannetapauksissa eli vasteaika hälytykseen jää lyhyeksi. Tuntee hyvin paikalliset kiinteistöjen huoltoa tekevät yritykset ja henkilöt.

 5. Henkilönä hyvin yhteistyökykyinen ja tulee erinomaisesti toimeen muun seurakunnan henkilöstön kanssa

Kokous 18.10.2018

 

56 § Metsätaloussuunnitelma vuosille 2018-2027, liite 1

Uusi metsätaloussuunnitelma vuosille 2018-2027 on valmistunut, ja sen on laatinut MHY Keskipohja. Seurakunnan metsät ovat Toholammin osalta tiloilla: Kettukangas, Ronkainen ja Lepo-Rauhala sekä Lestijärven osalta tiloilla: Leskelä ja Myllykangas.

Pinta-ala on 967,7 ha. Metsäalaa on 658,4 ha ja kitu-, jouto- ja muuta maata 309,3 ha. Puusto on v. 2018 yht. 61.450 m3 ja puusto v. 2027 n. 70.655 m3. Kasvu 4,2 m3/ha/v, n. 27.919 m3/10 v. Hakkuumäärä n. 16.958 m3/10 v. ja n. 1.696m3/v.

Jarmo Juntunen MHY Keskipohjasta esittelee kokouksessa uuden metsätaloussuunnitelman kirkkoneuvostolle.

 

Esitys, tp: Kirkkoneuvosto esittää uuden metsätaloussuunnitelman edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös: Kirkkoneuvosto käsitteli uuden metsätaloussuunnitelman vuosille 2018-2027 esittää sen edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

 

57 § Puunmyyntitarjoukset vuodelle 2018, liite nro 2

Talousarvioon vuodelle 2018 varattiin 55.000 euroa puunmyyntituloa.

Jarmo Juntunen MHY Keskipohjasta esittelee tehdyt tarjoukset ja vertailun, jonka perusteella kirkkoneuvosto päättää kaupasta.

Päätös: Puunmyyntitarjoukset pyydettiin seuraavilta:

 • UPM-Kymmene

 • Metsä Group

 • Stora Enso

 • Hasa

 • Keitele Forest.

 • Lisäksi pyydettiin hakkujätteestä tarjous Biowatti Oy:ltä. Tarjousvertailun oli tehnyt Jarmo Juntunen MHY Keskipohjasta.

 • Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti tehdä puunmyyntikauppa UPM-Kymmenen kanssa ja hakkuujätteiden osalta Biowatti Oy:n kanssa.

58 § Määräalan ostotarjous/Ari Lappi, liite nro 3

Ari Lappi Lestijärveltä on jättänyt 25.6.2018 kirjallisen ostotarjouksen n. 9,5 ha:n taimikosta Avainlehdon palstalta, Lestijärveltä.

Ostotarjouksen perusteena on Lapin esityksen mukaan metsähoidollisten töiden loppuun suorittaminen. Lapin omistama metsäalue sijaitsee srk:n omistaman metsäalueen vieressä. Seurakunta ei ole laittanut yleiseen myyntiin ko. aluetta ja määräalan ostotarjous on tehty Lapin aloitteesta.

Jarmo Juntunen MHY Keskipohjasta on arvioinut kyseisen taimikkoalueen huomioiden mm. alueen puuston, maapohjan, kasvun odotusarvon ja kokonaisarvon. Arvio esitellään kokouksessa kirkkoneuvostolle.

Esitys, tp: Kirkkoneuvosto päättää asiaan liittyvistä jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Kirkkoneuvosto tutustui Jarmo Juntusen/MHY Keskipohja tekemään arvioon taimikosta. Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti, että tehty ostotarjous ei johda jatkotoimenpiteisiin.

Kirkkoneuvosto perusteli päätöstään sillä, että mahdollinen taimikon myynti tapahtuu julkisena, ja seurakunnalla ei ole tarvetta myydä ko. aluetta tässä vaiheessa.

59 § Määräalueiden ostotarjous Pappilapuron alueelta/Lestijärvi, liite nro 4

Lestijärven Pappilanpuron alueelta oli yleisessä myynnissä useita tontteja vuonna 2012. Alueelta myytiin yhdeksän rantatonttia yht. 320.100 euron arvosta. Lestijärven kunnalle korvattiin alueelle rakennetusta kunnallistekniikasta.

Toivo Nybacka Kannuksesta osti tuolloin rantatontin hintaan 25.000 euroa. Hän on ilmoittanut 5.10.2018 olevansa kiinnostunut ostamaan viheralueen tonttinsa edustalta sekä ns. kakkosrivissä olevan kaavatontin välittömästi tonttinsa kohdalta. Pappilanpuron alueella suorittavat katselmuksen 5.10.2018 kirkkoneuvoston varapj. ja talouspäällikkö. Kartta liitteenä.

Esitys, tp: Päätetään asian jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn myöhempään vaiheeseen, koska ostotarjousta ei jätetty kokoukseen mennessä.

