Tekstin koko: A+ A-

Päätöksiä 2019

Kokous 8.2.2019

4 § § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuosille 2019-2020

Seurakuntavaalit käytiin 18.11.2018 ja uuden kirkkovaltuuston toimikausi on 2019-2022. Toimikautensa aloittavan kirkkovaltuuston ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin paikalla oleva kirkkovaltuuston jäsen. Hän johtaa puhetta, kunnes puheenjohtaja on valittu. KJ 8:2 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan toimikausi: Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Esitys khra: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosille 2019 – 2020.

Kn:n päätös 11.12.2018: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Päätös: Puheenjohtaja avasi keskustelun, jonka aluksi Marketta Similä ehdotti suhteellisen vaalitavan käyttämistä puheenjohtajien vaalissa. Similän ehdotusta kannattivat Aulis Isokangas, Eero Polso, Jouko Koskela, Ulla-Riitta Harju ja Pirkko Kirsilä. Virpi Ali-Haapala ilmoitti, että puheenjohtajavaalissa käytetään enemmistövaalia, kun taas kirkkoneuvoston jäsenten vaalissa on mahdollista käyttää suhteellista vaalitapaa.

Marketta Similä vetosi sen puolesta, että halutaan käyttää vaaleissa yhdistettyjä voimia. Kirkkoherra Jorma Harju totesi, että kuntapuolella valitaan aina suhteellisella vaalilla.

Käydyssä keskustelussa Erkki Kujala esitti käytettäväksi enemmistövaalia. Kujalan mukaan kyseessä on kaksi eri tehtävää – on valittava erikseen ja yksi henkilö.

Virpi Ali-Haapala muistutti käydyistä neuvotteluista. Kirkkolaki ei tunne teknistä vaaliliittoa eikä sitä voi käyttää.

Marketta Similä ilmoitti, että äänestään vaalitavasta. Virpi Ali-Haapala esitti Erkki Kujalan ja Heli-Seija Salon kannattamana enemmistövaalia.

Heli-Seija Salo ilmoitti kantanaan, että vaaleja ei voi yhdistää.

Elvi Virkkala toivoi meneteltävän, kuten laki sanoo.

Aulis Isokangas ehdotti 10 minuutin neuvottelutaukoa, jota Erkki Kujala kannatti. Kokous keskeytettiin klo 19.25 neuvottelutauon ajaksi. Neuvottelutauon jälkeen klo 19.35 kuunneltiin puhelimitse yhteys Lapuan hiippakunnan eläkkeellä olevan lainoppineen asessori Jussi Liljan kanta kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaaliin. Hänen kantanaan oli, että eri vaaleja ei voi yhdistää ja kumpikin vaali on enemmistövaali.

Tämän jälkeen Eero Polso pyysi uudestaan neuvottelutaukoa viiden minuutin ajaksi. Kokous keskeytettiin klo 19.40 ja se jatkui klo 19.45. Neuvottelutauon jälkeen Marketta Similä veti esityksensä pois ja totesi, että valinta tehdään enemmistövaalin mukaan. Kokouksen puheenjohtaja totesi myös, että mennään enemmistövaalin mukaan.

Katja Rimpioja esitti kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Virpi Ali-Haapalaa Heli-Seija Salon kannattamana. Muita esityksiä ei tullut. Keijo Raitanen esitti kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi Aili Myllykoskea Virpi Ali-Haapalan kannattamana. Muita esityksiä ei tullut.

Käydyn vilkkaan keskustelun jälkeen kirkkovaltuusto valitsi Virpi Ali-Haapalan kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi ja Aili Myllykosken kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosille 2019-2020.

5 § Kirkkovaltuuston sihteerin valinta vuosiksi 2019-2020

Esitys khra: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee itselleen sihteerin vuosille 2019 – 2020.

Kn:n päätös 11.12.2018: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Päätös: Kirkkovaltuuston sihteeriksi valittiin talouspäällikkö Irmeli Kivelä vuo- sille 2019-2020.