60 § Tuloveroprosentti vuodelle 2019

Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Seurakunnan veroprosentti on ollut vuoden 2014 alusta lähtien 1.90. Vuonna 2017 päätettiin tuloveroprosentiksi 2.00 vuoden 2018 osalta.

Yleinen taloudellinen tilanne

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja viimeisen vuoden aikana kasvu on ollut keskimäärin 2,4 prosenttia. Valtio-varainministeriön syyskuisen ennusteen mukaan suhdannehuippu saavutettaisiin tänä vuonna, jolloin bkt kasvaisi kolme prosenttia.

Tulevina vuosina kasvu ei olisi enää yhtä suurta.
Vuonna 2017 seurakuntien talous kokonaisuutena parani. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen: suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ylijäämäinen, mutta osalla seura-kunnista tilanne kehittyy entistäkin huonompaan suuntaan. Kirkollisverotulojen yhteissumma aleni 11 miljoonalla eurolla. Verotulojen kehityksessäkin kahtiajako näkyy mm. siten, että 138 seurakuntataloudella verotuotto kasvoi ja 141:llä väheni.
Kirkollisveron tilityksissä saavutettiin korkein määrä vuonna 2009 (v. 2017 rahanarvossa). Siitä lähtien vuoteen 2017 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin 7,5 prosenttia, eli keskimäärin vajaan prosentin vuodessa.

Vuoden 2018 kirkollisverotulojen odotetaan hieman kasvavan työllisyyden paranemisesta ja palkankorotuksista johtuen. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään
 

Seurakuntien välillä on suuria paikkakuntakohtaisia eroja verotulojen kehityksessä. Toholammin seurakunnan verotulojen kehitys on edelleen laskeva ja 25.9.2018 mennessä kirkollisverotuloja oli kertynyt kausitilityksinä 618.955 euroa; toteutuma vuoden 2018 budjettiarvioon 86 %. Edellisvuonna kirkollisverotulojen toteutuma kausitilitysten osalta oli koko 2017 vuoden osalta yhteensä 775.091 euroa. Marraskuun 2018 kausitilityksessä peritään takaisin (laskua -6,3 % edellisvuoteen verrattuna) ennusteen mukaan n. 30.859 euroa liikaa tilitettynä. Ennuste on verohallinnon osalta julkaistu 1.10.2018. Valtionrahoitusta on tilitetty 25.9.2018 mennessä 52.405 euroa; toteuma 66,3 % vuoden 2018 budjetista.


Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin pienehköjä veronkevennyksiä, joiden vaikutus verotuloihin on noin prosentin luokkaa.
Keskimäärin vuonna 2019 kirkollisverojen odotetaan kasvavan noin neljä prosenttia. Seurakuntatalouskohtaiset erot ovat tosin erittäin suuria. Osalla seurakuntatalouksista kirkollisveron odotetaan kasvavan jopa yli viisi prosenttia, mutta osalla verokertymä vähenee vuodesta 2018.


Käyttötalous v. 2019

Vuoden 2019 talousarvion laadintaan on annettu työntekijöille suositus pienentää ensi vuoden osalta menoja. Kirkollisverotulojen jatkuvan laskun johdosta on löydettävä lisäsäästöjä, sillä käyttötalouden raamiin saattaminen ei onnistu ilman uusia säästöjä. On pohdittava myös kiinteistöjen kohtaloa ja suoritettava tarvittavia ratkaisuja nopeassa aikataulussa.
 

Rakentaminen v. 2019
Suunnitellaan Lestijärven kirkon katon tervaus ja maalaus. Haetaan avustusta Kirkkohallitukselta.

 

Esitys: Kirkkoneuvosto tekee esityksen kirkkovaltuustolle vuoden 2019 tuloveroprosentin suuruudesta.


Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2019 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 2.00.

61 § Rakennusavustuksen hakeminen kirkon maalämmön lisäkustan- nuksiin

Toholammin kirkon maalämmön osalta on suoritettu lisätöitä vuonna 2018. Lämmön riittävyyden osalta tehtiin laaja selvitys keväällä 2018 kirkossa ilmenneiden ongelmien vuoksi pitkinä pakkasjaksoina. Vuonna 2016-2017 suoritettu urakka maksoi 270.000 euroa, johon saatiin avustusta Kirkkohallitukselta 110.500 euroa. Keväällä 2018 päätettiin rakentaa lisää kaksi uutta porausreikää maalämpökentästä saatavan lisähyödyn vuoksi sekä suorittaa lisätöitä kirkossa ja lämmönjakohuoneessa. Lisätöinä tulivat mm. koko verkoston huuhtelu, kirkon urkuparven konvektorien siirto ja rakennustekniset työt. Kustannuksia em. lisätöiden osalta tulee 23.790,33 euroa (alv 0 %). Tämän lisäksi on huomioitava Sweco Oy:n suunnittelu- ja valvontakustannukset, joita on kevään ja syksyn töiden osalta. Urakan pitäisi olla valmiina marraskuun kuluessa. Seurakunnalla on mahdollisuus hakea rakennusavustusta vuoden loppuun mennessä.

Esitys, tp: Kirkkoneuvostolle/kirkkovaltuustolle esitetään anottavaksi Kirkkohallitukselta lisäavustusta maalämmön lisäkustannuksiin toteutuneiden lisäkustannusten osalta. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Mariantuvalla ja kirkossa tehtävät putkityöt alkavat 22.10. ja jatkuvat n. 2 viikkoa, jonka jälkeen alkaa lämmön testaukset.

62 § Luottamustehtävästä eroaminen

Kimmo Virkkala on pyytänyt eroa vaalilautakunnan varajäsenyydestä, koska puoliso on ehdolla seurakuntavaaleissa.

Esitys, tp: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle eron myöntämistä vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä Kimmo Virkkalalle ja uuden varajäsenen valitsemista.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

63 § Taloussääntö, liite nro 4 a

Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt uudet seurakuntatalouden taloussääntömallit erikseen itsenäiselle seurakuntataloudelle ja seurakuntayhtymälle.Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen jamuihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako.Taloussääntöluonnoksen on käsitellyt laskentatoimen kehittämistyöryhmä ja kirkon laintarkastustoimikunta

Esitys, tp: Esitetään kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi uusi taloussääntö ja voimaantulevaksi 1.1.2019 alkaen.

Päätös: Kirkkoneuvosto käsitteli uuden taloussäännön ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja voimaantulevaksi 1.1.2019 alkaen.

64 § Hyvän käytöksen sitoutuminen –mallin hyväksyminen ja toimintaohjeet ristiriitatilanteita varten hyväksyminen, liite nro 5-6. Kirkon pääsopijapuolet suosittavat seurakunnille, että ne ehkäiset epäasiallista kohtelua ja häirintää valmistelemalla ja hyväksymällä hyvää käytöstä koskevan sitoumuksen ja toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten. Sopijaosapuolet ovat laatineet kaksi mallia: 1. Hyvään käytökseen sitoutuminen ja 2. Toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten. Seurakuntaa sitovaksi suosituksen sisältämät mallit tuleva seurakunnan asiassa toimivaltaisen viranomaisen (kirkkoneuvoston) päätöksellä. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt em. suositukset.

Esitys, tp: Hyväksytään hyvän käytöksen sitoutumismalli ja toimintaohjeet ristiriitatilanteita varten.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Mallit päätettiin jakaa kirkkovaltuustolle tiedoksi.

65 § Leirikeskus Hongiston arviointi ja  jatkotoimenpiteet, liite nro 7

Seurakunnan kiinteistömassaan etsitään erilaisia ratkaisuja ja sen vuoksi on pyydetty arvio Hongiston leirikeskuksesta ja arvio vuokrauksesta LKV Risto Koskela Oy:ltä.

Esitys, tp: Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja päättää asian jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Kirkkoneuvosto tutustui LKV Risto Koskela Oy:n laatimiin arvioihin myynnistä tai vuokrauksesta. Käydyn keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle Hongiston leirikeskuksen myymistä tarjousten perusteella.

66 § Lestijärven vanhan pappilan arviointi ja jatkotoimenpiteet

Kirkkoneuvosto suorittaa tutustumiskäynnin Lestijärven vanhaan pappilaan ja sen ympäristöön. Vanhan pappilan oikeanpuoleinen pääty on vuokrattu Vireä Oksalle ja vasemmanpuoleinen pääty on vapautunut 30.9.2018 vuokrauksesta.

Esitys, tp: Päätetään jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti tutustumiskäyntinsä perusteella ja asiaa pohdittuaan jatkaa tässä vaiheessa Lestijärven vanhan pappilan vuokraamista. Mahdollisesta myynnistä päätetään myöhemmin.

67 § Palkka-asiat

Elokuun 2014 alusta seurakunnissa ryhdyttiin kokeilemaan niin kirkkoherran kuin ylimmän talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijan palkkauksessa kokonaispalkkausjärjestelmää.Ylimmän johdon palkkausjärjestelmänsoveltamispiiriin kuuluvat seurakunnan kirkkoherra ja työnantajaa edustava johtava talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltija, kuten talouspäällikkö. Palkkausjärjestelmän uudistus toteutettiin siten, että Kirkon työmarkkinalaitos sijoitti kirkkoherran virat seurakunnittain K-hinnoitteluryhmiin ja johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran J-hinnoitteluryhmiin. Tämän jälkeen seurakunnat siirsivät viranhaltijoidensa palkkauksen kokeilusopimuksen mukaisenjärjestelmän piiriin.

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä on kokonaispalkkaus, jossa otetaan huomioon tehtävien vaativuus, laaja-alaisuus ja vastuullisuus sekä viranhaltijan ammatinhallinta ja työssä suoriutuminen. Talouspäällikön palkkauksessa tulee huomioida viraston osuus. Seurakunnassa kirkkoneuvosto päättää ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvien tehtävien kokonaispalkasta.Kirkon työmarkkinalaitoksen ohjeen mukaan palkkausasiaa voidaan valmistella erillisessä luottamushenkilöistä koostuvassa elimessä, kuten kirkkoneuvoston asettamassa valmisteluryhmässä tai palkkausryhmässä. Valmistelu- tai palkkausryhmä voi olla 3–4 jäseninen elin, johon voi kuulua esimerkiksi neuvoston varapuheenjohtaja, muita neuvoston tai valtuuston jäseniä ja/tai muita palkkausta/palkitsemista hallitsevia luottamushenkilöitä, jotka eivät edusta työntekijöitä. Ryhmä käy keskustelut kirkkoherran ja talouspäällikön kanssa ja raportoi päätöksentekoelintä.