6 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vara-

jäsenen sekä kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten vaalit vuo-

sille 2019-2020

KL 10 luku 2 &: Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Toholammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.11.2017 hyväksymä ja Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin 18.1.2018 vahvistama kirkkoneuvoston ohjesääntö, 1 luku.

Kirkkoneuvoston kokoonpano

1 §

Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja [ 5 ] muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

(KL 10:2, 1; KJ 9:1,3)

2 §

Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet vaalikelpoisista seurakuntalaisista.

(KL 7:3 ja 4,3 sekä 10:2,2)

3 §

Kun 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille varajäsenet.

 

Esitys khra: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee vuosiksi 2019 - 2020 varapuheenjohtajan ja viisi muuta jäsentä ja heille varajäsenet ja suorittaa valinnan siten, että kokoonpanossa otetaan huomioon sukupuolikiintiö, vähintään 40 % jäsenistä tulee olla molempia sukupuolia.

 

Kn:n päätös 11.12.2018: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Päätös: Käydyn keskustelun aluksi Heli-Seija Salo esitti Elvi Virkkalaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi ja Minna Lankista hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Terhi Elamaan kannattamana. Muita esityksiä ei tullut.

Puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi on valittu Elvi Virkkala ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Minna Lankinen.

Tämän jälkeen Pirkko Kirsilä esitti kirkkoneuvoston jäseneksi Jouko Koskelaa ja Annikki Salo esitti Katja Rimpiojaa, Keijo Raitasta ja Martti Korhosta. Ulla-Riitta Harju esitti kirkkoneuvoston jäseneksi Marketta Similää ja Katja Rimpioja esitti kirkkoneuvoston jäseniksi Heli-Seija Saloa ja Erkki Kujalaa. Marketta Similän käytti puheenvuoron, jossa hän vetosi pienemmän ryhmien edustajille annettavaksi edes kaksi kirkkoneuvostopaikkaa. Häntä kannatti Elvi Virkkala. Tämän jälkeen Katja Rimpioja veti esityksensä pois.

Puheenjohtaja totesi päätöksen olevan yksimielinen.

Ennen varajäsenten valintaakirkkovaltuuston puheenjohtaja tiedusteli Sinun Seurakuntasi ryhmältä haluavatko he neuvottelutauon, johon vastattiin kielteisesti.

Marketta Similä esitti omaksi varajäsenekseen Ulla-Riita Harjua.

Erkki Kujala esitti Katja Rimpiojan varajäseneksi Airi Kentalaa ja Keijo Raitasen varajäseneksi Jukka Hannulaa. Elvi Virkkala esitti Matti Korhosen varajäseneksi Erkki Kujalaa. Jouko Koskela esitti varajäsenekseen Aulis Isokangasta. Muita esityksiä ei tullut.

Puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvostoon on valittu seuraavat jäsenet ja varajäsenet vuosille 2019-2020:

Katja Rimpioja (Airi Kentala)

Marketta Similä (Ulla-Riitta Harju)

Keijo Raitanen (Jukka Hannula)

Matti Korhonen (Erkki Kujala)

Jouko Koskela (Aulis Isokangas).

 

7 § Esitys seurakunnan tilintarkastajien valinnasta vuosille 2019-202

Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä KHT -tilintarkastaja, kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä HTM -tilintarkastaja tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT –tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön tulee olla KHT-, HTM- tai JHTT –yhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-, HTM- tai JHTT –tilintarkastaja (KJ 15 luku 10 §).

Esitys, tp: Esitetään, että seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy, JHTT- yhteisö, hyvän yhteistyön, kokemuksen ja koulutuksen vuoksi. Vähäisen hankintamäärän vuoksi valinta voidaan tehdä suorana ilman kilpailuttamista.

Kn:n päätös 11.12.2018: Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti esitetään kirkkovaltuustolle, että seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö, hyvän yhteistyön, kokemuksen ja koulutuksen vuoksi.

Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2019-2022 BDO Audiator Oy:n (JHTT-yhteisö) em. perustein.

 

Kokous 2.5.2019

15 § Esitys kirkkovaltuustolle: toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018, liitteet nro 1-2

Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin ja talousarvion toteutumisvertailun.

Vuonna 2018 seurakunnan tilinpäätös oli ylijäämäinen vuosikatteen osalta + 96 707 e ja poistojen lisäyksen jälkeen + 49 333,45 e.

Toimintatuottoja oli 170 243 e (ed. vuonna 161 327) ja toimintakuluja 863 569 e (ed. vuonna 981 898).

Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 42 % (ed. vuonna 58 %).

Verotuloja kertyi 843 399 e (ed. vuonna 854.888) e, joista valtionrahoituksena oli 78 607 e (ed. vuonna 80 123 e). Toteutuma 99,5 %. Vuoden 2018 talousarviossa oli verotulojen kertymäarvio kokonaisuudessaan 799 000 e. Toteutuma oli 96,6 % budjettiarviosta.

Seurakunnan keskusrahastomaksut olivat 67 788 e, joka ylitti budjettiarvion 30 788 e. Toiminta-avustuksina saatiin 9 918 e. Rahoitustuotot ja –kulut olivat 15 2002 e. Metsätalouden tuotto oli 95 421 e. Maalämmön lisärakentamista varten otettiin lainaa 40 000 e, mutta laina maksettiin takaisin vuoden 2018 lopulla. Kirkkohallitus maksoi edellisen maalämpöprojektin viimeisen erän 10 500 e helmikuussa 2018. Poistoja arvioitiin budjettiin 45 211 e, mutta toteutuma oli 47 373 e. Poistot lisääntyvät tulevaisuudessa, koska koko maalämmön toteutunut nettokustannuserä tulee vuosittain poistettavaksi. Hautainhoitorahaston loppusumma oli 60 339,68 euroa. Hoidettavia hautoja oli 198 kpl, joista osa pitkäaikaisilla haudanhoitosopimuksilla. Seurakunta ei solmi enää uusia, pitkäaikaisia haudanhoitosopimuksia, vaan vain kesän kattavia hoitosopimuksia. Seurakunnan jäsenmäärän kehitys vaikuttaa kirkollisverokertymään. Jäsenmäärä oli 31.12.2018 läsnä olevan väestön osalta 3 435 jäsentä (ed. vuonna 3551). Ennusteiden mukaan jäsenmäärä laskee myös tulevina vuosina. Yksityiskohtaiset tilinpäätöstiedot ilmenevät tasekirjasta. Liite nro 1.

Esitys: Kirkkoneuvosto

  1. päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi,

  2. ehdottaa, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen ja sen, että tilikauden ylijäämä 49 333,45 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille taseen omaan pääomaan,

  3. ehdottaa, että kirkkovaltuusto päättää vastuuvapaudesta,

  4. oikeuttaa taloustoimiston tekemään toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen tarvittaessa pieniä korjauksia ja tarkistuksia.    Päätös, kn 1.4.2019: Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja antaa sen edelleen tilintarkastajille tarkastettavaksi. Lisäksi kirkkoneuvosto hyväksyi kohdat 2-4 esityksen mukaisesti. Tilintarkastus suoritettiin 15.4.2019 ja siitä on annettu tilintarkastuskertomus, liite nro 2.

Esitys: Kirkkoneuvosto käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja esittää kirkkovaltuustolle seuraavat asiat:

  1. hyväksyy toimintakertomuksen (tasekirja) ja tilinpäätöksen vuodelta 2018

  2. vahvistaa tilinpäätöksen ja sen, että tilikauden ylijäämä 49 333,45 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille taseen omaan pääomaan,

  3. päättää tili- ja vastuuvapaudesta.