Evankelis-luterilaisen kirkon sopimusalalla on sovittu uusista virka- ja työehtosopimuksista. Sopimuskausi on 26 kuukautta 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuksen palkantarkistusten keskimääräinen palkkakustannusten tasoa nostava vaikutus koko kirkon tasolla seuraa niin sanottua yleistä linjaa, joka on yhteensä 3,2 % kahtena sopimusvuonna (1,6 % + 1,6 %).

Palkantarkistukset toteutetaan ylimmän johdon järjestelmässä seurakunnan päätökseen perustuvaa 1,6 prosentin suuruista järjestelyerää käyttäen. Tarkistukset toteutetaan 1.4.2018 ja 1.4.2019 lukien. Järjestelyerällä voidaan tarkistaa kaikkien järjestelmän piiriin kuuluvien palkkoja tai sitä voidaan suunnata vain jonkun tai joidenkin palkkoihin. Ns. yleiskorotuksella johdon peruspalkkoja ei sopimuskauden aikana tarkisteta.

Järjestelyerä lasketaan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden vuoden 2018 tavanomaisen kuukauden peruspalkoista muodostetusta palkkasummasta. Vuoden 2019 järjestelyerä lasketaan samoin.

Päätöksen erän suuntaamisesta tekee seurakunnassa kirkkoneuvosto. Sille asian esittelee ohjesäännössä määrätty viranhaltija tai luottamushenkilö.Toholammin seurakunnassa ei ole käytössä palkan harkinnanvaraista osaa.

Ylimmälle johdolle ei ole myöskään asetettu palkkausta varten tavoitteita eikä ole erikseen määritelty arviointiperusteita. Tästä syystä olisi asianmukaista korottaa kaikkien ylimpään johtoon kuluvien palkkaa 1,6 % 1.4.2018. Vuonna 2019 tulevaa palkankorotusta varten tulisi määritellä ylimmälle johdolle palkkaan vaikuttavat tekijät ja arviointiperusteet. Tämä tehtävä tulisi uudelle perustettavalle palkkausryhmälle.

Esitys, tp: 1. päättää, että ylimmän johdon palkkausjärjestelmän ja palkkausperusteiden esittelystä vastaavat talouspäällikkö ja kirkkoherra. 2. nimeää palkkausryhmän, johon kuuluvat khra, talouspäällikkö, kirkkovaltuuston pj., kirkkovaltuuston varapj. ja kirkkoneuvoston varapj. 3. päättää, että 1.4.2018 ylimmän johdon palkankorotus toteutetaan siten, että kaikkien palkkoja korotetaan 1,6 %.

Päätös: Ennen päätöksentekoa talouspäällikkö esitteli K- ja J-järjestelmää sekä palkkausperusteita. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen mukaisesti kohdat 1-3. Neljäntenä kohtana päätettiin tarkistaa palkkaperusteet K- ja J-ryhmän osalta. Palkkaustyöryhmä tekee esityksen 1.4.2019 jaettavasta järjestelyerästä. Kirkkoherra ja talouspäällikkö poistuivat kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 21.00-21.18. Puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston varapj. Eero Polso ja sihteerinä Marketta Similä.

68 § Talousarvion valmisteluun vuodelle 2019 liittyvät asiat

Keskustellaan vuoden 2019 talousarvioon liittyvistä asioista.

Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli vuoden 2019 talousarvioon liittyvistä asioista.

69 § Toimikuntien vähentäminen

Kirkkoneuvosto päätti kirjata omana pykälänään seurakunnan toimikuntia koskevan asian, joka oli annettu puheenjohtajistolle valmisteltavaksi. Tehtävänä oli suunnitella toimikuntien mahdollinen yhdistäminen.

Toimikunniksi esitetään seuraavalle valtuustokaudelle:

 • Syke (nuorten aikuisten toiminta) ja evankelioimistoimikunta yhdessä, toimikunnan nimi esitetään myöhemmin

 • diakoniatoimikunta

 • lähetystoimikunta

 • kasvatustyön toimikunta

 • jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta

 • Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn suunnitelman toimikunnista ja päätti esittää asian edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Samalla päätettiin, että tarvittaessa kirkkoneuvosto voi perustaa työryhmiä, esim. rakennus- tai metsätyöryhmät.

 

Kokous 11.12.2018

75 § Lähetyssihteerin tehtävät 1.12.2018 alkaen toistaiseksi

Valmistelija kirkkoherra Jorma Harju

Helena Keskitalo on hoitanut lähetyssihteerin tehtävää Toholammin seurakunnassa 1.1.2018 alkaen vastikkeetta. Kirkkoherra on neuvotellut Helena Keskitalon kanssa tehtävän hoitamisesta tulevaisuudessa ja Helena Keskitalo on lupautunut hoitamaan tehtävää jatkossakin.

Esitys khra: Kirkkoneuvosto valitsee Helena Keskitalon Toholammin seurakunnan lähetyssihteerin tehtävään toistaiseksi. Tehtävästä ei makseta korvausta, kulut korvataan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

76 § Tarjousten käsittely haudan kaivuusta ja kiinteistöjen kunnossapidosta

Haudan kaivuusta/peitosta (+kivien siirrosta) Toholammin ja Sykäräisen hautausmailla ja kiinteistöjen kunnossapidosta em. pysäköintialueiden ja Toholammin srk-kodin/vanhan pappilan osalta on pyydetty tarjoukset Keskipohjanmaa- ja Lestijoki-lehtien kirkollisissa ilmoituksissa ja seurakunnan nettisivuilla ajalla 26.11.-10.12.2018 klo 12.00 mennessä. Seurakunnalla on oikeus joko hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Liite nro 1.

 

Esitys, tp: Käsitellään tehdyt tarjoukset ja päätetään em. urakoista.

Päätös: Tehdyt tarjoukset avattiin (avauspöytäkirja liitteenä). Tarjouksia olivat jättäneet seuraavat:

Haudan kaivuu/peitto:urakotisija Arto Mäkelä ja Hietalan Turve Ay/Teemu Hietala. Tarjoukset liitteenä nro 1.

Kiinteistöjen kunnossapito: Hietalan Turve Ay/Teemu Hietala ja Tmi Anssi Leppänen (Sykäräisen kappelin alue). Tarjoukset liitteenä nro 1.

Käydyn keskustelun ja vertailun jälkeen päätettiin antaa Toholammin ja Sykäräisen hautausmaiden haudan kaivuu/peitto Hietalan Turve Ay/Teemu Hietalalle kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Toholammin hautausmaan ja srk-kodin/vanhan pappilan osalta kiinteistöjen kunnossapito annettiin Hietalan Turve Ay/Teemu Hietalalle ja Sykäräisen hautausmaan osalta Tmi Anssi Leppäselle. Tarjoukset liitteenä nro 1.

77 § Kolehtisuunnitelma vuodelle 2019

Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit.

Kirkkohallitus on perinteiseen tapaansa määrännyt päiväjumalanpalvelusten kolehdit kannettaviksi sunnuntaisin ja juhlapyhinä tiettyihin kohteisiin määrättyinä päivinä sekä määrännyt lisäksi neljä kolehtia kannettavaksi tietyn ajanjakson kuluessa. Tämän lisäksi Oulun hiippakunnan tuomiokapituli määrää kaksi kolehtikohdetta kerättäväksi hiippakunnalliseen toimintaan kunkin tietyn ajanjakson kuluessa. Kolehtisuunnitelman laatii kirkkoherra ja sen hyväksyy kirkkoneuvosto. Kolehtipyynnöt ja tarkempi kolehtisuunnitelma esitellään kokouksessa.

Esitys khra: 1) Toholammin seurakunnassa kannetaan kolehdit vuonna 2019 kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin ohjeiden mukaisesti. Kirkkoherra sijoittaa muut kolehdit vapaina oleville kolehtipyhille seuraavasti:

3 kolehtia oman seurakunnan diakoniatyöhön (kiirastorstai, pitkäperjantai ja pyhäinpäivä) 3 kolehtia Yhteisvastuukeräyksen hyväksi (paastonaika/pääsiäinen) 3 kolehtia Kirkon Ulkomaanavulle

Yhteensä 12 kpl Toholammin seurakunnan nimikkolähetteille ja -kohteille: 5 kolehtia Medialähetys/ Sanansaattajat 5 kolehtia SLEY/ Arkkilat 1) kolehtia Hosainan kuurojenkoulu Etiopia /Lähetysseura

2) Jäljelle jääneet vapaat kolehtipyhät päättää kirkkoherra. Kirkkoneuvosto oikeuttaa kirkkoherran tekemään muutoksia kolehtisuunnitelmaan tarvittaessa. Liite nro 2.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Liite nro 2.

78 § Vuoden 2018 kolehtisuunnitelman muutos

Valmistelija kirkkoherra Jorma Harju

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 7.12.2017 (73 §) hyväksynyt Toholammin seurakunnan kolehtisuunnitelman, jonka mukaan Toholammin seurakunnan nimikkokohteisiin kannetaan 14 kolehtia. Kylväjän nimikkolähetit ovat palanneet suomeen ja heidän tulojuhlaa vietettiin 23.9.2018 Toholammin seurakuntatalolla.