  4. Päätös, kn 23.4.2019: Kirkkoneuvosto käsitteli tilintarkastuskertomuksen ja esittää sen sekä kohdat 1-3 edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja päätettäväksi. Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2018. Samalla vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin siirtää tilikauden ylijäämä 49 333,45 euroa yli- ja alijäämätilille taseen omaan pääomaan. Kirkkovaltuusto myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2018

 

Kokous 28.5.2019

23 § Strategia ja painopistealueet vuosille 2019-2020

Kirkkovaltuuston 2.5.2019 pidetyn iltakoulun aiheena oli strategiset painopistealueet vuosille 2019-2020. Kirkkovaltuutetut ohjeistivat kirkkoneuvostoa valmistelemaan strategiset painopistealueet Toholammin seurakunnalle vuosille 2019-2020. Iltakoulusta laadittiin kirkkovaltuuston puheenjohtajan laatima yhteenveto, joka liitteenä nro 1.

Esitys: Kirkkoneuvosto kokoontuu 23.5. käsittelemään asiaa, joten sen esitys tulee suoraan kirkkovaltuuston kokoukseen.

Pykälän käsittelyn alussa kirkkovaltuuston pj. Virpi Ali-Haapala selvitti kirkkovaltuustolle strategian merkitystä ja sen toimimista työkaluna tulevina vuosina.

Tämän jälkeen luettiin kirkkoneuvoston 23.5. pitämän kokouksen esitys, jossa päätettiin olla perustamatta työryhmää. Olemassa olevan strategian pääasiat kirjataan liitteen mukaisesti ja siihen lisätään kirkkovaltuuston iltakoulun evästys.

Kirkkoneuvosto esitti yksimielisesti kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston kokouksessa 23.5. käsitellyn Toholammin seurakunnan strategian sekä painopistealueiden hyväksymistä vuosille 2019-2020 liitteen nro 1 a mukaisesti.

Kv:n päätös: Kirkkovaltuusto kävi asiasta hyvän ja vilkkaan keskustelun. Keskustelun tuloksena kirkkovaltuuston pj. Virpi Ali-Haapala teki yhteenvetona päätösesityksen strategian ja painopistealueiden hyväksymisestä vuosille 2019-2020 liitteen nro 1 mukaisesti.

Kirkkovaluusto hyväksyi Toholammin seurakunnan strategian ja painopistealueet vuosille 2019-2020 liitteen nro 1 mukaisesti.

 

24 § Ilmoitusasiat

Kirkkovaltuuston edellisissä kokouksissa 8.2. ja 2.5.2019 tuotiin esille toivomus esitellä kirkkovaltuutetuille seurakunnan metsätaloussuunnitelma ja kiinteistöt.

Metsätaloussuunnitelma

Toholammin seurakunnalle on laadittu uusi metsätaloussuunnitelma vuosille 2018-2027 ja se on hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 26.10.2018. Suunnitelman on laatinut MHY Keskipohja.

Metsätaloussuunnitelman esittelee MHY Keskipohjasta Jarmo Juntunen.
 

Päätös: Kirkkovaltuusto merkitsi tietoon saatetuksi seurakunnan uuden metsätaloussuunnitelman vuosille 2018-2027.

 

Seurakunnan kiinteistöt

Talouspäällikkö esittelee seurakunnan kiinteistöjä.

Päätös: Kirkkovaltuusto merkitsi tietoon saatetuksi yhteenvedon seurakunnan kiinteistöistä, niiden korjaustarpeista. Talouspäällikön laatima Power Point –esitys ja raportti liitteenä nro 2.

 

Hautausmaa-asia

Erkki Kujala toi esille tarpeen kivien nostotalkoista Toholammin hautausmaalla. Kaatuneita kiviä on savisen maan johdosta useita kymmeniä.


Kirkkovaltuusto toivoi järjestettävän talkoot, jossa kyläkunnittain nostetaan kaatuneita tai kumollaan olevia hautakiviä.