Esitys: Kirkkoneuvosto oikeuttaa kirkkoherran tekemään tarvittavat muutokset vuoden 2018 kolehtisuunnitelmaan Kylväjän nimikkolähettien kotiinpaluun johdosta syyskuusta 2018 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

79 § Kanttorin viransijaisuus ajalla 1.5.2019-27.6.2019

Valmistelija kirkkoherra Jorma HarjuToholammin seurakunnan kanttorin viransijaisuus on ollut haettavana Toholammin seurakunnan www-sivulla, työministeriön nettisivulla (www.mol.fi) ajalla 28.9.2018-12.10.2018. Tehtävää haki määräaikaan mennessä Liisa Erkinheimo sekä Johanna Leinonen. Johtoryhmä haastatteli molemmat hakijat (17.10.2018 sekä 18.10.2018). Kirkkoherra on 29.10.2018 valinnut viranhaltijapäätöksellä kanttorin viran viransijaiseksi musiikkipedagogi/AMK Johanna Marita Leinosen ajalle 1.11.2018-1.5.2019, Katja Paanasen loman ja perhevapaan johdosta tai siihen asti kunnes Katja Paananen/Iiris Rautiola palaa virkaansa.

Esitys khra: Kirkkoneuvosto valitsee Johanna Leinosen Toholammin seurakunnan kanttorin virkaan ajalle 1.5.2019- 27.6.2019 tai siihen asti kunnes Katja Paananen/Iiris Rautiola palaa virkaansa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

80 § Osa-aikainen virkavapaus (20%) Toholammin seurakunnan kappalaisen virasta 1.1.2019-31.12.2020

Valmistelija kirkkoherra Jorma HarjuToholammin seurakunnan kappalainen Osmo Leppänen anoo 27.11.2018 päivätyssäaanomuksessa osa-aikaista virkavapautta (20%) Toholammin seurakunnan kappalaisen virasta1.1.2019-31.12.2020, niin että työaika sovitaan kirkkoherran kanssa. Pappien viranhoitomääräyksen antaa tuomiokapituli. KJ 6: 8,9 Jollei ohje- tai johtosäännöllä toisin määrätä, myöntää: tuomiokapituli yli kahden kuukauden virkavapauden seurakunnan muulle papin viran haltijalle; ja KJ 6: 9 Jos seurakunnan papin viran haltija pyytää virkavapautta kahta kuukautta pitemmäksi ajaksi muun kuin sairauden tai perhevapaan vuoksi, hänen on liitettävä hakemukseensa kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston lausunto.

Esitys khra: Toholammin seurakunnan kirkkoneuvosto puoltaa kappalainen Osmo Leppäsen anomusta osa-aikaisesta virkavapaudesta (20%) Toholammin seurakunnan kappalaisen virasta ajalla 1.1.2019-31.12.2020. Työaika sovitaan kirkkoherran kanssa, liite nro 3.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

81 § Kirkkoneuvoston alaiset toimikunnat Toholammin seurakunnassa 1.1.2019 alkaenKirkkovaltuusto on, kokouksessaan marraskuussa (pykälä 29) 2018, yksimielisesti hyväksynyt kirkkoneuvoston esityksen toimikuntien yhdistämisestä niin, että Toholammin seurakunnassa on viisi toimikuntaa 1.1.2019 alkaen. Toimikunnat ovat

 

 • Hengellisen työn toimikunta (entinen Syke ja evankelioimistoimikunta)

 • Diakoniatoimikunta

 • Lähetystoimikunta

 • Kasvatustyön toimikunta

 • Jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta

 • Viranhaltijat ovat työstäneet uusien toimikuntien johtosäännöt kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi (liitteenä nro 4). Esitellään kokouksessa.

 • Esitys khra: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevat toimikuntien johtosäännöt. Johtosäännöt tulevat voimaan 1.1.2019.Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi toimikuntien johtosäännöt, liitteenä nro 4. Samalla päätettiin, että entisen evankelioimistoimikunnan ja Sykkeen muodostaman yhteisen toimikunnan nimeksi tulee Hengellisen työn toimikunta.

82 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuosille 2019-2020

Seurakuntavaalit käytiin 18.11.2018 ja uuden kirkkovaltuuston toimikausi on 2019-2022. Toimikautensa aloittavan kirkkovaltuuston ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin paikalla oleva kirkkovaltuuston jäsen. Hän johtaa puhetta, kunnes puheenjohtaja on valittu. KJ 8:2 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan toimikausi: Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Esitys khra: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosille 2019 – 2020.

Päätös:Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

83 § Kirkkovaltuuston sihteerin valinta vuosiksi 2019-2020

Esitys khra: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee itselleen sihteerin vuosille 2019 – 2020.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

84 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja varapuheenjohtajan varajäsenen sekä kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten vaalit vuosille 2019-2020

KL 10 luku 2 &: Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Toholammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.11.2017 hyväksymä ja Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin 18.1.2018 vahvistama kirkkoneuvoston ohjesääntö, 1 luku.Kirkkoneuvoston kokoonpano

1 § Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja [ 5 ] muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

(KL 10:2, 1; KJ 9:1,3)

2 § Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet vaalikelpoisista seurakuntalaisista.

(KL 7:3 ja 4,3 sekä 10:2,2)

3 § Kun 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille varajäsenet.

 

Esitys khra: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee vuosiksi 2019 - 2020 varapuheenjohtajan ja viisi muuta jäsentä ja heille varajäsenet ja suorittaa valinnan siten, että kokoonpanossa otetaan huomioon sukupuolikiintiö, vähintään 40 % jäsenistä tulee olla molempia sukupuolia.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

85 § Esitys seurakunnan tilintarkastajien valinnasta vuosille 2019-2022

Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä KHT -tilintarkastaja, kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä HTM -tilintarkastaja tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT –tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön tulee olla KHT-, HTM- tai JHTT –yhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-, HTM- tai JHTT –tilintarkastaja (KJ 15 luku 10 §).

Esitys, tp: Esitetään, että seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy, JHTT- yhteisö, hyvän yhteistyön, kokemuksen ja koulutuksen vuoksi. Vähäisen hankintamäärän vuoksi valinta voidaan tehdä suorana ilman kilpailuttamista.

Päätös: Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti esitetään kirkkovaltuustolle, että seurakunnantilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö, hyvän yhteistyön, kokemuksen ja koulutuksen vuoksi.

86 § Palkkatyöryhmän esitykset kirkkoneuvostolle

Kirkkoneuvoston kokouksessa 18.10.2018 todettiin seuraavaa:

Evankelis-luterilaisen kirkon sopimusalalla on sovittu uusista virka- ja työehtosopimuksista. Sopimuskausi on 26 kuukautta 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuksen palkantarkistusten keskimääräinen palkkakustannusten tasoa nostava vaikutus koko kirkon tasolla seuraa niin sanottua yleistä linjaa, joka on yhteensä 3,2 % kahtena sopimusvuonna (1,6 % + 1,6 %).

Palkantarkistukset toteutetaan ylimmän johdon järjestelmässä seurakunnan päätökseen perustuvaa 1,6 prosentin suuruista järjestelyerää käyttäen. Tarkistukset toteutetaan 1.4.2018 ja 1.4.2019 lukien. Järjestelyerällä voidaan tarkistaa kaikkien järjestelmän piiriin kuuluvien palkkoja tai sitä voidaan suunnata vain jonkun tai joidenkin palkkoihin. Ns. yleiskorotuksella johdon peruspalkkoja ei sopimuskauden aikana tarkisteta. Järjestelyerä lasketaan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden vuoden 2018 tavanomaisen kuukauden peruspalkoista muodostetusta palkkasummasta. Vuoden 2019 järjestelyerä lasketaan samoin. Päätöksen erän suuntaamisesta tekee seurakunnassa kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvoston kokouksessa 18.10.2018 päätettiin myös palkantarkastuksista K- ja J-palkkaryhmien osalta.

Esitys: Palkkatyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle seuraavaa:

 1. 1.4.2018 voimaan tullut palkantarkistus jaetaan tasan kirkkoherran ja talouspäällikön kesken eli 50 % kummallekin summasta 116,64 e.

 2. Kirkkoherran palkkaa tarkistetaan K-ryhmä/100 % huomioiden, että virkaan tulon jälkeen ei ole tehty sovittua tarkistusta, tehtävien laaja-alaisuus ja kokemus sekä kappalaisen työajan muuttuminen 80 %:ksi.

 3. Talouspäällikön palkkaryhmään ei tehdä tarkistuksia vaan palkka kohdennetaan J10- ryhmän mukaan kuten aikaisemminkin. Työaika jakaantuen n. 2 pv kirkkoherranvirasto ja 3 pv taloushallinto, työajan jakaantumisen ollessa joustavaa.

  Palkkatyöryhmä käsitteli myös työtehtävien muuttumisesta johtuvat muutokset 1.1.2019 alkaen ja esittää ne edelleen kirkkoneuvostolle:

 4. Lastenohjaajan palkkaryhmää korotetaan yhdellä eli 402:sta 403:een, perustellen päätöstä työn muuttumisella itsenäiseksi, sekä vastuun ja suunnittelun lisääntymisellä. Lisäksi lastenohjaaja on ottanut hoitaakseen yksin perhekerhon Lestijärvellä ja päiväkerhon Sykäräisen koululla. Kokonaistuntimäärä on edelleen 28 h/vko.

 5. Lastenohjaajan palkkaryhmää muutetaan siten, että työaika 30 h/vko jakaantuu 12 h/vko lastenohjaajan tehtävissä samalla palkkaluokalla kuin ennenkin eli 402 ja 18 h/vko toimistosihteerin tehtävistä palkkaryhmän 403 mukaisesti. Lastenohjaaja on harjoitellut toimistosihteerin tehtäviä kirkkoherranvirastossa ja jatkaa edelleen tehtävien opiskelua talouspäällikön opastuksella.

  Palkkatyöryhmä esittää myös, että viranhaltijoille maksettaisiin KIrVesTes huomioiden 32 e/kokous kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokouksista, puheenjohtajan ja sihteerin lisät huomioiden.

 6. Päätös: Kirkkoneuvosto päätti seuraavasti:

 7. Kohta 1: 1.4.2018 voimaan tullut palkantarkistus jaetaan tasan kirkkoherran ja talouspäällikön kesken. Päätös: Kirkkoneuvosto päätti seuraavasti:

 8. Kohta 2: Kirkkoherran palkkaa tarkistettiin K10 suhteessa nykyinen palkka ja K10/100 %. Päätös: Kirkkoneuvosto päätti seuraavasti:

 9. Kohta 3: Talouspäällikön palkkaryhmäksi vahvistettiin entinen J10-ryhmä. Lisäksi päätettiin palkkatyöryhmän esityksestä poiketen muuttaa J10 suhteessa nykyinen palkka ja J10/100 %, josta prosentteina 50 % perusteena laaja-alainen työ ja muutosvaihe kirkkoherranvirastossa.

 10. Kohta 4: Hyväksyttiin lastenohjaajan palkkaryhmän korotus 402:sta 403:een. Työaika entinen 28 h/vko.

 11. Kohta 5: Samalla hyväksyttiin toisen lastenohjaajan palkkauksen muutos työajalla 30 h/vko, jakautuen 12 h/vko lastenohjaajan tehtävät palkkaryhmällä 402 ja toimistosihteerin tehtävät 18 h/vko korotetulla palkkaryhmällä 403.

 12. Päätettiin, että kokouspalkkioita ei makseta viranhaltijoille.

Kirkkoherra ja talouspäällikkö poistuivat kokouksesta klo 19.46 § 86 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston varapj. Eero Polso ja sihteerinä Marketta Similä. Kirkkoherra ja talouspäällikkö palasivat kokoukseen klo 20.06.

87 § Talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021, liite nro 5

Kirkkojärjestyksen 15 luku 2 §:

”Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston on hyväksyttävä talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa.

Esitys: Kirkkoneuvosto käsittelee toimikuntien ja työntekijöiden laatimat budjettiarviot vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2020-2021, liite nro 2.

Talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2021 on laadittava siten, että seurakunnan talous saataisiin tasapainoon tulevina vuosina. Käyttötalouden menoja on vähennetty edelleen. Palkkakulujen/sosiaalikulujen väheneminen on ollut suuri. Verotulojen ennustaminen on vaikeaa, koska Kirkkohallituksen antama ennuste poikkeaa merkittävästi tilanteessa 27.11.2018 (toteutuma 95,5 % 720.000 eurosta.) Kirkkohallituksen arvio vuodelle 2018 verotulokertymänä on 806.000 e. Investointeihin on varattu Lestijärven kirkon osalta 5.000 e suunnittelukustannuksia ja 38.000 e traktorin hankintaan Toholammin hautausmaalle. Osa traktorihankinnasta katetaan Aaltosen testamentista tilintarkastajien ohjeistuksen mukaisesti. Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021 ovat liitteen nro 2 loppuosassa.

Kirkkoneuvosto esittää talousarvion vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2021 kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto käsitteli talousarvion vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2021 ja esittää sen edelleen tehdyillä muutoksilla kirkkovaltuuston päätettäväksi.

88 § Talousarvion ylitykset

Kirkkoneuvostolle esitetään seuraavat talousarvion ylitykset vuodelta 2018 edelleen esitettäväksi kirkkovaltuustolle:
1012340000 Partio, vuokran määrä, arvioitu ylitys 4.948 euroa

1015060000 Seurakuntakoti, putkiremontti, arvioitu ylitys 26.000 euroa

1015100000 Maa- ja metsätalous, metsänmyynti, arvioitu ylitys 38.224 euroa.

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää em. ylitykset edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto käsitteli em. talousarvion ylitykset sekä lisäksi maalämmön kustannukset 32.700 euroa 11.12.2018 olevassa tilanteessa. Sweco Talotekniikan laskut ovat vielä tulossa joulukuun kuluessa. Kirkkohallitukselta anotaan rakennusavustusta toteutuneiden kustannusten osalta.

Päätös: Kirkkoneuvosto esittää em. ylitykset kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

89 § Lainan hoitotilanne

Kirkkovaltuuston kokouksessa 14.5.2018 myönnettiin ylitysoikeus 40.000 euron lainan ottamiseksi kirkon maalämpöprojektiin. Velan viimeinen takaisinmaksupäivä on 31.08.2025. Tasalyhennys on 2.857,15 e ja lyhennykset ovat kuuden kuukauden välein.
 

Seurakunnan taloudellinen tilanne voi antaa myöten joulukuun lopussa maksaa laina kokonaan tai osittain, johtuen joulukuussa tulevista metsänmyyntituloista ja tilitettävistä verotuloista.
 

Esitys: Kirkkoneuvostolle esitetään, että lainaa lyhennetään kirkkoneuvoston määrittämällä summalla tai se maksetaan kokonaan takaisin riippuen seurakunnan taloudellisesta tilanteesta.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti maksaa Toholammin Op:lta otetun lainan takaisin vuoden 2018 aikana.


90 § Koulutussuunnitelma
Valmistelija kirkkoherra Jorma Harju
Työntekijät ovat tehneet koulutussuunnitelmansa vuodelle 2019, suunnitelmat esitellään kokouksessa.
Esitys khra: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksessa esitellyn koulutussuunnitelman.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Liite nro 6.